creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na dvojdňový odborný seminár

FIDIC očami právnikov a z pohľadu stavebného inžiniera

v dňoch 4. a 5. októbra 2018
Trenčianske Teplice, hotel Most Slávy***

Jedinečný dvojdňový seminár ponúka účastníkom komplexný aktuálny pohľad na proces investičnej výstavby v zmluvných podmienkach FIDIC v našom prostredí. Seminár interaktívnou formou ponúka po prvý raz na vzdelávacom trhu pohľad na identickú tému podmienok FIDIC očami právnika a stavebného inžiniera. Program seminára sa zameria na praktické aplikačné problémy, pri ktorých práve iný uhol pohľadu býva najvypuklejší, pričom je program koncipovaný tak, aby ponúkol pohľad z oboch strán, t.j. zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa, a to aj v kontexte právnej úpravy zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka s poukazom na zákonné a zmluvné pasce a iné riziká pri uzatváraní a plnení zmlúv o dielo. Súčasťou seminára budú prípadové štúdie z praxe na základe medzinárodných zmluvných podmienok FIDIC.

Obsahom seminára je aj predstavenie nových, o poznanie komplexnejšie a podrobnejšie upravených inštitútov obsiahnutých vo verzii FIDIC zmluvných podmienok 2017 (nové verzie 2017 Žltej a Červenej knihy FIDIC), ktorých dôkladná znalosť a pochopenie môže výrazne napomôcť stavebnej praxi. V porovnaní s doteraz najpoužívanejšou verziou FIDIC z roku 1999 nová verzia podrobnejšie upravuje napr. spôsob nahliadania na plynutie času vo FIDIC zmluvných podmienkach, počítanie omeškania, nové povinnosti pre všetkých účastníkov FIDIC zmluvných podmienok (stavebný dozor, Objednávateľ, Zhotoviteľ), ako aj nový pohľad na režim tzv. claimov (nárokov).

Cieľová skupina:

investori, projektanti, stavební dodávatelia a subdodávatelia, advokáti, konzultačné firmy, ktoré pracujú na projektoch financovaných z prostriedkov EÚ, pre zahraničných investorov v SR alebo v zahraničí, účastníci tendrových konaní zahraničných investorov, alebo tí, ktorí vyvážajú stavebné práce do zahraničia, verejní obstarávatelia a ďalší záujemcovia

Miesto konania:
Hotel Most Slávy***
17. novembra 11, Trenčianske Teplice

Dátum konania: 4. - 5. 10. 2018

Uzávierka záväzných prihlášok: 1. 10. 2018

Účastnícky poplatok:
264,00 € s DPH
220,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý 3x coffee break a občerstvenie, 2x obed, 1x večera, študijný materiál v tlačenej a elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára. V mieste konania je k dispozícii wifi pripojenie na internet a bezplatné parkovanie pred hotelom zabezpečené kamerovým systémom.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352; SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

Ďalšie obchodné podmienky:
Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.

Po prijatí záväznej prihlášky/objednávky organizátor obratom zašle zálohovú faktúru v elektronickej forme obsahujúcu všetky údaje potrebné k jej úhrade. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 2. 10. 2018, zúčtovacia faktúra bude doručená po prijatí platby v zákonnej lehote v elektronickej forme.

V prípade, že účastník neuhradí účastnícky poplatok včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky záväzných prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Poznámky:
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Záujemcovia o ubytovanie v hoteli Most Slávy môžu kontaktovať recepciu: e-mail: recepcia@hotelmostslavy.sk; tel.: 032 / 6513611 alebo 0911 782 274.

Viac informácií o hoteli a službách: www.hotelmostslavy.sk

Wifi pripojenie na internet v hoteli bezplatne.

Parkovanie: bezplatne pred hotelom (pre všetkých - aj neubytovaných účastníkov seminára) zabezpečené kamerovým systémom.

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Program:

4. októbra 2018

 • Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka v praxi (Zuzana Bartová)
 • zákonné „minimum“ - minimum kogentných ustanovení, ktoré zmluvné strany nemôžu dohodou zmeniť
 • fáza vykonávania diela - zákonné a zmluvné pasce na zhotoviteľa
 • problém naviac prác v praxi
 • fáza odovzdania diela - spôsob odovzdania diela, riziká zmluvných dojednaní
 • vady diela a ich posudzovanie v praxi
 • problémy súdnych sporov, ktorých predmetom sú vady diela a súvisiace problémy
 • odstúpenie od zmluvy o dielo - problémy praxe
 • FIDIC zmluvné podmienky všeobecne (Juraj Tkáč, Milan Oleríny)
 • prípustnosť použitia FIDIC zmluvných podmienok podľa Obchodného zákonníka, podľa zákona o verejnom obstarávaní
 • typy FIDIC zmluvných podmienok a ich výhody a nevýhody
 • Prípravná fáza výstavby projektu (Milan Oleríny, Juraj Tkáč)
 • úroveň detailu projektovej dokumentácie do tendra
 • príprava zadania podľa FIDIC P&DB (funkčné požiadavky na dielo)
 • požiadavky na predmet zákazky
 • podmienky účasti podľa FIDIC zmluvných podmienok
 • zmluvné nastavenie projektu - zádržné, zábezpeky, poistenie, podmienky plnenia zmluvy - skúšky, kontrolné dni , podmienky platby zmluvnej ceny, záruka vs. lehota na oznámenie vád
 • prostriedky a nástroje na zníženie zmluvného rizika objednávateľa
 • Poňatie času podľa FIDIC zmluvných podmienok (Milan Oleríny, Juraj Tkáč)
 • princíp kritickej cesty
 • harmonogram v zadaní a počas realizácie diela
 • požiadavky na časové plánovanie (medzinárodná prax)

