creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách

dňa 5. júna 2018

Po piatich rokoch sa pristupuje k novele zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Jeho doterajšia aplikácia priniesla viaceré dôležité podnety na zmenu doterajšej úpravy. Jej cieľom je predovšetkým zvýšiť flexibilitu rozhodovania a činnosti pozemkových spoločenstiev, ako aj nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou, no zároveň je jeho účelom motivovať pozemkové spoločenstvá aj ich členov k vyššej aktivite a záujmu o spoločné veci. Dôležitou zmenou je podstatné zjednodušenie konaní vo veci vedenia registra pozemkových spoločenstiev.

Cieľová skupina:
pozemkové spoločenstvá, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:
Mgr. Martin Illáš
- je pracovníkom odboru legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte pôdohospodárstva a výkladovej praxe týkajúcej sa zákona o pozemkových spoločenstvách, ako i zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Je autorom viacerých odborných príspevkov, popritom sa aktívne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 05. 06. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 04. 06. 2018

Účastnícky poplatok:
84,00 € s DPH

70,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Úvod do problematiky
 • Spoločná nehnuteľnosť, oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti a nakladanie s podielom na spoločnej nehnuteľnosti
 • Pozemkové spoločenstvo ako nadobúdateľ podielu na spoločnej nehnuteľnosti
 • Postavenie Slovenského pozemkového fondu a lesného správcu a nájomné zmluvy s nimi
 • Volebné a funkčné obdobie orgánov pozemkového spoločenstva, ich členstvo a nefunkčnosť orgánov
 • Formy zasadania a hlasovania na valnom zhromaždení
 • Zmluva o spoločenstve a jej prílohy, zrušenie a zánik spoločenstva
 • Verejnosť registra pozemkových spoločenstiev a zmeny v konaní pri vedení registra
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.