creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov a jeho dopady na činnosť podnikateľských subjektov - zamestnávateľov

/1. časť intenzívneho kurzu/

dňa 5. apríla 2018

Spoločnosť creatio eu, s.r.o. a Labour Law Association/Asociácia pracovného práva si Vám dovoľujú ponúknuť intenzívny kurz ochrany osobných údajov v súvislosti s prijatím nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov a nového zákona o ochrane osobných údajov. Intenzívny kurz Vás v 3 samostatných seminároch prevedie postupne všetkými relevantnými oblasťami činnosti podnikateľských subjektov, ktorých sa nový právny stav dotkne, vrátane dopadov na realizáciu pracovnoprávnych vzťahov.

Prvý seminár poskytne účastníkom základný prehľad o novom právnom stave vytvorenom nariadením GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov. Informácie sú poskytnuté komplexne s dôrazom na právnu a pracovnoprávnu, resp. obchodnoprávnu oblasť spracovanej problematiky. Osobitne je lektorovaná problematika právneho základu, vzťahu nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR, princípov zodpovednosti v oblasti ochrany osobných údajov, procesov certifikácie a akreditácie, zmeny v oblasti pôsobenia zodpovednej osoby, zmeny v oblasti sprostredkovateľských zmlúv a pod.

Cieľová skupina:
zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, riadiaci zamestnanci so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu u zamestnávateľov, zamestnanci so zodpovednosťou za ochranu osobných údajov

Prednášajúci:
Mgr. Tatiana Valentová
pôsobí ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a zároveň riaditeľka odboru kontroly spracúvania osobných údajov. Dlhoročne pôsobí v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií. Podieľala sa na príprave nového zákona o ochrane osobných údajov a ďalších sekundárnych právnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Pôsobila ako bezpečnostný analytik a má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. Spolupracuje s Labour Law Association, je členkou ISACA, publikuje, prednáša a vedie semináre o ochrane osobných údajov, je hosťom odborných konferencií aj na medzinárodnej úrovni, kde prezentuje praktické skúsenosti v oblasti ochrany údajov a súkromia.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 5. 4. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 4. 4. 2018

Účastnícky poplatok:
84,00 € s DPH
70,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • základný prehľad a porovnanie GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou
 • rozdiely v podmienkach spracúvania osobných údajov podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou
 • nové princípy zodpovednosti za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa vrátane nových princípov určenia zodpovednej osoby, preukazovanie splnenia požiadaviek GDPR na ochranu osobných údajov
 • práva a povinnosti dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi osobných údajov (prístup k údajom, právo na zabudnutie, právo na opravu, prenosnosť údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov)
 • ako sa dotkne GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov výberových konaní, posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.
 • kódexy správania, akreditácia, certifikácia ako mechanizmy na preukazovanie súladu prevádzkovateľa s novým zákonom o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane údajov
 • zmeny v postavení sprostredkovateľa, obsah a rozsah sprostredkovateľskej zmluvy a zodpovednosť prevádzkovateľa v zmysle GDPR
 • prijatie primeraných bezpečnostných opatrení, zavedenie vnútorných mechanizmov, posudzovanie vplyvu na ochranu osobných údajov (dopad spracovateľských operácií na práva a ochranu súkromia dotknutých osôb)
 • postupy pri identifikácii rizika súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov, posúdenie rizika súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov, jeho posúdením zo zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a jeho závažnosť a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika
 • poskytnutie osobných údajov inému prevádzkovateľovi, poskytnutie osobných údajov v rámci EÚ a prenos osobných údajov mimo EÚ
 • prehľad zákonných lehôt pre realizáciu jednotlivých práv a povinností
 • riešenie konkrétnych prípadových štúdií na podmienky zamestnávateľa

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.