creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Eurofondy a nový systém EŠIF účinný od októbra 2019
(VO, kontroly, korekcie) 
dňa 11. februára 2020

Seminár prevedie účastníkov aktuálnym eurofondovým verejným obstarávaním a jeho prísnymi a špecifickými pravidlami v podmienkach európskych štrukturálnych a investičných fondov a kompletne predstaví nový Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 (verzia 9), ako aj Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu č. 5 k finančným opravám, ktorý je účinný od 31.10.2019.

Účastníci seminára získajú komplexné informácie o pravidlách, ktorými sa riadi kontrola eurofondových zákaziek, o zásadách na určovanie finančných korekcií pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a ako proti nim argumentovať a minimalizovať následky zistení porušenia pravidiel. Lektor poukáže na najčastejšie zistenia, resp. porušenia zákona o verejnom obstarávaní v rámci výkonu kontrol národnými a európskymi kontrolórmi, vrátane zistení z auditov Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov následky týchto zistení na rozhodovaciu prax národných kontrolných orgánov, vrátane ÚVO.


Cieľová skupina:

prijímatelia a záujemcovia o eurofondy, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, konzultanti pre EÚ fondy, advokáti a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:

Mgr. Branislav Hudec pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 14 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, priamo vytvára a aktualizuje Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020. Je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania, ktorý združuje všetkých dôležitých hráčov na národnej úrovni. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby úradu a kontrolou prijímateľov regionálneho príspevku, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním, zadávaním a kontrolou zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 11.02.2020

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 10.02.2020

Účastnícky poplatok:
90,00 € s DPH
75,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program


 • Kontrola eurofondovej zákazky krok za krokom
 • Prehľad pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania podľa nového Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 (verzia 9)
 • Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola
 • Musí každé VO prejsť všetkými fázami kontroly?
 • Ako sú osobitné pravidlá pre kontrolu eurofondových zákaziek s nízkymi hodnotami?
 • Ako je to s kontrolou zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko a kontrolujú sa aj dodatky k zmluvám?
 • A čo výnimky? Pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní sa na výnimky nevzťahuje, znamená to, že nie sú predmetom záujmu kontrolných orgánov?
 • Pravidlá pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorí získajú 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ
 • Aktuálne novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek (pravidlá na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, zmeny pri zákazkách s nízkou hodnotou a mnohé ďalšie)
 • Aké kontrolné orgány, okrem riadiacich orgánov, majú čo povedať ku kontrole eurofondových zákaziek
 • Spolupráca riadiacich orgánov s Úradom pre verejné obstarávanie, kedy je povinná a kedy dobrovoľná a aké možnosti má prijímateľ
 • Spolupráca riadiacich orgánov s Protimonopolným úradom SR alebo keď je podozrenie na kartel
 • Finančné opravy (korekcie) za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ako sa im vyhnúť alebo aspoň zmierniť ich následky
 • Nové Usmernenie Európskej komisie k určeniu finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní od 14.5.2019?
 • Kompletné predstavenie nového Metodického pokynu CKO č. 5 k finančným opravám, účinné od 31.10.2019
 • Kedy je možné znížiť výšku korekcie
 • Nové typy porušení spojených s finančnými opravami
 • Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF
 • Čo považujú slovenské kontrolné orgány a čo audity Európskej komisie za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré majú za následok finančné opravy?
 • Zistenia z praxe od našich národných kontrolných orgánov (ÚVO, orgán auditu)
 • Zistenia z auditných misií Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
 • Modelové prípady - nájdite chybné verejné obstarávanie (praktické cvičenie)
 • "Veľká" novela zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu fondov EÚ a pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní
 • Ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 • Aké nástroje poznáme na overenie hospodárnosti?
 • Aké podmienky musí splniť verejné obstarávanie, aby bolo relevantným nástrojom na overenie hospodárnosti?
 • Čo je to konflikt záujmov a ako sa posudzuje?
 • Pohľad ÚVO a Európskej komisie
 • Nové pravidlá na posúdenie hranice medzi potenciálnym a preukázaným konfliktom záujmov

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.