Referencie

2019
Október Bratislava - Výzvy roku 2019 v oblasti IKT zákaziek JUDr. Alexandra Horná, Mgr. Milan Ištván, JUDr. Marek Griga, JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., JUDr. Štefan Pilár, JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Správna žaloba vo veciach správneho trestania JUDr. Ivan Rumana
Bratislava - Zmluvy a základy kontraktácie v obchodnom práve a dôsledky chýb v zmluvnom procese - vrátane špecifík procesu verejného obstarávania JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Konkurz a spory ním vyvolané JUDr. Boris Tóth
Bratislava - Zákon o pozemkových spoločenstvách v roku 2019 Mgr. Martin Illáš
September Bratislava - Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019 JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Vybrané aspekty katastrálneho konania v aplikačnej praxi (s osobitným dôrazom na exekučnú činnosť, dražby, konkurz, notárske osvedčenia a notárske zápisnice) JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Bratislava - Legislatívny proces tvorby zákonov JUDr. Pavol Ňuňuk
Jún Bratislava - Nové pravidlá obstarávania IKT zákaziek - platné od 17. mája 2019 JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Informačné technológie vo verejnej správe a kybernetická bezpečnosť /Konkurencia právnych úprav alebo nadstavba kybernetickej bezpečnosti?/ JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
Máj Bratislava - Protischránkový zákon JUDr. Andrej Leontiev, LL.M., Mgr. Peter Demčák
Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban
Bratislava - Zmluva o dielo v stavebníctve - jej aplikácia v praxi podľa Obchodného zákonníka, (s využitím a bez využitia) zmluvných štandardov FIDIC a pravidiel verejného obstarávania JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Ústavná sťažnosť v právnom poriadku Slovenskej republiky (ústavná a zákonná úprava a jej uplatňovanie v praxi) doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Bratislava - Oddlženie a jeho vplyv na záväzkové vzťahy JUDr. Boris Tóth
Apríl Bratislava - Novinky vo VO a eurofondových zákazkach /zelené VO, sociálny aspekt VO, novinky a aktuálna prax v eurofondových zákazkach/ JUDr. Juraj Tkáč; Mgr. Branislav Hudec
Bratislava - Uzatváranie "IT zmlúv" a riziká v aplikačnej praxi JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
Bratislava - Správny poriadok - všeobecná právna úprava prvostupňového správneho konania Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Marec Bratislava - Pozemkové spoločenstvá, spoločná nehnuteľnosť a katastrálne konanie Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.; Mgr. Martin Illáš
Február Bratislava - Notárska zápisnica - jej miesto medzi exekučnými titulmi a aktuálne hodnotenie tejto náhrady súdneho rozhodnutia z pohľadu exekučného konania JUDr. Boris Tóth
Bratislava - Legislatívny proces tvorby zákonov JUDr. Pavol Ňuňuk
Január Bratislava - Novela katastrálneho zákona (účinná od 1. októbra 2018) v aplikačnej praxi JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Bratislava - Eurofondové verejné obstarávanie od "A" po "Z" Mgr. Branislav Hudec
2018
December Bratislava - Nová verzia 2017 FIDIC zmluvných podmienok - porovnanie súčasnej aplikačnej praxe a predstavenie nových podmienok JUDr. Juraj Tkáč
November Bratislava - Verejné obstarávanie vo svetle elektronizácie a novely účinnej od 1. 1. 2019 JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Trestné činy poškodzujúce veriteľa, ktoré súvisia s úpadkom dlžníka a sú páchané aj za využitia tzv. bielych koní JUDr. Peter Šamko
Október Bratislava - Nájomné vzťahy a prevody vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov v aktuálnej právnej praxi Mgr. Martin Illáš; JUDr. Lenka Hrnčiarová
Bratislava - Spory vyvolané konkurzom JUDr. Boris Tóth
Bratislava - Vybrané otázky konaní v správnom súdnictve podľa SSP - aktuálne skúsenosti v rozhodovacej činnosti správnych súdov JUDr. Anna Peťovská, PhD.
Bratislava - Ste (skutočne) pripravení na plnú elektronizáciu verejného obstarávania? JUDr. Juraj Tkáč
Trenčianske Teplice - FIDIC očami právnikov a z pohľadu stavebného inžiniera JUDr. Zuzana Bartová; Dr. Ing. Milan Oleríny; JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban
September Košice - Ste (skutočne) pripravení na plnú elektronizáciu verejného obstarávania? JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Novela katastrálneho zákona účinná od 1. októbra 2018 JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Bratislava - Legislatívny proces tvorby zákonov JUDr. Pavol Ňuňuk
August Bratislava - Návrat sociálnych podnikov do prostredia verejného obstarávania a zelené verejné obstarávanie JUDr. Juraj Tkáč
Jún Bratislava - Nakladanie s majetkom obcí Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Bratislava - Novela zákona o pozemkových spoločenstvách Mgr. Martin Illáš
