Pozvánka

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom

Veľká "eurofondová novela" 

/aktuálna právna úprava, otázky a odpovede k naplneniu zámerov novely v praxi/ 

organizovaný dňa 8. júna 2017

Dňom 1. júna 2017 (okrem čl. I, bodov 8, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2018) nadobúda účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov /EŠIF/, ktorá bola vypracovaná z dôvodu potreby podrobnejšej úpravy niektorých skutočností a zjednoznačnenia existujúcej právnej úpravy a ktorá prináša výrazné zmeny najmä v otázkach finančného riadenia, vysporiadania finančných vzťahov, v oblasti definícií pojmov a doplnenia nastavení existujúcich právnych vzťahov v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Novela mení zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom zmeny prijaté "eurofondovou novelou" majú priamy vplyv na vzťahy vyplývajúce z oboch právnych predpisov, a to vo vzťahu k programovému obdobiu 2007 - 2013, ako aj programovému obdobiu 2014 - 2020.

Seminár je zameraný na vybrané oblasti novej právnej úpravy, ktoré reflektujú potreby implementačnej praxe (zjednodušenie a zefektívnenie čerpania prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov) a ktoré majú podstatný vplyv na práva a právom chránené záujmy žiadateľov/prijímateľov, vrátane porovnania s doterajšou úpravou v z mysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov EÚ.

Predmetom seminára budú aj témy novej a pôvodnej právnej úpravy so zameraním na doterajší postup riadiacich orgánov najmä pri udeľovaní korekcií a vymáhaní nenávratného finančného príspevku.

Pomôže "eurofondová novela" naplniť jej základný cieľ - riadne a včasné čerpanie finančných prostriedkov EÚ? Aké nástroje prináša, čo podrobnejšie upravuje a ako sa dotkne súvisiacich právnych predpisov? Seminár ponúka príležitosť získať odborné informácie a poznatky potrebné pre prax, ako aj príležitosť diskutovať na danú tému.

Prednášajúci: Ing. Radoslav Jurčaga, JUDr. Milan Žoldoš

Ing. Radoslav Jurčaga - expert na eurofondy a verejné obstarávanie, ktorý v týchto oblastiach pôsobil na rôznych pozíciách vo verejnej, štátnej i súkromnej sfére, donedávna ako riaditeľ odboru koordinácie a riadenia projektov na MDaV SR s pôsobnosťou koordinovania a riadenia celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovania zásad a postupov čerpania prostriedkov EÚ na úrovni ministerstva, ako i koordinovania a riadenia činností súvisiacich s metodickým usmerňovaním, verejným obstarávaním, koordináciou auditov a kontrol a technickou pomocou v rámci projektov OPD a OPII. Disponuje bohatými, niekoľkoročnými manažérskymi skúsenosťami v oblasti riadenia, implementácie, monitorovania a hodnotenia projektov podporených z fondov EÚ a ďalších finančných nástrojov EÚ. Pôsobil pri komplexnom riadení a metodickom vedení národných a európskych projektov; v oblasti verejného obstarávania bol vedený v zozname odborne spôsobilých osôb. Absolvoval mnoho pracovných stretnutí so zástupcami Európskej komisie, ako aj odborných konferencií venovaných problematike EÚ a verejného obstarávania.

JUDr. Milan Žoldoš - vykonáva advokátsku prax v rámci advokátskej kancelárie HKP Legal, s.r.o. so špecializáciou na problematiku štrukturálnych fondov, verejného obstarávania a štátnej pomoci, a to od roku 2006. V minulosti pracoval na Ministerstve financií Slovenskej republiky ako certifikátor (skrátené programové obdobie 2004 - 2006), pričom spolupracoval pri nastavovaní systému poskytovania prostriedkov štrukturálnych fondov, vrátane prípravy zmluvy o NFP. Svoje služby v danej oblasti poskytuje nielen prijímateľom, ale aj strane poskytovateľov.

Program seminára:

 • Predstavenie novely zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov /EŠIF/ - dôvody prijatia novely, aké sú jej ciele, s akými súvisiacimi predpismi si podáva ruku
 • Novela nám prináša opäť tzv. "Z" - prejavia sa zníženie administratívy, zjednodušenie a zefektívnenie čerpania finančných prostriedkov EÚ aj v praxi? (zjednodušenie vykazovania výdavkov, úprava 2-kolového systému posudzovania Žiadosti o NFP, väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch)
 • Zjednoznačnenie v skratke - odstránenie nejednoznačností, definície pojmov v rôznych oblastiach implementačnej praxe
 • Špeciálna téma: Čo (konkrétne) je nové v ustanoveniach upravujúcich postupy pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania a aké sú dôvody ich prijatia?
 • Konanie o žiadosti NFP, systém vymáhania NFP, vysporiadanie finančných vzťahov, správa pohľadávok, dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
 • Finančné opravy vo vzťahu k projektom zo strany riadiacich orgánov pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania (metodický pokyn CKO vrátane určovania výšky finančnej opravy)
 • Diskusia

Dátum a miesto konania:

 • APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava - Ružinov)
 • Dr. Vl. Clementisa 10
 • Bratislava

Dňa: 08.06.2017

V čase: od 9:00 hod. do 15:00 hod. (prezentácia začína od 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

90,00 EUR s DPH             / osoba

75,00 EUR bez DPH / osoba

 • poplatok zahŕňa obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára
 • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 07.06.2017

Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk

telefonický kontakt: 0902 359 374 -  Petra Šušuková

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.