creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Zákon o pozemkových spoločenstvách v roku 2019
dňa 1. októbra 2019

Pozemkové spoločenstvá boli do 1. júla 2019 povinné prispôsobiť svoje pomery poslednej novele zákona o pozemkových spoločenstvách - zákona č. 110/2018 Z.z., korým sa mení a dopĺňa zákon č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z. Mnohé pozemkové spoločenstvá túto povinnosť nesplnili a stoja pred otázkou, aké následky to pre nich má.
Seminár je zameraný na viaceré stále aktuálne otázky života pozemkových spoločenstiev s ohľadom najmä na problém nesplnenia povinnosti prispôsobiť svoje pomery zákonnej požiadavke a jej sankcionovania, ako aj možnosti vyhnúť sa sankcii.

Cieľová skupina:

pozemkové spoločenstvá, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie a ďalší záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:

Mgr. Martin Illáš pôsobí na odbore legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte pôdohospodárstva a výkladovej praxe týkajúcej sa zákona o pozemkových spoločenstvách, ako i zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Je autorom viacerých odborných príspevkov, popritom sa aktívne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 1.10.2019

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 30.9.2019

Účastnícky poplatok:
84,00 € s DPH
70,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Pozemkové spoločenstvá - základné pojmy a javy
 • Pozemkové spoločenstvo ako právnická osoba - názov, sídlo
 • Spoločná nehnuteľnosť - čo ňou je a čo ňou nie je
 • Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť
 • Členstvo v spoločenstve
 • Založenie a vznik spoločenstva - zmluva o spoločenstve
 • Zoznam členov a zoznam nehnuteľností
 • Skončenie spoločného obhospodarovania nehnuteľnosti
 • Nakladanie s podielom spoločnej nehnuteľnosti
 • Predkupné právo
 • Spoločenstvo a prevod podielu
 • Oddeľovanie časti od spoločnej nehnuteľnosti
 • Volené orgány spoločenstva - členstvo a náhradníci
 • Nefunkčnosť volených orgánov
 • Valné zhromaždenie - spôsoby zasadnutia, spôsoby hlasovania
 • Zrušenie spoločenstva
 • Register pozemkových spoločenstiev - konštitutívne a deklaratórne zápisy
 • Sankcia za neprispôsobenie pomerov
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.