Bratislava - Zákon o č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, výklad a aplikácia podľa rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu JUDr. Ivan Rumana
Máj Bratislava - Návrat sociálnych podnikov do prostredia verejného obstarávania a zelené verejné obstarávanie JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Správne trestanie vo veciach priestupkov a iných správnych deliktov podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok JUDr. Ivan Rumana
Bratislava - Informačné, monitorovacie a bezpečnostné systémy u zamestnávateľa a ich zmeny v súvislosti s nariadením GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov - 3. časť Mgr. Tatiana Valentová
Apríl Bratislava - Zodpovedná osoba a jej postavenie a činnosť v novom právnom stave po prijatí zákona o ochrane osobných údajov a uplatnenia nariadenia GDPR - 2. časť Mgr. Tatiana Valentová
Bratislava - Nové usmernenie Európskej komisie Verejné obstarávanie - Usmernenie pre odborníkov z praxe JUDr. Juraj Tkáč; JUDr. Ján Šanta, PhD.
Bratislava - Ako "predať alebo kúpiť" firmu Mgr. Ing. Radoslav Polaček; JUDr. Zuzana Bartová
Bratislava - GDPR a zákon o ochrane osobných údajov a jeho dopady na činnosť podnikateľských subjektov - zamestnávateľov - 1. časť Mgr. Tatiana Valentová
Marec Bratislava - Veľká novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1. apríla 2018 Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Bratislava - GDPR vo verejnej správe (osobitosti uplatnenia nového nariadenia o ochrane osobných údajov u zamestnávateľov vo verejnej správe) Mgr. Tatiana Valentová
Bratislava - Nová verzia 2017 FIDIC zmluvných podmienok - porovnanie súčasnej aplikačnej praxe a predstavenie nových podmienok JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Kataster nehnuteľností v aplikačnej praxi a elektronizácia katastra JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Bratislava - Aktuálne riešenia pri výklade vybraných ustanovení CSP súdmi JUDr. Boris Tóth
Február Bratislava - Legislatívny proces a účasť odbornej verejnosti v pripomienkovom konaní JUDr. Pavol Ňuňuk
Január Bratislava - Nové pravidlá korekcií pri eurofondových zákazkach Mgr. Branislav Hudec; JUDr. Juraj Tkáč
2017
December Bratislava - Zmena pohľadu na notársku zápisnicu ako jednu z možných foriem náhrady rozhodnutia súdu vzhľadom na prijaté zmeny Exekučného poriadku JUDr. Boris Tóth
Bratislava - Právna ochrana zamestnaneckých inovácií po veľkej novele práva priemyselného vlastníctva od 1. januára 2018 JUDr. Tomáš Klinka
November Bratislava - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní alebo (Ne)bojte sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
Bratislava - Aktuálne úlohy obcí pri rozvoji telesnej a duševnej kultúry v obci Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Bratislava - Ochrana osobných údajov - nové pravidlá účinné od 25. mája 2018 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov "GDPR" JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.; JUDr. Štefan Pilár
Košice - Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. novembra 2017 - novela zákona o verejnom obstarávaní JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Kataster nehnuteľností vo svetle reformy civilného procesu a katastrálnej súdnej praxe JUDr. Ivan Rumana; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Bratislava - Spory vyvolané konkurzom JUDr. Boris Tóth
Október Bratislava - Špecifiká a úskalia verejného obstarávania (nielen eurofondových) IKT zákaziek Mgr. Milan Ištván; Ing. Radoslav Jurčaga; JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.; JUDr. Marek Griga; JUDr. Ján Šanta, PhD.; JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban
Bratislava - Záložné právo v právnej praxi a aktuálne zmeny JUDr. Boris Tóth
Bratislava - Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. novembra 2017 - novela zákona o verejnom obstarávaní JUDr. Juraj Tkáč
Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban
Bratislava - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
September Bratislava - Legislatívne pravidlá tvorby zákonov JUDr. Pavol Ňuňuk
Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban
Bratislava - CSP - sporný výklad vybraných právnych inštitútov JUDr. Boris Tóth
Jún Bratislava - Osobný bankrot JUDr. Boris Tóth
Bratislava - Veľká "eurofondová novela" Ing. Radoslav Jurčaga, JUDr. Milan Žoldoš
Máj Bratislava - Exekučné konanie v režime novely - zák. č. 2/2017 Z.z. JUDr. Boris Tóth
Apríl Bratislava - Rok od účinnosti zákona o verejnom obstarávaní - skúsenosti a prax JUDr. Juraj Tkáč
Január Bratislava - Vybrané témy z Civilného mimosporového poriadku a aplikačná prax JUDr. Boris Tóth

