creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Kataster nehnuteľností vo svetle reformy civilného procesu
a katastrálnej súdnej praxe

dňa 13. novembra 2017

Rozsah normatívnej regulácie zápisu práv a poznámok do katastra nehnuteľností je tak v katastrálnom zákone ako aj v osobitných právnych predpisoch neprimerane stručný. V dôsledku toho správna aplikácia právnej úpravy zápisu práv a poznámok do katastra nehnuteľností vyžaduje znalosť katastrálnej súdnej praxe, či už ide o rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR alebo Ústavného súdu SR.

Seminár priblíži právnu úpravu zápisu práv do katastra nehnuteľností cez optiku stanovísk prezentovaných najmä v rozhodnutiach NS SR a ÚS SR, ale aj v rozhodovacej praxi českých súdov. Osobitnú pozornosť venujú lektori problematike materiálnej publicity katastra nehnuteľností a ochrane dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností najmä v nadväznosti na nález ÚS SR zo 16.3.2016, sp. zn. I. ÚS 549/2015.

V súvislosti s problematikou zápisu práv a poznámok do katastra nehnuteľností nie je možné opomenúť reformu civilného procesu. Jednou zo zásadných zmien, ktoré reforma priniesla, je presun kompetencie rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o zamietnutí návrhu na vklad na Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Na seminári budú prezentované zásadné stanoviská ÚGKK SR z jeho doterajšej rozhodovacej praxe o odvolaniach proti rozhodnutiam o zamietnutí návrhu na vklad, ale tiež prvé poznatky z aplikácie nových procesných predpisov vo vzťahu ku katastrálnej problematike.

Pokiaľ ide o preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí vydaných v katastrálnom konaní v rámci správneho súdnictva, lektori poukážu na zmeny, ktoré v porovnaní s právnou úpravou obsiahnutou v Občianskom súdnom poriadku priniesol Správny súdny poriadok.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, notári, štátni zamestnanci s výkonom štátnej služby na úseku katastra nehnuteľností, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Ivan Rumana je sudcom od roku 1996. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti obchodného a správneho súdnictva. Od roku 2005 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu, kde pôsobí ako jeden z určených sudcov, ktorí z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Problematiku Daňových veci rozhoduje ako predseda odvolacieho senátu 3S. Zásadné rozhodnutia z jeho rozhodovacej činnosti publikoval v systéme ASPI v časti judikatúra JNS.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (v ÚGKK SR pôsobí od roku 2007). V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj články publikované Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 13. 11. 2017

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 10. 11. 2017

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Vplyv reformy civilného procesu na katastrálne konanie

 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) ako orgán príslušný rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o zamietnutí návrhu na vklad

 • trendy v rozhodovaní ÚGKK SR o odvolaniach proti rozhodnutiam o zamietnutí návrhu na vklad

 • zásadné rozhodnutia ÚGKK SR vo veciach odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad

 • zmeny v inštitúte poznámky spornosti vyplývajúce z reformy civilného procesu

 • neodkladné opatrenie, jeho vplyv na katastrálne konanie a zápis poznámky do katastra nehnuteľností na základe neodkladného opatrenia

 • záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie podľa Civilného sporového poriadku

 • problém odkladu vykonateľnosti už vykonaného súdneho rozhodnutia

 • Materiálna publicita katastra nehnuteľností (ochrana dobrej viery "nadobúdateľa" nehnuteľnosti, stanoviská súdnej praxe k ochrane dobrej viery)

 • Evidovanie duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností a možnosti jej odstránenia

 • Zápis práv do katastra nehnuteľností (vklad a záznam) a oprava chyby v katastrálnom operáte (stanoviská súdnej praxe)

 • Rozsudok veľkého senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. apríla 2017, sp. zn. 1 VCdo 1/2017 a jeho vplyv na katastrálne konanie

 • Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností správnymi súdmi podľa Správneho súdneho poriadku a podľa doterajšieho Občianskeho súdneho poriadku, zmeny v spôsobe preskúmavania záznamu do katastra nehnuteľností, súdne preskúmavanie rozhodnutí o oprave údajov katastra nehnuteľností, judikatúra najvyššieho súdu.

 • Diskusia


Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk
Petra Šušuková - tel. 0902 359 374
JUDr. Emília Halmešová - 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.