creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Konkurz a spory ním vyvolané
dňa 3. októbra 2019
Cieľom seminára je podať ucelený aktuálny pohľad na spory súvisiace s konkurzom, poukázať na ich osobitosti a procesný postup pri zohľadnení nového procedurálneho prostredia v konaní pred súdmi, a tiež ozrejmiť úskalia oddlženia, ako inštitútu zasahujúceho do majetkových práv veriteľov v kontexte ich následnej ochrany.
Seminár bude viesť konkurzný sudca, uznávaný odborník na civilné procesné právo, konkurz a exekúcie, s dlhoročnými skúsenosťami v súdnej praxi. Prednášky v jeho podaní sa vyznačujú excelentnou znalosťou právnej úpravy, aktuálnymi informáciami z praxe, ktoré dopĺňa svojimi názormi a aktuálnou judikatúrou.


Cieľová skupina:

advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:

JUDr.Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo s vyše 30-ročnou súdnou praxou. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy.
Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 03.10.2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 16:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 02.10.2019

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Konkurzné konanie ako typ tzv. nesporového konania s vlastnou procesnou úpravou a jeho vzťah k všeobecným procesným predpisom (CSP, CMP)
 • Charakteristika sporov súvisiacich s konkurzným konaním, ich kategorizácia
 • Správca majetkovej podstaty a správa BSM
 •   Excindačné spory ako inštitút ochrany práv tretích osôb proti neželanému dopadu konkurzného konania na ich majetkové hodnoty
 • Incidenčné spory ako inštitút preukazovania odôvodnenosti pohľadávok prihlásených veriteľov, ich charakteristika
 • Odporovacie žaloby, ich charakteristika a podmienky
 • Konanie o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer úpadcu, ako nový inštitút ochrany veriteľov dotknutých dlžníkovi priznaným oddlžením
 • Spätný vplyv výsledku konaní vyvolaných konkurzom na priebeh konkurzného konania
 • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.