2019

 • október 2019 Bratislava - Výzvy roku 2019 v oblasti IKT zákaziek - prednášajúci: JUDr. Alexandra Horná, Mgr. Milan Ištván, JUDr. Marek Griga, JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., JUDr. Štefan Pilár,JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Juraj Tkáč
 • október 2019 Bratislava - Správna žaloba vo veciach správneho trestania - prednášajúci: JUDr. Ivan Rumana
 • október 2019 Bratislava - Zmluvy a základy kontraktácie v obchodnom práve a dôsledky chýb v zmluvnom procese - vrátane špecifík procesu verejného obstarávania - prednášajúci: JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Juraj Tkáč
 • október 2019 Bratislava - Konkurz a spory ním vyvolané - prednášajúci: JUDr. Boris Tóth
 • október 2019 Bratislava - Zákon o pozemkových spoločenstvách v roku 2019 - prednášajúci: Mgr. Martin Illáš
 • september 2019 Bratislava - Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní
  od 1. augusta 2019 - prednášajúci: JUDr. Juraj Tkáč
 • september 2019 Bratislava - Vybrané aspekty katastrálneho konania v aplikačnej praxi
  (s osobitným dôrazom na exekučnú činnosť, dražby, konkurz, notárske osvedčenia a notárske zápisnice) - prednášajúci: JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
 • september 2019, Bratislava - Legislatívny proces tvorby zákonov - prednášajúci: JUDr. Pavol Ňuňuk
 • jún 2019, Bratislava - Nové pravidlá obstarávania IKT zákaziek - platné od 17. mája 2019 - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč
 • jún 2019, Bratislava - Informačné technológie vo verejnej správe a kybernetická bezpečnosť /Konkurencia právnych úprav alebo nadstavba kybernetickej bezpečnosti?/ - prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
 • máj 2019, Bratislava - Protischránkový zákon - prednášajúci JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.; Mgr. Peter Demčák
 • máj 2019, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - prednášajúci JUDr. Róbert Urban
 • máj 2019, Bratislava - Zmluva o dielo v stavebníctve - jej aplikácia v praxi podľa Obchodného zákonníka, (s využitím a bez využitia) zmluvných štandardov FIDIC a pravidiel verejného obstarávania - prednášajúci JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Juraj Tkáč
 • máj 2019, Bratislava - Ústavná sťažnosť v právnom poriadku Slovenskej republiky (ústavná a zákonná úprava a jej uplatňovanie v praxi) - prednášajúci doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
 • máj 2019, Bratislava - Oddlženie a jeho vplyv na záväzkové vzťahy - prednášajúci JUDr. Boris Tóth
 • apríl 2019, Bratislava - Novinky vo VO a eurofondových zákazkach /zelené VO, sociálny aspekt VO, novinky a aktuálna prax v eurofondových zákazkach/ - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč; Mgr. Branislav Hudec
 • apríl 2019, Bratislava - Uzatváranie "IT zmlúv" a riziká v aplikačnej praxi - prednášajúci JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
 • apríl 2019, Bratislava - Správny poriadok - všeobecná právna úprava prvostupňového správneho konania - prednášajúci Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
 • marec 2019, Bratislava - Pozemkové spoločenstvá, spoločná nehnuteľnosť a katastrálne konanie - prednášajúci Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.; Mgr. Martin Illáš
 • február 2019, Bratislava - Notárska zápisnica - jej miesto medzi exekučnými titulmi a aktuálne hodnotenie tejto náhrady súdneho rozhodnutia z pohľadu exekučného konania - prednášajúci JUDr. Boris Tóth
 • február 2019, Bratislava - Legislatívny proces tvorby zákonov - prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk
 • január 2019, Bratislava - Novela katastrálneho zákona (účinná od 1. októbra 2018) v aplikačnej praxi - prednášajúci JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
 • január 2019, Bratislava - Eurofondové verejné obstarávanie od "A" po "Z" - prednášajúci Mgr. Branislav Hudec

