creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Spory vyvolané konkurzom

dňa 9. novembra 2017

Seminár ponúka ucelený pohľad na spory súvisiace s konkurzom, poukázať na ich osobitosti a procesný postup pri zohľadnení nového procedurálneho prostredia v konaní pred súdmi. Cieľom seminára je zároveň ozrejmiť úskalia oddlženia, ako nového inštitútu, zasahujúceho do majetkových práv veriteľov v kontexte ich následnej ochrany.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 28-ročnú súdnu prax.
Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 9. 11. 2017

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 16:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 8. 11. 2017

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet

  • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára

  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • Konkurzné konanie ako typ tzv. nesporového konania s vlastnou procesnou úpravou a jeho vzťah k všeobecným procesným predpisom (CSP, CMP)

  • Charakteristika sporov súvisiacich s konkurzným konaním, ich kategorizácia

  • Excindačné spory ako inštitút ochrany práv tretích osôb proti neželanému dopadu konkurzného konania na ich majetkové hodnoty

  • Incidenčné spory ako inštitút preukazovania odôvodnenosti pohľadávok prihlásených veriteľov

  • Konanie o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer úpadcu ako nový inštitút ochrany veriteľov dotknutých dlžníkovi priznaným oddlžením

  • Spätný vplyv výsledku konaní vyvolaných konkurzom na priebeh konkurzného konania

  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
Petra Šušuková - tel. 0902 359 374
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.