Referencie

január 2018, Bratislava - Nové pravidlá korekcií pri eurofondových zákazkach, prednášajúci Mgr. Branislav Hudec; JUDr. Juraj Tkáč

december 2017, Bratislava -
Zmena pohľadu na notársku zápisnicu ako jednu z možných foriem náhrady rozhodnutia súdu vzhľadom na prijaté zmeny Exekučného poriadku, prednášajúci JUDr. Boris Tóth

december 2017, Bratislava -
Právna ochrana zamestnaneckých inovácií po veľkej novele práva priemyselného vlastníctva od 1. januára 2018, prednášajúci JUDr. Tomáš Klinka

november 2017, Bratislava -
Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní alebo (Ne)bojte sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, prednášajúci JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

november 2017, Bratislava - Aktuálne úlohy obcí pri rozvoji telesnej a duševnej kultúry v obci, prednášajúci Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

november 2017, Bratislava - Ochrana osobných údajov - nové pravidlá účinné od 25. mája 2018 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „GDPR“, prednášajúci JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.; JUDr. Štefan Pilár

november 2017, Košice - Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. novembra 2017 - novela zákona o verejnom obstarávaní, prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

november 2017, Bratislava - Kataster nehnuteľností vo svetle reformy civilného procesu a katastrálnej súdnej praxe, prednášajúci JUDr. Ivan Rumana; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

november 2017, Bratislava - Spory vyvolané konkurzom, prednášajúci JUDr. Boris Tóth

október 2017, Bratislava - Špecifiká a úskalia verejného obstarávania (nielen eurofondových) IKT zákaziek, prednášajúci Mgr. Milan Ištván; Ing. Radoslav Jurčaga; JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.; JUDr. Marek Griga; JUDr. Ján Šanta, PhD.; JUDr. Juraj Tkáč

október 2017, Bratislava - Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. novembra 2017 - novela zákona o verejnom obstarávaní, prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

október 2017, Bratislava - Záložné právo v právnej praxi a aktuálne zmeny, prednášajúci JUDr. Boris Tóth

október 2017, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, prednášajúci JUDr. Róbert Urban

október 2017, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, prednášajúci JUDr. Róbert Urban

október 2017, Bratislava - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní, prednášajúci JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

september 2017, Bratislava - Legislatívne pravidlá tvorby zákonov, prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk

september 2017, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, prednášajúci JUDr. Róbert Urban

september 2017, Bratislava - CSP - sporný výklad vybraných právnych inštitútov, prednášajúci JUDr. Boris Tóth

jún 2017, Bratislava - Osobný bankrot, prednášajúci JUDr. Boris Tóth

jún 2017, Bratislava - Veľká "eurofondová novela", prednášajúci Ing. Radoslav Jurčaga, JUDr. Milan Žoldoš

máj 2017, Bratislava - Exekučné konanie v režime novely - zák. č. 2/2017 Z.z., prednášajúci JUDr. Boris Tóth

apríl 2017, Bratislava - Rok od účinnosti zákona o verejnom obstarávaní - skúsenosti a prax -                   prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

január 2017, Bratislava - Vybrané témy z Civilného mimosporového poriadku a aplikačná prax - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

október 2016, Bratislava - Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť v súťaži podľa nového zákona o verejnom obstarávaní - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

august 2016, Bratislava - Civilný sporový poriadok - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

júl 2016, Banská Bystrica - Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť v súťaži podľa nového zákona o verejnom obstarávaní - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč