creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Legislatívny proces a účasť odbornej verejnosti
v pripomienkovom konaní

dňa 14. februára 2018

Seminár prevedie účastníkov odbornou problematikou legislatívno-technických pravidiel, resp. tvorby zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov s akcentom na účasť odbornej verejnosti v pripomienkovom konaní v tomto procese.

Procedúra prerokúvania zákonov je náročný proces s predpísanými pravidlami, kedy uplatnenie pripomienok zo strany odbornej verejnosti - pripomienkujúcich subjektov môže celý zákonodarný proces výrazne ovplyvniť. V súčasnosti príznačná neustála legislatívna aktivita spočívajúca v prijímaní množstva nových právnych predpisov a v nespočetných novelizáciách existujúcej právnej úpravy spôsobuje často neprehľadnosť, nezrozumiteľnosť, mnohoznačnosť a rozpornosť textov právnych predpisov, čo je často spôsobené aj nedodržiavaním alebo nedostatočnou znalosťou základných princípov legislatívnej činnosti.

Na jedinečnom seminári čo do odborného záberu a rozsahu účastníci získajú zrozumiteľný výklad špecifickej právnej problematiky tvorby zákonov, pričom výraznou pridanou hodnotou je odbornosť, bezprostredný prístup, praktický pohľad a neoceniteľný vklad lektora s približne 40-ročnými skúsenosťami v legislatívnom prostredí, ktoré ocení každý, kto vstupuje do pripomienkového konania a má hlbší záujem o danú problematiku.

Prednášajúci:
JUDr. Pavol Ňuňuk
- tajomník Stálej komisie Legislatívnej rady vlády pre technické právne predpisy od jej vzniku až do súčasnej doby. V minulosti pôsobil ako riaditeľ legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, pracovník legislatívy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Podieľal sa ako spoluautor na tvorbe viacerých zákonov, napr. zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a mnohých ďalších, rovnako ako nespočetných nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok, výnosov a opatrení.

Cieľová skupina:
zástupcovia stavovských a profesných organizácií, zväzov, asociácií, zamestnávateľských organizácií, obchodných komôr, občianskych združení a ďalší záujemcovia o problematiku

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 14. 2. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.


Uzávierka záväzných prihlášok:
13. 2. 2018

Účastnícky poplatok:
84,00 € s DPH
70,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Úvod do problematiky
 • Štádiá legislatívneho konania a možnosti vstupu do legislatívneho procesu (orientačné lehoty prerokovania, etapy, kedy je možné vstúpiť do legislatívneho procesu, správa o účasti verejnosti, schéma prípravy legislatívneho procesu)
 • Plán legislatívnych úloh vlády SR (príprava návrhu na úrovni rezortu, vlastná činnosť ministerstva, predbežná informácia)
 • Konzultácie (s podnikateľskými subjektmi)
 • Predbežné pripomienkové konanie (PPK gestor vplyvov, schéma PPK, spôsob uplatnenia pripomienok)
 • Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK, pripomienky)
 • Rozporové konania (rozporové konanie - subjekty, rozporové konanie - občania; rokovanie poradných orgánov, proces po MPK)
 • Rokovanie poradných orgánov vlády (Legislatívna rada vlády, Hospodárska a sociálna rada vlády)
 • Rokovanie vlády SR (rokovanie vlády, notifikácia, skrátené legislatívne konanie)
 • Rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky (1. čítanie, rokovanie výborov, 2. čítanie, 3. čítanie)
 • Podpísanie zákona prezidentom republiky
 • Nariadenie vlády SR, Vyhláška/Opatrenie, Stále komisie Legislatívnej rady vlády
 • Diskusia a záver


Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.