creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Zmena pohľadu na notársku zápisnicu
ako jednu z možných foriem náhrady rozhodnutia súdu vzhľadom na
prijaté zmeny Exekučného poriadku

dňa 7. decembra 2017

Notárska zápisnica je verejnou listinou vyhotovenou notárom, s vyššou dôkaznou silou akú majú listiny súkromné. Seminár ponúka komplex odborných informácií o výhodách pri spísaní právnych úkonov formou notárskej zápisnice, výhodách a nevýhodách notárskej zápisnice ako exekučného titulu v súvislosti s prijatými zmenami, ktoré zaviedla ostatná novela Exekučného poriadku. Pozornosť bude venovaná preskúmavaniu podmienok formálnej a materiálnej vykonateľnosti notárskej zápisnice, problematike hmotnoprávneho prieskumu notárskej zápisnice ako exekučného titulu, jej náležitostiam, ako i súvisiacim aktuálnym problémom aplikačnej praxe pri výkone exekúcie.

Cieľová skupina:

 • notári, notárski koncipienti, advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 28-ročnú súdnu prax.
Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 7. 12. 2017
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 6. 12. 2017

Účastnícky poplatok:
85,00 € bez DPH
102,00 € s DPH

 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Forma a obsah Notárskej zápisnice a jej význam
 • Notárska zápisnica a jej postavenie medzi dôkaznými prostriedkami
 • Notárska zápisnica ako možný exekučný titul
 • Formálne požiadavky na tzv. exekučnú notársku zápisnicu
 • Materiálne požiadavky na tzv. exekučnú notársku zápisnicu a ich rozšírenie stanovené novelou Exekučného poriadku
 • Prieskum tzv. exekučnej notárskej zápisnice exekučným súdom, jeho obsah a rozsah v kontexte zmien Exekučného poriadku - porovnanie duálneho prístupu pri nových a prebiehajúcich exekučných konaniach
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk

t.č.: 0902 359 374 - Petra Šušuková

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.