creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
a
  vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Odkladáme na neurčito

Seminár ponúka komplex odborných, ale predovšetkým pre prax praktických a užitočných, v odbornej literatúre málo dostupných informácií, ktoré sú využiteľné pre účely či už majetkového vysporiadania alebo pri riešení otázok spornej hranice pozemkov, pri zlučovaní pozemkov, pre účely dedičského konania, pri predaji a kúpe nehnuteľností, a pod. Účastníci získajú cenné rady ako postupovať pri hľadaní a stotožnení nielen historického majetku. Osobitnú časť seminára bude tvoriť upozornenie na zásadné zmeny súdnej praxe v nazeraní na inštitút vydržania.

Viete,

 • ako "čítať" výpisy z pozemnoknižných podkladov a ktoré všetky údaje je možné z nich zistiť?
 • na čo slúži identifikácia parciel a ako sa orientovať v jej rôznych variáciách?
 • ako "konfrontovať" grafickú a popisnú časť geometrického plánu?
 • čo znamenajú jednotlivé tzv. vedľajšie údaje listu vlastníctva?
 • aké sú zásadné rozdiely medzi evidenciou nehnuteľností podľa pozemkovej knihy a (terajšieho) katastra nehnuteľností?

Cieľom seminára je zodpovedať tieto otázky. 


Cieľová skupina:

sudcovia, advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:

JUDr. Róbert Urban sudca Krajského súdu v Žiline, s 27-ročnou súdnou praxou; aktuálne i predseda občianskoprávneho kolégia tohto odvolacieho súdu. Špecializuje sa na civilné právo, osobitne na problematiku vecných práv k nehnuteľnostiam a občianskeho súdneho konania. Je úspešným a vyhľadávaným lektorom odborných seminárov, externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa podieľal na mnohých odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom odbore patrí k uznávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 12.03.2020

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 11.03.2020

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program


 • Úvod do problematiky, základné pojmoslovie
 • Pozemková kniha (zásadné informácie o jej charaktere, súčastiach a význame)
 • Praktické ukážky výpisov z pozemnoknižných vložiek (dôležitosť a vzájomné súvislosti jednotlivých údajov) a spôsob označovania nehnuteľností v úradných písomnostiach údajmi podľa pozemkovej knihy
 • Identifikácia parciel (jej podstata a účel), praktické ukážky jej rôznych variantov
 • Geometrický plán (jeho podstata, vzájomné spojitosti popisnej a grafickej časti
 • List vlastníctva a jeho nadväznosť na údaje pozemkovej knihy, identifikácie parciel a geometrického plánu 
 • Principiálne rozhodnutia v otázkach nadobudnutia vydržaním vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.