creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Valné zhromaždenie SRO a AS od „A“ po „Z“ s dôrazom na zmeny týkajúce sa rozhodovania o fúziách spoločností

dňa 12. júna 2018

Seminár je venovaný rozboru inštitútu valného zhromaždenia s komplexnými odbornými informáciami na danú tému, užitočnými pre právnu prax a zároveň osvojenia si postupov v prípade neplatnosti uznesení valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Program je doplnený o zmeny týkajúce sa rozhodovania o fúziách spoločností po ostatnej novele Obchodného zákonníka, ako i relevantnú judikatúru Najvyššieho súdu SR a ČR.

Cieľová skupina:
advokáti, notári, firemní/podnikoví právnici, štatutárne orgány v akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným, spoločníci a ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:
JUDr. Zuzana Bartová
je advokátkou v advokátskej spoločnosti Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o., je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 12. 06. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 11. 06. 2018

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program:
Fáza zvolania valného zhromaždenia SRO a AS

 • koncepcia pozvánky/oznámenia o konaní na valné zhromaždenie - hranice autonómnej úpravy pozvánky v spoločenskej zmluve/stanovách spoločnosti
 • spôsob doručenia pozvánky a adresa, na ktorú je pozvánka spoločníkovi/akcionárovi doručovaná
 • subjekty oprávnené zvolať valné zhromaždenie
 • význam "rozhodného dňa" a jeho úprava v stanovách
 • notifikačná povinnosť spoločnosti - osobitné upozornenia v pozvánke na valné zhromaždenie/oznámení o konaní valného zhromaždenia a ich význam
 • sprístupnenie podkladov k valnému zhromaždeniu pred konaním valného zhromaždenia akcionárom
 • osobitosti pri konaní valného zhromaždenia v jednoduchej spoločnosti na akcie

Fáza konania valného zhromaždenia

 • osoby prítomné na valnom zhromaždení - verejnosť/neverejnosť valného zhromaždenia
 • prezencia spoločníkov na valnom zhromaždení/ prezencia akcionárov na valnom zhromaždení - osobná účasť akcionára, splnomocnenie na zastupovanie na valnom zhromaždení, obmedzenie zastúpenia, multiplikované splnomocnenie, forma splnomocnenia
 • voľba orgánov valného zhromaždenia
 • forma a obsah zápisnice o valnom zhromaždení - nedostatky zápisnice ako dôvod neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
 • doručovanie zápisnice o valnom zhromaždení spoločníkom/akcionárom
 • uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia - možnosti úpravy v spoločenskej zmluve/stanovách spoločnosti
 • kvórum na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia - kvalifikované rozhodovanie valného zhromaždenia
 • počet hlasov spoločníkov a vylúčenie hlasovacieho práva spoločníkov
 • program valného zhromaždenia - možnosť jeho doplnenia v priebehu konania valného zhromaždenia
 • informačné právo akcionárov - porušenie informačného práva a jeho dopad na platnosť uznesenia VZ
 • možnosť rozhodovania o záležitostiach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti - rozdiel SRO a AS
 • následky právnych úkonov spoločnosti, ktoré v rozpore so zákonom alebo stanovami neschválilo valného zhromaždenie

Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o zlúčení spoločností

 • novela Obchodného zákonníka sprísňujúca podmienky fúzií
 • informačné povinnosti voči spoločníkom/akcionárom pred konaním VZ
 • povinnosti voči daňovému úradu pred rozhodovaním VZ
 • obsah návrhu zmluvy o zlúčení
 • význam účasti spoločníkov/akcionárov na valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o fúzii

Fáza konania o určenie neplatnosti uznesenia VZ

 • aktívna a pasívna legitimácia na konanie o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
 • základné podmienky úspešnosti žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  - kategórie dôvodov neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
  - obmedzenie práv spoločníka/akcionára napadnutým uznesením
  - kontroverzný obsah nálezu Ústavného súdu SR IV. ÚS 434/2010
 • protest ako podmienka podania žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia a.s. - náležitosti protestu
 • charakter lehoty na podanie žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
 • príslušnosť súdu na konanie, súdny poplatok za podanie návrhu
 • záväznosť rozhodnutia súdu o určení neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
 • možnosť napadnúť žalobou o určenie neplatnosti aj uznesenia ostatných orgánov spoločnosti
 • analógia použitia postupu napadnutia platnosti uznesenia valného zhromaždenia vo vzťahu k rozhodnutiam iných orgánov spoločnosti pri výkone delegovanej pôsobnosti

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.