creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Legislatívny proces tvorby zákonov

dňa 5. februára 2019

Seminár prevedie účastníkov odbornou problematikou legislatívno-technických pravidiel, resp. tvorby zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike.

Procedúra prerokúvania zákonov je náročný proces s predpísanými pravidlami, kedy uplatnenie pripomienok zo strany odbornej verejnosti - pripomienkujúcich subjektov môže celý zákonodarný proces výrazne ovplyvniť. V súčasnosti príznačná neustála legislatívna aktivita spočívajúca v prijímaní množstva nových právnych predpisov a v nespočetných novelizáciách existujúcej právnej úpravy spôsobuje často neprehľadnosť, nezrozumiteľnosť, mnohoznačnosť a rozpornosť textov právnych predpisov, čo je často spôsobené aj nedodržiavaním alebo nedostatočnou znalosťou základných princípov legislatívnej činnosti.

Na jedinečnom seminári čo do odborného záberu a rozsahu účastníci získajú zrozumiteľný výklad špecifickej právnej problematiky tvorby zákonov, pričom výraznou pridanou hodnotou je odbornosť, bezprostredný prístup, praktický pohľad a neoceniteľný vklad lektora s približne 40-ročnými skúsenosťami v legislatívnom prostredí.

Prednášajúci:
JUDr. Pavol Ňuňuk
- tajomník Stálej komisie Legislatívnej rady vlády pre technické právne predpisy od jej vzniku až do súčasnej doby. V minulosti pôsobil ako riaditeľ legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, pracovník legislatívy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Podieľal sa ako spoluautor na tvorbe viacerých zákonov, napr. zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a mnohých ďalších, rovnako ako nespočetných nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok, výnosov a opatrení.

Cieľová skupina:
odborní zamestnanci legislatívnych útvarov legislatívnych orgánov v SR, zástupcovia stavovských a profesijných organizácií, zväzov, asociácií, zamestnávateľských organizácií, obchodných komôr, občianskych združení a ďalší záujemcovia o problematiku

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 5. 2. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 4. 2. 2019

Účastnícky poplatok:
72,00 € s DPH

60,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Úvod, význam, právne predpisy upravujúce legislatívne konanie, Slov-lex
 • Štádiá legislatívneho konania
 • Východiská tvorby právneho predpisu, legislatívny zámer, predbežná informácia
 • Vlastná tvorba nového právneho predpisu, jednotlivé dokumenty, vnútrorezortné pripomienkové konanie
 • Špecifikum novelizácie existujúceho právneho predpisu
 • Medzirezortné pripomienkové konanie, zapracovanie pripomienok, rozporové konania
 • Rokovanie poradných orgánov vlády a rokovanie vlády Slovenskej republiky
 • Prerokovanie vládnych návrhov na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky
 • Autorská korektúra a uverejnenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
 • Diskusia a záver

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.