creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Ste (skutočne) pripravení na plnú elektronizáciu verejného obstarávania?

dňa 9. októbra 2018

Dátum 19. 10. 2018 predstavuje revolúciu v slovenskom verejnom obstarávaní. Od uvedeného dátumu všetka komunikácia medzi záujemcami, resp. uchádzačmi na jednej strane a verejnými obstarávateľmi na strane druhej musí prebiehať elektronicky.

Obsah seminára je koncipovaný tak, že zodpovie nielen na všetky otázky zamerané na priebeh verejného obstarávania prostredníctvom elektronických prostriedkov. Jednotlivé postupy budú prezentované na elektronickom systéme Elena, pre lepšie pochopenie jednotlivých krokov.

Cieľová skupina:
uchádzači a verejní obstarávatelia vo verejnom obstarávaní, ktorí po novom budú predkladať ponuky a iné úkony výlučne elektronicky

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč
- pôsobí ako konzultant - expert na verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 9. 10. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 8. 10. 2018

Účastnícky poplatok:
78,00 € s DPH
65,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Dokončenie (dobehnutie) prebiehajúcich verejných obstarávaní tak, aby bola dodržaná povinná elektronizácia
 • Vyhlásenie nového verejného obstarávania tak, aby spĺňalo všetky atribúty elektronickej komunikácie
 • Predkladanie ponúk elektronicky
 • Overovanie identity uchádzača pri elektronicky predloženej ponuke
 • Identifikácia zahraničného uchádzača, ktorý nemá slovenský e-občiansky preukaz
 • Predkladanie ponúk v originálnej verzii elektronicky. Ako je možné napr. predložiť originál bankovej záruky vystavenej bankou v listinnej forme?
 • Elektronické predkladanie námietky
 • Elektronické predkladanie odvolania
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.