creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na dvojdňový odborný seminár

Aktuálne otázky spotrebiteľských právnych vzťahov
v rozhodovacej činnosti súdov a právnej praxi

v dňoch 6. a 7. decembra 2018 (zrušené)
Trenčianske Teplice, hotel Most Slávy***

Dvojdňový seminár je unikátnym stretnutím osobností tvoriacich pohľad na problematiku spotrebiteľského práva na Slovensku. Ochrana spotrebiteľa patrí medzi prioritné oblasti v tuzemsku aj na európskej úrovni, je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu spotrebiteľa tradične považovaného za slabšiu stranu v zmluvných vzťahoch uzavieraných s podnikateľom. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky sa dvojdňový seminár zameria len na vybrané otázky spotrebiteľských vzťahov s poukazom na vývoj aplikačnej praxe v rozhodovacej činnosti súdov, a to aj s cieľom poukázať na význam súdnej praxe pri ochrane spotrebiteľa z hľadiska lepšieho presadzovania spotrebiteľských práv.

Seminár okrem procesnoprávnych aspektov a pohľadu na niektoré významné právne inštitúty ponúkne výber súdnych rozhodnutí z oblasti ochrany spotrebiteľa - judikatúru i inšpiratívne rozhodnutia slovenských súdov nižšieho stupňa, ktoré môžu byť užitočné v právnej praxi, a keďže ochrana spotrebiteľa je na úrovni Európskej únie silne aproximovaná, i výber judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

Seminár budú viesť sudcovia z troch slovenských krajských súdov - čoby „reprezentanti“ právnych názorových platforiem dotknutej témy, ktorí okrem znalosti nielen procesnej právnej úpravy sa podelia s účastníkmi seminára o odborné poznatky a najaktuálnejšie skúsenosti z vlastnej súdnej praxe. Seminár uzavrie problematika právnej úpravy postavenia a ochrany spotrebiteľa pri zájazdoch od 1.1.2019, ktorú bude prezentovať skúsený odborník z advokácie.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, spotrebiteľské rozhodcovské súdy, stále rozhodcovské súdy, spotrebiteľské združenia, právnici firiem, finančného sektora a ďalší záujemcovia

Miesto konania: Hotel Most Slávy***
ul. 17. novembra 11, Trenčianske Teplice

Dátum konania: 6. - 7. 12. 2018

Uzávierka záväzných prihlášok: 4. 12. 2018

Účastnícky poplatok:
240,00 € bez DPH
288,00 € s DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý 3x coffee break a občerstvenie, 2x obed, 1x večera, náklady na organizačné zabezpečenie seminára. V mieste konania je k dispozícii wifi pripojenie na internet a bezplatné parkovanie pred hotelom zabezpečené kamerovým systémom.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352; SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

Ďalšie obchodné podmienky:
Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.

Po prijatí záväznej prihlášky/objednávky organizátor obratom zašle zálohovú faktúru v elektronickej forme obsahujúcu všetky údaje potrebné k jej úhrade. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 5.12.2018, zúčtovacia faktúra bude doručená po prijatí platby v zákonnej lehote v elektronickej forme.

V prípade, že účastník neuhradí účastnícky poplatok včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky záväzných prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Poznámka:
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Záujemcovia o ubytovanie v hoteli Most Slávy môžu kontaktovať recepciu: e-mail: recepcia@hotelmostslavy.sk ; tel.: 032 / 6513611 alebo 0911 782 274. Kapacita ubytovania v hoteli je rezervovaná pre účastníkov seminára, v kontakte s recepciou je treba uviesť, že záujemca o ubytovanie je účastníkom seminára.

Viac informácií o hoteli a službách: www.hotelmostslavy.sk

Wifi pripojenie na internet v hoteli bezplatne.

Parkovanie: bezplatne pred hotelom (pre všetkých - aj neubytovaných účastníkov seminára) zabezpečené kamerovým systémom.

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Program:
6. decembra 2018

 • Spotrebiteľské právne vzťahy v rozhodovacej činnosti súdov (Róbert Urban)
 • Krátky úvod o širších súvislostiach ochrany spotrebiteľa a o podstate a význame súdnej praxe
 • Procesnoprávne aspekty ochrany spotrebiteľa
 • Posudzovanie niektorých obligatórnych náležitostí zmlúv o spotrebiteľských úveroch
 • Úroky z omeškania pri poistných plneniach
 • Námietka premlčania v spotrebiteľských vzťahoch; premlčanie a konanie na rozhodcovskom súde
 • Postavenie spotrebiteľa v exekučnom konaní a konkurze (Boris Tóth)
 • Spotrebiteľ a konkurz
 • Širšie vnímanie osoby dlžníka - fyzická osoba
 • Ochranné prvky, ale i negatívna konzekvencia konania podľa 4. časti zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii pre dlžníka - fyzickú osobu
 • Spotrebiteľ a exekúcia
 • Spotrebiteľ ako osoba oprávnená
 • Spotrebiteľ ako osoba povinná,
 • Benefity a ochranné mechanizmy spotrebiteľa v exekučnom konaní


