creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Právna ochrana zamestnaneckých inovácií
po veľkej novele práva priemyselného vlastníctva
od 1. januára 2018

dňa 6. decembra 2017

Dňa 6. septembra 2017 bola v Národnej rade SR schválená tzv. veľká novela práva priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky), ktorá s účinnosťou od 1. januára 2018 komplexne reviduje právnu úpravu zamestnaneckých inovácií.

Seminár ponúka odborný výklad rozsiahlej novej právnej úpravy a komplex odborných a v odbornej literatúre málo dostupných informácií využiteľných v manažmente inovácií, transfere technológií do komerčnej sféry, strategickom plánovaní právnej ochrany vynálezu, pri nastavení adekvátnej motivácie zamestnancov, prevencii a vhodnom riešení sporov „zamestnanec - zamestnávateľ“.

Viete,

 • že až 70% všetkých európskych patentových prihlášok predstavujú zamestnanecké vynálezy?
 • že nie každý vynález zamestnanca je vynálezom zamestnaneckým?
 • ako má prebiehať komunikácia medzi zamestnancom (vynálezcom/dizajnérom) a jeho zamestnávateľom?
 • aké práva má zamestnanec v prípade, keď jeho vynález/dizajn zamestnávateľ prijme a začne využívať?
 • kto môže podať prihlášku?
 • či možno udeliť licenciu už na prihlášku?
 • ako predchádzať konfliktom a riešiť spory v súvislosti so zamestnaneckými inováciami?
 • ako zabezpečiť súlad vnútorných procesov firmy/univerzity s novou úpravou zamestnaneckých inovácií?


Seminár s patentovým zástupcom a hlavným tvorcom veľkej novely, ktorý má rozsiahle skúsenosti s danou problematikou, oboznámi účastníkov s revidovanou právnou úpravou a ponúkne priestor pre diskusiu a vzájomnú výmenu právnych názorov a doterajších skúseností v danej oblasti. Účastníci získajú cenné rady ako postupovať pri zabezpečení efektívnej právnej ochrany zamestnaneckých inovácií, či už z pohľadu zamestnanca (vynálezcu/dizajnéra) alebo zamestnávateľa.

Cieľová skupina:
odborní pracovníci inovatívnych podnikov, R&D experti, experti z technologických start-up firiem a spin-off firiem, vedci, priemyselní dizajnéri, odborní pracovníci univerzít, výskumných ústavov, Slovenskej akadémie vied (SAV), centier transferu technológií (CTT), patentoví zástupcovia, advokáti, firemní/podnikoví právnici

Prednášajúci:
JUDr. Tomáš Klinka pôsobí v advokácii (Bukovinský & Chlipala, s.r.o.), je zapísaný v zozname patentových zástupcov. Dlhší čas pracoval na Úrade priemyselného vlastníctva SR (2008-2017), kde ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru inicioval a v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou aj viedol práce na zásadnej revízii práva priemyselného vlastníctva (2016-2017). Zastupoval Slovenskú republiku na vrcholných medzinárodných podujatiach v oblasti duševného vlastníctva, ako aj na viacerých diplomatických konferenciách a v medzinárodných organizáciách (WIPO, EPO, EUIPO, VPI). Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava na efektívnu ochranu duševného vlastníctva, strategickú litigáciu a manažment inovácií. Bol iniciátorom zavedenia alternatívneho riešenia (ADR) doménových sporov v doméne.sk a v súčasnosti je jedným z expertov Arbitrážneho centra pre riešenie doménových sporov. Venuje sa aj publikačnej činnosti (časopis Duševné vlastníctvo, blog www.lexforum.sk) a je akreditovaným lektorom vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo. Pravidelne prednáša na vedeckých konferenciách a seminároch.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 6. 12. 2017

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 5. 12. 2017

Účastnícky poplatok:
108 € s DPH
90 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), študijný materiál v tlačenej a elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote


Program:

 • Úvod do problematiky - veľká novela zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
 • Zamestnanecké inovácie - história, vymedzenie a význam
 • Komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom - obsah, forma, lehoty, mlčanlivosť
 • Primeraná odmena a dodatočné vyrovnanie - výška, splatnosť, informačný nárok
 • Strategické plánovanie právnej ochrany zamestnaneckej inovácie - prihláška (kedy a kam)
 • Transfer technológií - licencia, prevod, záložné právo, spoluprihlasovateľ/spolumajiteľ
 • Spory - riziká na strane zamestnanca a zamestnávateľa
 • Zabezpečiť súladu vnútorných procesov firmy/univerzity s novou úpravou zamestnaneckých inovácií (compliance)
 • Diskusia


Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
Petra Šušuková - tel.: 0902 359 374
JUDr. Emília Halmešová - tel
․: 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.