creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Aktuálne riešenia pri výklade vybraných ustanovení CSP súdmi

dňa 1. marca 2018

Viac ako jeden rok od účinnosti Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP") neustáva diskusia odbornej právnickej verejnosti ohľadne interpretácie a výkladu mnohých inštitútov a zmien, ktoré CSP zaviedol do civilného procesu.

Seminár vedený sudcom, uznávaným odborníkom na civilné procesné právo, sa zameria na vybrané otázky, kladené priamo slovenskými súdmi, výklad ktorých sa javí v súdnej praxi ako problematický a vyvoláva nejednotné teoretické i aplikačné úvahy. Prednášky v podaní lektora sa vyznačujú excelentnou znalosťou právnej úpravy, ktorú dopĺňa svojimi názormi a skúsenosťami z dlhoročnej súdnej praxe a na podklade aktuálnej judikatúry.

Seminár poskytne priestor pre diskusiu účastníkov k problematickej aplikačnej praxi jednotlivých inštitútov CSP.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 29-ročnú súdnu prax.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 1. 3. 2018

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 28. 2. 2018

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:
Doručovanie, jeho zmena a úskalia

  • doručovanie v elektronickej a jeho "klasickej" forme, poradie foriem doručovania, dôsledky ich nedodržania, ...

Zastúpenie strán sporu, vznik, zmena, zánik zastúpenia, úkony strany sporu a zastúpenie, rozsah poučovacej povinnosti pri zastúpenom subjekte, ...

Ďalšie frekventované, problematické ustanovenia CSP a ich možné riešenia

  • rozhodovanie o trovách, postavenie vyššieho súdneho úradníka v rozhodovacom procese, sťažnosť ako opravný prostriedok ...

Diskusia k CSP

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.