creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam - kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(s osobitným dôrazom na krátkodobý nájom bytu)

dňa 11. júna 2019

Nehnuteľnosti spravidla predstavujú významnú zložku majetku či už fyzických alebo právnických osôb. Nakladanie s nimi je dôležitým právnym úkonom vyžadujúcim odborné znalosti a špecifiká právnej praxe. Seminár ponúka tému právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a nakladanie s nimi - kúpa - predaj, nájom v podaní lektorky, ktorá sa prednášanej téme vďaka dlhodobej spolupráci s viacerými renomovanými realitnými kanceláriami a s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska, bude venovať nielen z teoretického hľadiska, ale zameria sa predovšetkým na prípady z realitnej praxe a na problémy a riziká, ktoré táto prax prináša.

V rámci odborného programu osobitný dôraz bude kladený na krátkodobý nájom bytu.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
pôsobí ako docentka na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde zastáva funkciu prodekanky pre vnútorný systém kvality, ďalšieho vzdelávania a vzťahov s odbornou verejnosťou a zároveň pôsobí ako advokátka.

Akademicky pôsobila na viacerých právnických fakultách, najdlhšie na PaF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej činnosti sa sústreďuje na zmluvné právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam, popritom ako advokátka aktívne spolupracuje s renomovanými realitnými kanceláriami, vrátane združenia realitných profesionálov - Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska. Vďaka aktivitám s týmto realitným združením zaviedla na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva, nové študijné zameranie Realitné právo, ktorého je garantkou.

Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografických prác, vedeckých článkov a učebných textov (Zmluvy o prevode vlastníctva - kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva. S komentárom. 2013; Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva, C.H.Beck, 2014; Krátkodobý nájom bytu a súvisiace otázky, Wolters Kluwer, 2018 a ďalšie). Zúčastňuje sa a aktívne vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách, pravidelne prednáša pre Národnú asociáciu realitných kancelárií Slovenska.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 11. 6. 2019

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je cca o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 10. 6. 2019

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH

80,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • pojem „nehnuteľnosť“, byt a nebytový priestor - ich aktuálne vymedzenie, úvahy „de lege ferenda“
  • vlastníctvo nehnuteľností (nadobúdanie vlastníctva, obsah vlastníckeho práva, pojmy držba a detencia)
  • obmedzenie vlastníckeho práva (zákonné a zmluvné)
  • prevod vlastníctva na základe zmluvy (kúpa - zámena - darovanie, zmluva o prevode vlastníctva bytu)
  • nájom vo všeobecnosti
  • nájom bytu s osobitným dôrazom na zákon o krátkodobom nájme bytu
  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.