creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Pozemkové spoločenstvá, spoločná nehnuteľnosť a katastrálne konanie

dňa 12. marca 2019

Problematika pozemkových spoločenstiev ako aj nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou patrí medzi frekventované otázky v rámci aplikačnej praxe.

Seminár je zameraný na poskytnutie komplexného pohľadu na právnu úpravu pozemkových spoločenstiev a nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou. V rámci seminára budú prezentované stanoviská Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, stanoviská orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností k danej problematike a taktiež stanoviská zaujaté v rozhodovacej praxi súdov. Dôraz sa kladie na praktické skúsenosti z aplikačnej praxe.

Čo sa týka pozemkových spoločenstiev, základným východiskom aplikačnej praxe z hľadiska katastrálneho konania je vymedzenie pojmu „spoločná nehnuteľnosť“ a pojmu „podiel na spoločnej nehnuteľnosti“. Z hľadiska investičnej činnosti je zaujímavá otázka nakladania s podielom na spoločnej nehnuteľnosti.

Cieľová skupina:
pozemkové spoločenstvá, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie a ďalší záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:
JUDr. Odeta Poldaufová je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009 a v minulosti bola aj dlhoročnou riaditeľkou Správy katastra Pezinok. Má bohaté praktické skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti, pôsobila aj v pedagogickej oblasti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (v ÚGKK SR pôsobí od r. 2007). V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Mgr. Martin Illáš pôsobí na odbore legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte pôdohospodárstva a výkladovej praxe týkajúcej sa zákona o pozemkových spoločenstvách, ako i zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Je autorom viacerých odborných príspevkov, popritom sa aktívne venuje aj lektorskej činnosti

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 12. 3. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 11. 3. 2019

Účastnícky poplatok:
84,00 € s DPH
70,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • pramene právnej úpravy pozemkových spoločenstiev, spoločnej nehnuteľnosti a katastrálneho konania
 • základné pojmy a vzťahy - pozemkové spoločenstvo a alternatívne formy, spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť a jej vlastníctvo
 • definícia „spoločnej nehnuteľnosti“ a oddelenie časti „spoločnej nehnuteľnosti“, stavba a spoločná nehnuteľnosť
 • zánik spoločnej nehnuteľnosti
 • zápis „spoločnej nehnuteľnosti“ v katastri nehnuteľností
 • zápis oddelenej časti „spoločnej nehnuteľnosti“ v katastri nehnuteľností
 • vzťah medzi právnou úpravou nakladania s podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskoršieho predpisu a právnou úpravou nakladania so spoluvlastníckym podielom podľa zákona č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva a na tretiu osobu,
 • nájom pozemkov tvoriacich „spoločnú nehnuteľnosť“
 • zrušenie a zánik pozemkového spoločenstva vo vzťahu ku katastru nehnuteľností
 • oprava zápisu pozemkového spoločenstva ako vlastníka podielu na „spoločnej nehnuteľnosti“ v katastri nehnuteľností
 • Slovenský pozemkový fond a správca - ich postavenie, nájomný vzťah s nimi
 • volené orgány pozemkového spoločenstva - ich kreovanie, volebné a funkčné obdobie, náhradníctvo, zánik funkcie
 • výbor - oprávnenia, konanie za členov spoločenstva
 • valné zhromaždenie - formy zasadnutia, spôsoby hlasovania, vylúčenie hlasov
 • zmluva o spoločenstve - jej nové povinné náležitosti a prílohy, povinné a možné úpravy v súvislosti s novelou zákona o pozemkových spoločenstvách
 • zrušenie a zánik spoločenstva
 • register pozemkových spoločenstiev - správne konanie, oznámenia
 • pozemkové spoločenstvo a prevádzanie poľnohospodárskeho pozemku
 • judikatúra z oblasti katastra nehnuteľností vo vzťahu k problematike spoločnej nehnuteľnosti

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.