creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Exekučné konania a ich nútené ukončenie v režime zákona NR SR č. 233/2019 Z.z.
dňa 12. decembra 2019

Predmetom seminára sú zmeny dotýkajúce sa exekučných konaní po prijatí zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorým sa mení zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len "Exekučný poriadok") a ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2020.

Prijatie citovaného zákona predstavuje mimoriadny legislatívny zásah do exekučných konaní a zavádza osobitný procesný mechanizmus zastavenia tzv. starých (nemajetných) exekúcií s cieľom urýchliť proces odbremenenia súdov od exekučných vecí.

Zákon zavádza osobitný procesný mechanizmus zastavenia starých exekúcií priamo ex lege (zo zákona), zavádza legálnu definíciu starej exekúcie, definuje dôvody, pre ktoré sa staré exekúcie zastavia, stanovuje výnimky pre niektoré exekúcie, pri ktorých nedôjde k zastaveniu exekúcie zo zákona, atď. a upravuje ďalšie podmienky konania.

Cieľom seminára je predstaviť prijaté zmeny v exekučných konaniach a ich nútenom ukončení v režime prijatej právnej úpravy.

Seminár bude viesť sudca, uznávaný odborník na civilné procesné právo, konkurz a exekúcie, s dlhoročnými skúsenosťami v súdnej praxi a otvoreným prezentovaním vlastných právnych názorov.


Cieľová skupina:

exekútori, advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:

JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo s vyše 30-ročnou súdnou praxou. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy.
Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 12.12.2019

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 11.12.2019

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program


 • Dvojkoľajnosť exekučných konaní a ich vzájomné odlišnosti
 • Identifikácia tzv. "starých" exekúcií
 • "Staré" exekúcie nedotknuté zákonom NR SR č. 233/2019 Z.z., ich vymedzenie predmetom, spôsobom, exekučným titulom, výnosom a podmienkami vzťahujúcimi sa k zákonu NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
 • "Staré" exekúcie, ktorých zastavenie predpokladá zákon NR SR č. 233/2019 Z.z.
 • Zavedenie termínu "rozhodná doba" a jej význam na priebeh "starých" exekúcií, okolnosti a podmienky jej predĺženia
 • Predpokladaná činnosť súdneho exekútora v "starých" exekučných konaniach, rozhodnutia ním prijaté a opravné prostriedky proti nim
 • Ukončenie exekučných konaní a ingerencia exekučných súdov do priebehu "starých" exekučných konaní
 • Možnosť podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie oprávneným ako veriteľom
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.