Referencie

február 2019, Bratislava - Legislatívny proces tvorby zákonov - prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk

január 2019, Bratislava - Novela katastrálneho zákona (účinná od 1. októbra 2018) v aplikačnej praxi - prednášajúci JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

január 2019, Bratislava - Eurofondové verejné obstarávanie od "A" po "Z" - prednášajúci Mgr. Branislav Hudec

december 2018, Bratislava - Nová verzia 2017 FIDIC zmluvných podmienok - porovnanie súčasnej aplikačnej praxe a predstavenie nových podmienok - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

november/december 2018, Bratislava - Verejné obstarávanie vo svetle elektronizácie a novely účinnej od 1. 1. 2019 - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

november 2018, Bratislava - Trestné činy poškodzujúce veriteľa, ktoré súvisia s úpadkom dlžníka a sú páchané aj za využitia tzv. bielych koní - prednášajúci JUDr. Peter Šamko

október 2018, Bratislava - Nájomné vzťahy a prevody vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov v aktuálnej právnej praxi - prednášajúci Mgr. Martin Illáš; JUDr. Lenka Hrnčiarová

október 2018, Bratislava - Spory vyvolané konkurzom - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

október 2018, Bratislava - Vybrané otázky konaní v správnom súdnictve podľa SSP - aktuálne skúsenosti v rozhodovacej činnosti správnych súdov - prednášajúci JUDr. Anna Peťovská, PhD.

október 2018, Bratislava - Ste (skutočne) pripravení na plnú elektronizáciu verejného obstarávania? - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

október 2018, Trenčianske Teplice - FIDIC očami právnikov a z pohľadu stavebného inžiniera - prednášajúci JUDr. Zuzana Bartová; Dr. Ing. Milan Oleríny; JUDr. Juraj Tkáč

október 2018, Bratislava - Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam - prednášajúci JUDr. Róbert Urban

september 2018, Bratislava a Košice - Ste (skutočne) pripravení na plnú elektronizáciu verejného obstarávania? - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

september 2018, Bratislava - Novela katastrálneho zákona účinná od 1. októbra 2018 - prednášajúci JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

september 2018, Bratislava - Legislatívny proces tvorby zákonov - prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk

august 2018, Košice - Návrat sociálnych podnikov do prostredia verejného obstarávania a zelené verejné obstarávanie - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

jún 2018, Bratislava - Nakladanie s majetkom obcí - prednášajúci Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

jún 2018, Bratislava - Novela zákona o pozemkových spoločenstvách - prednášajúci Mgr. Martin Illáš

jún 2018, Bratislava - Zákon o č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, výklad a aplikácia podľa rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu - prednášajúci JUDr. Ivan Rumana

máj 2018, Bratislava - Návrat sociálnych podnikov do prostredia verejného obstarávania a zelené verejné obstarávanie - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

máj 2018, Bratislava - Správne trestanie vo veciach priestupkov a iných správnych deliktov podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok - prednášajúci JUDr. Ivan Rumana

máj 2018, Bratislava - Informačné, monitorovacie a bezpečnostné systémy u zamestnávateľa a ich zmeny v súvislosti s nariadením GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov - 3. časť - prednášajúci Mgr. Tatiana Valentová

apríl 2018, Bratislava -
Zodpovedná osoba a jej postavenie a činnosť v novom právnom stave po prijatí zákona o ochrane osobných údajov a uplatnenia nariadenia GDPR - 2. časť - prednášajúci Mgr. Tatiana Valentová

apríl 2018, Bratislava - Nové usmernenie Európskej komisie Verejné obstarávanie - Usmernenie pre odborníkov z praxe - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč; JUDr. Ján Šanta, PhD.

