Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť creatio eu, s.r.o. so sídlom na Drieňovej 34, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 29610/S, IČO: 50 242 032, DIČ: 2120251089, IČ DPH SK2120251089 (ďalej len "poskytovateľ) poskytuje služby - organizuje odborné semináre, vzdelávacie kurzy, školenia a konferencie (ďalej len "služby") a zároveň upravujú vzájomné práva a povinnosti s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, t.j. internetovej stránky poskytovateľa medzi poskytovateľom a užívateľom produktov a služieb (ďalej len "užívateľ").
 2. Tieto VOP sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, FIDIC zmluvných podmienok a ostatné poradenstvo v rámci predmetu činnosti poskytovateľa, nevzťahujú. Tieto služby sa spravujú vzájomne dohodnutými podmienkami na základe individuálnej dohody.
 3. Oprávnenou osobou na vykonávanie dozoru a dohľadu nad dodržiavaním právnych predpisov pri poskytovaní služieb je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) so sídlom Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

Článok II. Vymedzenie základných pojmov

 1. Poskytovateľ je právnickou osobou organizujúcou a poskytujúcou užívateľovi odborné semináre, vzdelávacie kurzy, školenia a konferencie.
 2. Užívateľ služby je právnická alebo fyzická osoba alebo ich zamestnanci využívajúci služby poskytovateľa.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní alebo plnení zmluvy o poskytovaní služby nekoná v rámci predmetu svojej činnosti.
 4. Právny vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadi zmluvou o poskytovaní služby na diaľku.
 5. Internetová stránka poskytovateľa je webová stránka poskytovateľa www.creatioeu.sk, prostredníctvom ktorej umožňuje užívateľovi zadávanie objednávok/prihlášok na odborné semináre, školenia, kurzy a konferencie v rozsahu stanovených poskytovateľom.

Článok III. Objednávanie / prihlasovanie na semináre

 1. Užívateľ je oprávnený zadávať poskytovateľovi objednávky/prihlášky na zverejnené ponuky seminárov, prípadne iných vzdelávacích aktivít na webovej stránke poskytovateľa prostredníctvom objednávkového formulára/prihlášky.
 2. Prihlásiť sa možno priamo prostredníctvom webu, ale objednávky/prihlášky možno zaslať tiež e-mailom na adresu info@creatioeu.sk alebo je možné prihlášku kompletne vyplniť, vytlačiť a zaslať poštou (creatio eu, s.r.o., Drieňova 34, 821 01 Bratislava - Ružinov). Obsah týchto objednávok musí zodpovedať rozsahu údajov požadovaných na webe (obchodné meno/meno, sídlo/adresa, fakturačné údaje, e-mail, tel. kontakt, vyjadrenie súhlasu s VOP).
 3. Užívateľ je povinný pri využívaní služby - prihlásenie sa na vzdelávacie podujatie vyplnením a odoslaním prihlášky/objednávky oboznámiť sa s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas. Pri zaslaní objednávok e-mailom alebo poštou sa považuje súhlas užívateľa s VOP za daný.
 4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a zmluvy.
 5. Po prijatí prihlášky poskytovateľ užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky. Následne je potrebné včas uhradiť účastnícky poplatok v prospech účtu poskytovateľa., najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania vzdelávacieho podujatia. Za včasnú úhradu sa považuje deň, kedy je účastnícky poplatok pripísaný na bankovom účte poskytovateľa.
 6. Objednávka/prihláška sa stáva záväznou dňom doručenia poskytovateľovi. Záujemcovia o účasť na seminári sa evidujú podľa poradia doručených prihlášok, prednosť majú skôr doručené objednávky/prihlášky. Skoršie doručenie objednávky/prihlášky má prednosť aj pred pripísaním platby účastníckeho poplatku na bankový účet poskytovateľa.
 7. Prihláška na seminár je záväzná. V prípade neúčasti alebo zrušenia prihlášky účastnícky poplatok nevraciame, seminára sa môže zúčastniť náhradník. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom seminára. V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si poskytovateľ vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.
 8. V prípade, že užívateľ neuhradí účastnícky poplatok včas a v celej výške, poskytovateľ si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie/registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky. V takom prípade prijatú platbu účastníckeho poplatku poskytovateľ bezodkladne vráti v prospech účtu, z ktorého bol hradený.
 9. Rozsah ponuky pre poskytovanie služieb na diaľku vrátane ich podmienok a prípadných obmedzení je oprávnený určiť poskytovateľ. Informácie o poskytovaných službách, ich obsahu, o cene, zverejňuje poskytovateľ na svojom webe. Poskytovateľ je oprávnený svoju ponuku alebo možnosti objednávania služieb pri použití webu meniť, prípadne obmedziť.
 10. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku a štruktúru účastníckeho poplatku za podmienok uvedených vo VOP, z dôvodov ako sú najmä organizačné zmeny, zmeny v osobe lektora(ov), termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.
 11. Poskytovateľ je oprávnený neprijať objednávku/prihlášku užívateľa v prípade, ak eviduje nevysporiadaný záväzok užívateľa z inej predchádzajúcej objednávky.

Článok IV. Platobné podmienky

 1. Zálohové faktúry poskytovateľ nevystavuje, užívateľ uhrádza účastnícky poplatok na základe zverejnených údajov na svojom webe. Zúčtovacia faktúra budedoručená v elektronickej forme v zákonnej lehote. Zaslaná faktúra - daňový doklad v elektronickej forme - je podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve - § 32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu" právoplatným daňovým dokladom. Faktúra je podľa § 33 "Prenos účtovného záznamu" cit. zákona zabezpečená v PDF súbore proti úpravám, možné je však tento dokument vytlačiť vo vysokej kvalite.
 2. Individuálne požiadavky ohľadne úhrady účastníckeho poplatku, prípadne iné požiadavky, napr. na zabezpečenie vegetariánskej stravy a pod. je potrebné dohodnúť individuálne s poskytovateľom.
 3. Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet. Platbu nie je možné uhradiť hotovostne, ani platobnou kartou pred alebo počas seminára.
 4. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním na bankový účet poskytovateľa, a to v jeho celej výške. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania seminára. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nepripustiť účastníka na seminár, ak účastnícky poplatok nebol zaplatený včas alebo v celej výške.
 5. Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú konečné s 20 % DPH.
 6. V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, drobné občerstvenie, vrátane kávy, čaju a minerálky, náklady na organizačné zabezpečenie seminára, blok, pero.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

Článok V. Poskytovanie osobných údajov

 1. Osobné údaje užívateľa sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Užívateľ poskytuje osobné údaje poskytovateľovi na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, sídlo/adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.
 2. Odoslaním objednávky užívateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v zmysle definície uvedenej v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ spracováva osobné údaje užívateľa za účelom vybavenia jeho objednávky/prihlášky. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky/prihlášky, ako aj pre evidenciu užívateľa vo svojom internom systéme.
 3. Užívateľ bol poskytovateľom poučený, že súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného poskytovateľovi odvolať. Užívateľ má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok VI. Odstúpenie od Zmluvy

 1. Užívateľ má právo písomne odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb na diaľku v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa VOP má v súlade so zákonom len užívateľ, ktorý je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej zmluvy uplatniť písomnou formou poštou na adresu creatio eu, s.r.o., Drieňova 34, 821 01 Bratislava - Ružinov alebo na emailovej adrese info@creatioeu.sk. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy - pre spotrebiteľov je uvedený v prílohe k týmto VOP (je umiestnený pod textom VOP).

Článok VII. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Ak je užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Zmluvy a VOP sa vyhotovujú v slovenskom jazyku a poskytovateľ archivuje zmluvy, objednávky a vyplnené prihlášky po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení.
 4. VOP sú zverejnené na webovej stránke poskytovateľa a v tlačenej forme sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť, pričom v zmluvnom vzťahu s užívateľom na základe uplatnenia objednávky/prihlášky bude platiť vždy tá verzia VOP, ktorá bola zverejnená v čase využitia na internetovej stránke poskytovateľa, event. prístupná v mieste sídla poskytovateľa ako platná verzia v čase zadania objednávky/prihlášky, na základe ktorej došlo k uzavretiu zmluvy.
 6. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 7. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 8. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 9. Tieto VOP pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku nadobúdajú účinnosť dňa 18.9.2017.
 10. Súčasťou VOP sú informácie pre všetkých užívateľov - spotrebiteľov o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.
 11. Poskytovateľ informuje prípadných svojich spotrebiteľov, že pokiaľ spotrebiteľ usúdi, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s poskytovateľom môže riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a to buď prostredníctvom európskej platformy alebo sa môže obrátiť na príslušné slovenské orgány podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.
 12. Spotrebiteľ postupuje tak, že v prvom kroku sa obráti na poskytovateľa písomnou formou na adresu jeho sídla. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu spotrebiteľ nedostane odpoveď od poskytovateľa alebo ak odpoveď bude zamietavá, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže spotrebiteľ podať do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede alebo odo dňa uplynutia 30-dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď poskytovateľ.
 13. Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva SR na jeho webovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
 14. Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK