creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Zákon o č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, výklad a aplikácia podľa rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu

dňa 4. júna 2018

Právo na informácie je garantované v Slovenskej republike ústavou a inými dokumentmi o ľudských právach už od začiatku 90-tych rokov. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám, pričom jeho aplikácia v praxi vyvoláva neustále otázky. Ostatné obdobie sa vyznačuje krízou legislatívy a právneho pozitivizmu, v ktorom zákon ako základný prameň správneho práva nie je bez súdneho výkladu spôsobilý plniť svoju regulačnú funkciu.

Zákon obsahuje iba abstraktné pravidlá, ktoré pre svoju aplikáciu nevyhnutne potrebujú výklad.

Seminár je zameraný nielen na klasický výklad právnej úpravy, ale prostredníctvom lektora - sudcu Najvyššieho súdu SR, budú na seminári prezentované rozhodnutia najvyššieho súdu, ktoré abstraktnému textu zákona dávajú zapamätateľnú podobu.

Cieľová skupina:
právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, advokáti, koncipienti, organizácie tretieho sektora, médiá a ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:
JUDr. Ivan Rumana
je predsedom senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu, kde pôsobí ako jeden z určených sudcov, ktorí z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 4. 6. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 1. 6. 2018

Účastnícky poplatok:
86,40 € s DPH

72,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Úvod do problematiky
 • Pojem informácia a jeho chápanie v rozhodovacej činnosti správnych súdov,
 • Vyhodnocovanie žiadostí o informáciu, forma podania žiadosti, skúmanie procesných podmienok
 • Kvalifikačné problémy povinnej osoby pri vyhodnocovaní právneho režimu žiadosti.
 • Nazeranie do administratívnych spisov a žiadosť o poskytnutie informácie
 • Poskytnutie informácie.
 • Nevyhovenie žiadosti po poskytnutie informácie. Nečinnosť. Fiktívne rozhodnutie, dvojité fiktívne rozhodnutie
 • Explicitné obmedzenia prístupu k informáciám
 • - ochrana utajovaných skutočností
 • - ochrana osobnosti a osobných údajov
 • - ochrana obchodného tajomstva
 • Implicitné obmedzenia prístupu k informáciám, pojem a pramene
 • Obec ako povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
 • Priestupkové konanie a aktívna procesná legitimácia postihnutej osoby na podanie správnej žaloby
 • Prehľad judikatúry najvyššieho súdu a ústavného súdu vo veciach slobodného prístupu k informáciám
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.