apríl 2018, Bratislava - Ako „predať alebo kúpiť“ firmu - prednášajúci Mgr. Ing. Radoslav Polaček; JUDr. Zuzana Bartová

apríl 2018, Bratislava -
GDPR a zákon o ochrane osobných údajov a jeho dopady na činnosť podnikateľských subjektov - zamestnávateľov - 1. časť - prednášajúci Mgr. Tatiana Valentová

marec 2018, Bratislava - Veľká novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1. apríla 2018 - prednášajúci Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

marec 2018, Bratislava - GDPR vo verejnej správe (osobitosti uplatnenia nového nariadenia o ochrane osobných údajov u zamestnávateľov vo verejnej správe) - prednášajúci Mgr. Tatiana Valentová

marec 2018, Bratislava - Nová verzia 2017 FIDIC zmluvných podmienok - porovnanie súčasnej aplikačnej praxe a predstavenie nových podmienok - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

marec 2018, Bratislava - Kataster nehnuteľností v aplikačnej praxi a elektronizácia katastra - prednášajúci JUDr. Odeta Poldaufová; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

marec 2018, Bratislava -
Aktuálne riešenia pri výklade vybraných ustanovení CSP súdmi - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

február 2018, Bratislava - Legislatívny proces a účasť odbornej verejnosti v pripomienkovom konaní - prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk

január 2018, Bratislava - Nové pravidlá korekcií pri eurofondových zákazkach - prednášajúci Mgr. Branislav Hudec; JUDr. Juraj Tkáč

december 2017, Bratislava - Zmena pohľadu na notársku zápisnicu ako jednu z možných foriem náhrady rozhodnutia súdu vzhľadom na prijaté zmeny Exekučného poriadku - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

december 2017, Bratislava -Právna ochrana zamestnaneckých inovácií po veľkej novele práva priemyselného vlastníctva od 1. januára 2018 - prednášajúci JUDr. Tomáš Klinka

november 2017, Bratislava - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní alebo (Ne)bojte sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa - prednášajúci JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

november 2017, Bratislava - Aktuálne úlohy obcí pri rozvoji telesnej a duševnej kultúry v obci - prednášajúci Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.


november 2017, Bratislava - Ochrana osobných údajov - nové pravidlá účinné od 25. mája 2018 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „GDPR“ - prednášajúci JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.; JUDr. Štefan Pilár


november 2017, Košice - Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. novembra 2017 - novela zákona o verejnom obstarávaní, prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč


november 2017, Bratislava - Kataster nehnuteľností vo svetle reformy civilného procesu a katastrálnej súdnej praxe - prednášajúci JUDr. Ivan Rumana; Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.


november 2017, Bratislava - Spory vyvolané konkurzom - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

október 2017, Bratislava - Špecifiká a úskalia verejného obstarávania (nielen eurofondových) IKT zákaziek - prednášajúci Mgr. Milan Ištván; Ing. Radoslav Jurčaga; JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.; JUDr. Marek Griga; JUDr. Ján Šanta, PhD.; JUDr. Juraj Tkáč


október 2017, Bratislava - Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. novembra 2017 - novela zákona o verejnom obstarávaní - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

október 2017, Bratislava - Záložné právo v právnej praxi a aktuálne zmeny - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

október 2017, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - prednášajúci JUDr. Róbert Urban


október 2017, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - prednášajúci JUDr. Róbert Urban


október 2017, Bratislava - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní - prednášajúci JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.


september 2017, Bratislava - Legislatívne pravidlá tvorby zákonov - prednášajúci JUDr. Pavol Ňuňuk


september 2017, Bratislava - Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - prednášajúci JUDr. Róbert Urban

september 2017, Bratislava - CSP - sporný výklad vybraných právnych inštitútov - prednášajúci JUDr. Boris Tóth


jún 2017, Bratislava - Osobný bankrot - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

jún 2017, Bratislava - Veľká "eurofondová novela" - prednášajúci Ing. Radoslav Jurčaga, JUDr. Milan Žoldoš

máj 2017, Bratislava - Exekučné konanie v režime novely - zák. č. 2/2017 Z.z. - prednášajúci JUDr. Boris Tóth


apríl 2017, Bratislava - Rok od účinnosti zákona o verejnom obstarávaní - skúsenosti a prax - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč


január 2017, Bratislava - Vybrané témy z Civilného mimosporového poriadku a aplikačná prax - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

október 2016, Bratislava - Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť v súťaži podľa nového zákona o verejnom obstarávaní - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč

august 2016, Bratislava - Civilný sporový poriadok - prednášajúci JUDr. Boris Tóth

júl 2016, Banská Bystrica - Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť v súťaži podľa nového zákona o verejnom obstarávaní - prednášajúci JUDr. Juraj Tkáč