creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam

dňa 2. októbra 2018

Seminár ponúka komplex odborných a tiež pre prax užitočných, v odbornej literatúre málo dostupných informácií využiteľných pre účely či už majetkového vysporiadania alebo pri riešení otázok spornej hranice pozemkov, pre účely dedičského konania, pri predaji a kúpe nehnuteľností, atď. Účastníci získajú cenné rady ako postupovať pri hľadaní historického majetku obcí, cirkví, štátu i svojej rodiny.

Pozemková kniha je najlepším zdrojom informácií pri zisťovaní neevidovaných vlastníkov, pričom zápisy do nej sa prestali vykonávať v roku 1964. Dodnes ju však pracovníci katastra a súdy využívajú pre zisťovanie vlastníkov pozemkov. Sú v nej vedené všetky údaje vrátane odkazov na dokumenty, ktorými sa ďaleko do minulosti menili vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam.

Účastníci seminára získajú informácie o zásadných rozdieloch medzi evidenciou nehnuteľností podľa pozemkovej knihy a (terajšieho) katastra nehnuteľností, popis ako čítať výpisy z pozemnoknižných podkladov a ktoré všetky údaje je možné z nich zistiť, na čo slúži identifikácia parciel a ako sa orientovať v jej rôznych variáciách, čo znamenajú tzv. vedľajšie údaje listu vlastníctva... Tematicky bude odborný program doplnený o zásadné súdne rozhodnutia - publikované i nepublikované v Zbierke rozhodnutí a ďalšie odborné poznatky viažuce sa k vlastníckym vzťahom, ktoré účastníci môžu využiť nielen pre účely súdnych konaní v sporoch o vlastníctvo nehnuteľností.

Cieľová skupina:
sudcovia, advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Róbert Urban
sudca Krajského súdu v Žiline, s 25-ročnou súdnou praxou; aktuálne i predseda občianskoprávneho kolégia tohto odvolacieho súdu. Špecializuje sa na civilné právo, osobitne na problematiku vecných práv k nehnuteľnostiam a občianskeho súdneho konania. Je úspešným a vyhľadávaným lektorom odborných seminárov, externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa podieľal na mnohých odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom odbore patrí k uznávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 2. 10. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 1. 10. 2018

Účastnícky poplatok:
98,40 € s DPH

82,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote
Program:

Pozemková kniha

 • historický dokument so stálym významom pre súdne konania vo pozemkových veciach
 • základné pojmoslovie
 • štruktúra pozemkovej knihy so zameraním na pozemnoknižnú vložku
 • vzájomné spojitosti zápisov v jednotlivých častiach pozemnoknižnej vložky
 • použitie údajov pozemkovej knihy v súčasnosti (identifikácia parciel, geometrický plán)

Judikatúra v sporoch o vlastníctvo nehnuteľností

 • pripomenutie zásadných súdnych rozhodnutí (predovšetkým) publikovaných v Zbierke rozhodnutí
 • právne dôsledky zrušenia ustanovení zákona č. 293/1992 Zb. o osvedčení držby pred uplynutím zákonom predpokladanej 10 ročnej lehoty
 • právny omyl a vylúčenie dobromyseľnosti ako podmienky vydržania
 • spoluvlastníctvo (predkupné právo, hospodárenie so spoločnou vecou)
 • požiadavky na petit návrhu vo vlastníckych veciach a jeho vzťah k výroku súdneho rozhodnutia
 • zákaz drobenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.