creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Uzatváranie „IT zmlúv“ a riziká v aplikačnej praxi

dňa 11. apríla 2019

Seminár ponúka odborné informácie a praktický pohľad na zmluvné ošetrenie rizík pri rôznych typoch IT zmlúv s dôrazom kladeným na správne použitie zmluvných inštitútov v IT zmluvách. Dôsledne pripravená IT zmluva poskytuje jasne definované práva a povinnosti zmluvným stranám. Istota zmluvných strán je východiskom pre fungujúce vzťahy a procesy upravené IT zmluvou.

Účastníci seminára sa praktickou formou zoznámia so základnými aspektami IT zmlúv z pohľadu súkromného práva. Cieľom seminára je zamerať sa na najčastejšie otázky a problémy pri príprave IT zmlúv.

Seminár bude viesť skúsený odborník na právo informačných technológií s rozsiahlymi odbornými, ale predovšetkým praktickými skúsenosťami, pričom obsah seminára odráža jeho bohaté praktické skúsenosti v uvedenej oblasti práva.

Očakáva sa živá diskusia s účastníkmi seminára a vzájomná výmena skúseností a poznatkov.

Cieľová skupina:
advokáti a právnici, ktorí majú záujem rozšíriť svoje vedomosti v oblasti IT práva, záujemcovia z radov odbornej verejnosti, ako sú zamestnanci a podnikatelia v IT sektore, štátnej správe a samospráve a ďalší...

Prednášajúci:
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
- partner Advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala, ktorá je veľmi odporúčanou právnickou firmou roka pre právo duševného vlastníctva, IT právo a telekomunikačné právo. Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava najmä na praktické aspekty autorského práva, IT práva, licenčných zmlúv k softvéru, ochrany osobných údajov, cloudových riešení a startupov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých článkov, publikácií a monografií v oblasti autorského práva s dôrazom na zmluvné vzťahy k softvéru, v oblasti e-governmentu a v oblasti elektronického podpisu. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a prednášaniu na odborných konferenciách, prednáškach a workshopoch so zameraním na IT právo, softvérové právo a ochranu osobných údajov. Dlhodobo pôsobil na Právnickej fakulte UK v Bratislave so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií. Bol spoluriešiteľom viacerých vedeckých grantov v tejto oblasti práva a pôsobil aj ako oponent a recenzent dizertačných prác a monografií. Bol členom odborného tímu, ktorý spracoval niekoľkých odborných analýz k legislatívnym návrhom alebo existujúcim právnym predpisom v oblasti autorského práva, ochrany osobných údajov, elektronického podpisu a e-governmentu. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží, Je členom viacerých domácich a európskych organizácií a podporovateľom projektov v oblasti práva informačných a komunikačných technológií, v oblasti ochrany duševného vlastníctva a v oblasti ochrany osobných údajov.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 11. 4. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 10. 4. 2019

Účastnícky poplatok:
Účastníkom, ktorí sa prihlásia a uhradia účastnícky poplatok

 • do 14. 3. 2019 ponúkame zvýhodnenú cenu 100 € bez DPH / 120 € s DPH
 • od 15. 3. 2019 je účastnícky poplatok 130 € bez DPH / 156 € s DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Inominátne zmluvy ako východisko pre IT zmluvy
  • Zadanie, vytvorenie špecifikácie
  • Zodpovednosť za vady a záruka
  • Zodpovednosť za škody a jej limitácia
  • Akceptácia ako proces pri dodávke informačného systému
  • Migrácia dát a databáza
  • Obchodné tajomstvo a ochrana dôverných informácií
 • Rámcová zmluva a MSA, čiastkové zmluvy a všeobecné obchodné podmienky
 • Zmluva o dielo pri dodávke informačného systému, implementačná zmluva
 • Servisná zmluva, zmluva o údržbe, zmluva o rozvoji IS a SLA
 • Licenčná zmluva
  • Balíkový softvér vs softvér na mieru
  • Licencia ako súhlas na použitie softvéru
  • Licenčná zmluva vs EULA (licenčná zmluva koncového užívateľa)
  • Oprávnený užívateľ vs nadobúdateľ licencie
  • Softvér tretích strán
 • Sprostredkovateľská zmluva podľa čl. 28 GDPR
 • Cloudová zmluva, IaaS, Paas, SaaS
 • Kúpna zmluva na hardvér
 • Zmluva s treťou stranou podľa § 19 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.