2018

 • december 2018, Bratislava - Nová verzia 2017 FIDIC zmluvných podmienok - porovnanie súčasnej aplikačnej praxe a predstavenie nových podmienok - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč
 • november/december 2018, Bratislava - Verejné obstarávanie vo svetle elektronizácie a novely účinnej od 1. 1. 2019 - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč
 • november 2018, Bratislava - Trestné činy poškodzujúce veriteľa, ktoré súvisia s úpadkom dlžníka a sú páchané aj za využitia tzv. bielych koní - prednášajúci JUDr. Peter Šamko
 • október 2018, Bratislava - Nájomné vzťahy a prevody vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov v aktuálnej právnej praxi - prednášajúci Mgr. Martin Illáš; JUDr. Lenka Hrnčiarová
 • október 2018, Bratislava - Spory vyvolané konkurzom - prednášajúci JUDr. Boris Tóth
 • október 2018, Bratislava - Vybrané otázky konaní v správnom súdnictve podľa SSP - aktuálne skúsenosti v rozhodovacej činnosti správnych súdov - prednášajúci JUDr. Anna Peťovská, PhD.
 • október 2018, Bratislava - Ste (skutočne) pripravení na plnú elektronizáciu verejného obstarávania? - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč
 • október 2018, Trenčianske Teplice - FIDIC očami právnikov a z pohľadu stavebného inžiniera - prednášajúci JUDr. Zuzana Bartová; Dr. Ing. Milan Oleríny; JUDr. Juraj Tkáč
 • október 2018, Bratislava - Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam - prednášajúci JUDr. Róbert Urban
 • september 2018, Bratislava a Košice - Ste (skutočne) pripravení na plnú elektronizáciu verejného obstarávania? - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč
 • september 2018, Bratislava - Novela katastrálneho zákona účinná od 1. októbra 2018 - prednášajúci JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
 • september 2018, Bratislava - Legislatívny proces tvorby zákonov - prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk
 • august 2018, Košice - Návrat sociálnych podnikov do prostredia verejného obstarávania a zelené verejné obstarávanie - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč
 • jún 2018, Bratislava - Nakladanie s majetkom obcí - prednášajúci Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
 • jún 2018, Bratislava - Novela zákona o pozemkových spoločenstvách - prednášajúci Mgr. Martin Illáš
 • jún 2018, Bratislava - Zákon o č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, výklad a aplikácia podľa rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu - prednášajúci JUDr. Ivan Rumana
 • máj 2018, Bratislava - Návrat sociálnych podnikov do prostredia verejného obstarávania a zelené verejné obstarávanie - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč
 • máj 2018, Bratislava - Správne trestanie vo veciach priestupkov a iných správnych deliktov podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok - prednášajúci JUDr. Ivan Rumana
 • máj 2018, Bratislava - Informačné, monitorovacie a bezpečnostné systémy u zamestnávateľa a ich zmeny v súvislosti s nariadením GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov - 3. časť - prednášajúci Mgr. Tatiana Valentová
 • apríl 2018, Bratislava - Zodpovedná osoba a jej postavenie a činnosť v novom právnom stave po prijatí zákona o ochrane osobných údajov a uplatnenia nariadenia GDPR - 2. časť - prednášajúci Mgr. Tatiana Valentová

 • apríl 2018, Bratislava - Nové usmernenie Európskej komisie Verejné obstarávanie - Usmernenie pre odborníkov z praxe - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč; JUDr. Ján Šanta, PhD.

