creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Konflikt záujmov vo verejnej správe so zameraním na samosprávu
- analýza ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, jeho noviel a súvisiacej judikatúry Ústavného súdu SR 
Odkladáme na neurčito
Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je predmetom úpravy najmä ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Aj keď tento ústavný zákon je platný už približne 15 rokov, v aplikačnej praxi sa môžeme neustále stretávať s prípadmi jeho porušovania, ako aj rozporných výkladov jeho ustanovení.
Súčasne nemožno opomenúť, že v roku 2019 bol ústavný zákon tri krát novelizovaný, pričom jednotlivé zmeny nadobudli účinnosť k 1. januáru 2020. Tieto zmeny možno považovať za zásadné, a dotýkajú sa tak verejných funkcionárov z oblasti štátnej správy, ako aj obecnej samosprávy, regionálnej samosprávy a ostatnej verejnej správy.
Cieľom seminára je poskytnúť podrobný a úplný výklad ústavného zákona, vrátane jeho troch noviel z roku 2019 a existujúcej judikatúry Ústavného súdu SR. Keďže pre výklad povinností verejných funkcionárov a inštitútov ústavného zákona je kľúčová aj znalosť rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR, prednášajúci sa podrobne venuje jeho existujúcej judikatúre.
 

Cieľová skupina:

verejní funkcionári (najmä starostovia obcí, primátori miest, poslanci mestských zastupiteľstiev a zastupiteľstiev mestských častí, predsedovia a poslanci zastupiteľstiev VÚC), kontrolóri, advokáti, advokátski koncipienti, právnici dotknutých inštitúcií a spoločností (nominanti štátu v právnických osobách), v ktorých pôsobia verejní funkcionári

Prednášajúci:

JUDr. Peter Ikrényi je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v advokácii, kde sa zameriaval najmä na problematiku energetického a regulačného práva. V súčasnosti pôsobí v štruktúrach poprednej stredoeurópskej vertikálne integrovanej energetickej utility. Aktívne sa venuje problematike ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, vrátane implementácie požiadaviek ústavného zákona v podmienkach právnických osôb. Je autorom viacerých odborných článkov a publikácií, vrátane komentára k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (2015). V roku 2020 publikoval vo vydavateľstve Wolters Kluwer komentár k ústavnému zákonu.


Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 01.04.2020

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 31.03.2020

Účastnícky poplatok:
90,00 € s DPH
75,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program


 • Všeobecne k ochrane verejného záujmu
 • Predchádzajúca úprava ochrany verejného záujmu a zmeny z 2019
 • Ciele ústavného zákona a jeho predmet
 • Osobná pôsobnosť - kto je verejný funkcionár od 1.1.2020?
 • Základné pojmy (verejný záujem, osobný záujem, rozpor záujmov)
 • Všeobecné povinnosti a obmedzenia verejných funkcionárov
 • Nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností verejných funkcionárov
 • Oznámenie osobného záujmu
 • Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (pred, počas a po výkone funkcií, postavenie a zriaďovanie komisií)
 • Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie
 • Konanie (podrobne k začatiu, priebeh a skončenie konania, jednotlivé aspekty sankcií)
 • Prieskum rozhodnutí
 • Povinnosť zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť a výkon rozhodnutia
 • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.