5. októbra 2018

 • Claimová agenda (Milan Oleríny, JurajTkáč)
 • čo je to claimová agenda?
 • ako pripraviť tzv. úplný claim?
 • jednotlivé nároky dodávateľa voči objednávateľovi, projektantovi, subdodávateľovi
 • nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi
 • organizačné a personálne zabezpečenie claimovej agendy
 • spôsoby vyčíslenia claimovej agendy - finančné a časové dopady claimu
 • ako (ne)využiť výkaz výmer a položkový rozpočet pre nárokovanie naviac
 • Zmenové konanie (Juraj Tkáč, Milan Oleríny)
 • zmena vs nárok?
 • limity pre zmeny podľa verejného obstarávania
 • dôvody na zmenové konanie
 • spôsoby riešenia zmenového konania
 • Proces rozhodovania sporov (Juraj Tkáč, Milan Oleríny)
 • rozdiel medzi nárokom a sporom
 • rozhodnutie o spore stavebným dozorom - postavenie stavebného dozora, záväznosť rozhodnutia
 • rozhodnutie o spore Komisiou na riešenie sporov - postavenie stavebného dozora, Komisie, záväznosť rozhodnutia, výhody a nevýhody využitia Komisie
 • rozhodnutie o spore arbitrami - postavenie arbitrov, záväznosť rozhodnutia, výhody a nevýhody využitia arbitrov, rozhodnutie o spore súdom - záväznosť rozhodnutia, výhody a nevýhody využitia súdneho konania
 • nový pohľad na riešenie sporov podľa FIDIC 2017

Časový harmonogram:

4. 10. 2018 5. 10. 2018
 9:30 – 10:00 registrácia  8:30 –  9:00 registrácia
10:00 – 11:00 prednáška  9:00 – 10:30 prednáška
11:00 – 11:15 prestávka 10:30 – 10:45 prestávka
11:15 – 12:30 prednáška 10:45 – 12:00 prednáška
12:30 – 13:30 obed 12:00 – 13:00 obed
13:30 – 15:00 prednáška 13:00 – 15:00 prednáška
15:00 – 15:30 prestávka 15:00 diskusia a záver
15:30 – 17:30 prednáška
18:00 večera

Prednášajúci:
JUDr. Zuzana Bartová
je advokátkou v advokátskej spoločnosti Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o., je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.

Dr. Ing. Milan Oleríny pôsobí ako expert na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový menežment. V rokoch 1984-1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne v Líbyi. V roku 2003 pracoval ako konzultant EU na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe.
V rokoch 2010-2013 pracoval ako expert OSN na viacerých projektoch UNDP na Balkáne a v strednej Ázii, o.i. pre výberové konania a podmienky FIDIC a ako expert EBOR na projektoch v Českej republike. Referencie z prípravy projektov FIDIC v Strednej Ázii, Egypte, Mongolsku, Ruskej federácii, Afrike, Gruzínsku a na Balkáne, prípravy projektov FIDIC v ČR a SR pre oblasť dopravy, pozemného staviteľstva, železníc a vodného hospodárstva.
Je autorom viacerých publikácií a odborných článkov, ktoré sa venujú problematike riadenia stavebných projektov, zahraničnej zmluvnej praxi FIDIC a VOB a výberovým konaniam v časopisoch Stavitel, Projekt, Materiály pro stavbu, Stavba, Eurobiznis, Eurostav a Development News. V roku 2000 publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v ďalších rokoch 4 knihy s problematikou zmlúv a cien v zahraničnej stavebnej praxi. Je zároveň autorom jedinej knihy na trhu SR a ČR o Claimovom menežmente (CHBeck).

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí ako konzultant - expert na aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok a zároveň sa venuje čerpaniu eurofondov a verejnému obstarávaniu. Niekoľko rokov pracoval v investičnej výstavbe, má bohaté skúsenosti s aplikáciou FIDIC zmluvných podmienok tak zo strany verejného obstarávateľa (objednávateľa), ako aj uchádzača (zhotoviteľa), a to v prípravnej aj realizačnej fáze. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti.
Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.