7. decembra 2018

 • Nové rozhodnutia súdov v sporoch so slabšou stranou, vybrané aspekty náhrady škody pre porušenie unijného práva, náhrada nemajetkovej ujmy zo vzťahov pri prevádzke motorových vozidiel a limity regresu (Peter Straka)
 • K cesii bankovej pohľadávky do nebankovej sféry, rozdiel medzi nárokom a sporom
 • Netransparentná zmluvná podmienka v rozkaznom konaní (rozsudok SD EÚ EOS v.Danko; C-448/17)
 • Náhrada škody proti štátu spôsobenej porušením unijného práva (rozsudok SD EÚ Tomášová;C-168/15)
 • Vývoj aplikačnej praxe po rozsudku SDEÚ Haasová (C-22/12), výška náhrady nemajetkovej ujmy a otázniky nad rozsahom regresu
 • Úroky po splatnosti, neprijateľné úroky
 • Úver vs. pôžička, poplatky za vedľajšie dojednania, odborná starostlivosť a dôsledky jej porušenia pri skúmaní bonity dlžníka
 • Právna úprava zájazdov od 1.1.2019 a súvisiace práva a ochrana spotrebiteľa (Peter Komínek)
 • Niektoré vybrané inštitúty a pojmy novej právnej úpravy zájazdu v slovenskom právnom poriadku platnej od 1.1.2019 dôležité pre spotrebiteľa (zájazd, služby cestovného ruchu, spojené služby cestovného ruchu, cestujúci, predajné miesto, trvanlivý nosič, začatie zájazdu)
 • Postúpenie zmluvy o zájazde zo strany spotrebiteľa (podmienky, lehoty)
 • Zmeny ceny zájazdu (podmienky zvýšenia a zníženia ceny zájazdu a práva spotrebiteľa) a zmeny iných podmienok zmluvy o zájazde zo strany CK a možnosti spotrebiteľa (podmienky, lehoty a práva spotrebiteľa)
 • Odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany spotrebiteľa (dôvody, podmienky, lehoty, nároky)
 • Zodpovednosť CK za poskytnutie zájazdu, reklamácia zájazdu spotrebiteľom a nároky spotrebiteľa pri porušení zmluvy o zájazde (rozsah zodpovednosti CK za zájazd, primeraná zľava z ceny zájazdu, náhrada majetkovej škody, náhrada nemajetkovej ujmy, spôsob, podmienky a lehoty na uplatnenie reklamácie spotrebiteľom, uplatnenie nároku spotrebiteľa voči CK na súde).

Časový harmonogram:

6. 12. 2018 7. 12. 2018
 9:30 – 10:00 registrácia  8:30 –  9:00 registrácia
10:00 – 11:00 prednáška  9:00 – 10:30 prednáška
11:00 – 11:15 prestávka 10:30 – 10:45 prestávka
11:15 – 12:30 prednáška 10:45 – 12:00 prednáška
12:30 – 13:30 obed 12:00 – 13:00 obed
13:30 – 15:00 prednáška 13:00 – 15:00 prednáška
15:00 – 15:30 prestávka 15:00 diskusia a záver
15:30 – 17:30 prednáška
18:00 večera

Prednášajúci:
JUDr. Róbert Urban
sudca Krajského súdu v Žiline, s 25-ročnou súdnou praxou; aktuálne i predseda občianskoprávneho kolégia tohto odvolacieho súdu. Špecializuje sa na civilné právo, osobitne na problematiku vecných práv k nehnuteľnostiam a občianskeho súdneho konania. Je úspešným a vyhľadávaným lektorom odborných seminárov, externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa podieľal na mnohých odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom odbore patrí k uznávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 29-ročnú súdnu prax.
Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

JUDr. Peter Straka pôsobí ako predseda senátu a predseda občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Prešove. V minulosti absolvoval stáž v sekcii legislatívy civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR, kde sa intenzívne venoval problematike spotrebiteľského práva a zaslúžil sa o viacero legislatívnych zmien, hlavne s dôrazom na spotrebiteľskú ochranu. Patrí k uznávaným odborníkom civilného práva, venuje sa tiež lektorskej činnosti, od roku 2010 je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie. V rámci publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár vo vydavateľstve Wolters Kluwer.

JUDr. Peter Komínek pôsobí ako advokát so 7 ročnou praxou so zameraním sa okrem iného na problematiku práva a ochrany spotrebiteľa v cestovnom ruchu, najmä pri poskytovaní zájazdov CK. Niekoľko rokov sa pravidelne venuje problematike právneho prostredia podnikania osôb v oblasti cestovného ruchu s dôrazom na právne postavenie cestovnej kancelárie ako organizátora zájazdu a zodpovednosti CK za zájazd. Od roku 2012 na dennej báze spolupracuje s advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala, s.r.o., ocenenou ocenením Právnická firma roka - odporúčaná kancelária pre oblasť duševné vlastníctvo, IP/IT/ telco ako odporúčaná kancelária pre roky 2014, 2015, 2016 a ako veľmi odporúčaná kancelária pre oblasť duševné vlastníctvo a telekomunikácie a IT právo pre roky 2017 a 2018. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych odborných konferencií, školení, a seminárov. Zúčastňuje sa tiež odborných príprav z rôznych oblasti práva a sám sa tiež venuje prednáškovej činnosti. Okrem uvedeného sa zameriava na právo duševného vlastníctva, IT právo, súdne spory, právo na ochranu osobných údajov a súvisiacu európsku judikatúru, obchodné právo, pracovné právo, bankové právo, občianske právo a vymáhanie pohľadávok.

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.