 • apríl 2018, Bratislava - Ako "predať alebo kúpiť" firmu - prednášajúci Mgr. Ing. Radoslav Polaček; JUDr. Zuzana Bartová

 • apríl 2018, Bratislava - GDPR a zákon o ochrane osobných údajov a jeho dopady na činnosť podnikateľských subjektov - zamestnávateľov - 1. časť - prednášajúci Mgr. Tatiana Valentová

 • marec 2018, Bratislava - Veľká novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1. apríla 2018 - prednášajúci Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • marec 2018, Bratislava - GDPR vo verejnej správe (osobitosti uplatnenia nového nariadenia o ochrane osobných údajov u zamestnávateľov vo verejnej správe) - prednášajúci Mgr. Tatiana Valentová

 • marec 2018, Bratislava - Nová verzia 2017 FIDIC zmluvných podmienok - porovnanie súčasnej aplikačnej praxe a predstavenie nových podmienok - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

 • marec 2018, Bratislava - Kataster nehnuteľností v aplikačnej praxi a elektronizácia katastra - prednášajúci JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

 • marec 2018, Bratislava - Aktuálne riešenia pri výklade vybraných ustanovení CSP súdmi - prednášajúci JUDr. Boris Tóth
 • február 2018, Bratislava - Legislatívny proces a účasť odbornej verejnosti v pripomienkovom konaní - prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk
 • január 2018, Bratislava - Nové pravidlá korekcií pri eurofondových zákazkach - prednášajúci Mgr. Branislav Hudec; JUDr. Juraj Tkáč

2017

 • december 2017, Bratislava - Zmena pohľadu na notársku zápisnicu ako jednu z možných foriem náhrady rozhodnutia súdu vzhľadom na prijaté zmeny Exekučného poriadku - prednášajúci JUDr. Boris Tóth
 • december 2017, Bratislava -Právna ochrana zamestnaneckých inovácií po veľkej novele práva priemyselného vlastníctva od 1. januára 2018 - prednášajúci JUDr. Tomáš Klinka
 • november 2017, Bratislava - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní alebo (Ne)bojte sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa - prednášajúci JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
 • november 2017, Bratislava - Aktuálne úlohy obcí pri rozvoji telesnej a duševnej kultúry v obci - prednášajúci Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • november 2017, Bratislava - Ochrana osobných údajov - nové pravidlá účinné od 25. mája 2018 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov "GDPR" - prednášajúci JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.; JUDr. Štefan Pilár

 • november 2017, Košice - Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. novembra 2017 - novela zákona o verejnom obstarávaní, prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

 • november 2017, Bratislava - Kataster nehnuteľností vo svetle reformy civilného procesu a katastrálnej súdnej praxe - prednášajúci JUDr. Ivan Rumana; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

 • november 2017, Bratislava - Spory vyvolané konkurzom - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

 • október 2017, Bratislava - Špecifiká a úskalia verejného obstarávania (nielen eurofondových) IKT zákaziek - prednášajúci Mgr. Milan Ištván; Ing. Radoslav Jurčaga; JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.; JUDr. Marek Griga; JUDr. Ján Šanta, PhD.; JUDr. Juraj Tkáč

 • október 2017, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - prednášajúci JUDr. Róbert Urban

 • október 2017, Bratislava - Záložné právo v právnej praxi a aktuálne zmeny - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

 • október 2017, Bratislava - Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. novembra 2017 - novela zákona o verejnom obstarávaní - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

 • október 2017, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - prednášajúci JUDr. Róbert Urban

 • október 2017, Bratislava - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní - prednášajúci JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
 • september 2017, Bratislava - Legislatívne pravidlá tvorby zákonov - prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk

 • september 2017, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - prednášajúci JUDr. Róbert Urban

 • september 2017, Bratislava - CSP - sporný výklad vybraných právnych inštitútov - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

 • jún 2017, Bratislava - Osobný bankrot - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

  jún 2017, Bratislava - Veľká "eurofondová novela" - prednášajúci Ing. Radoslav Jurčaga, JUDr. Milan Žoldoš

 • máj 2017, Bratislava - Exekučné konanie v režime novely - zák. č. 2/2017 Z.z. - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

 • apríl 2017, Bratislava - Rok od účinnosti zákona o verejnom obstarávaní - skúsenosti a prax - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

 • január 2017, Bratislava - Vybrané témy z Civilného mimosporového poriadku a aplikačná prax - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

2016

 • október 2016, Bratislava - Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť v súťaži podľa nového zákona o verejnom obstarávaní - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč
 • august 2016, Bratislava - Civilný sporový poriadok - prednášajúci JUDr. Boris Tóth
 • júl 2016, Banská Bystrica - Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť v súťaži podľa nového zákona o verejnom obstarávaní - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč