creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Vybraná procesná problematika inštitútov sporového konania
v aplikačnej praxi súdov

/Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia. Elektronizácia súdneho konania/

dňa 14. júna 2018

Seminár ponúka výklad a hlbšiu analýzu významných inštitútov sporového konania - zabezpečovacích a neodkladných opatrení, ich funkcie, charakter, podmienky ich nariadenia a priblíženie výhod, ktoré možno ich použitím dosiahnuť. Akcent je kladený na procesnú stránku aplikácie týchto inštitútov po rekodifikácii civilného procesného práva.

Ďalší blok programu bude venovaný elektronizácii súdneho konania, ktoré prechádza zmenami a zaznamenáva v aplikačnej praxi mnoho otázok a ťažkostí

Seminár bude viesť sudca, uznávaný odborník na civilné procesné právo, s dlhoročnými skúsenosťami v súdnej praxi. Prednášky v jeho podaní sa vyznačujú excelentnou znalosťou právnej úpravy, aktuálnymi informáciami z praxe, ktoré dopĺňa svojimi názormi a aktuálnou judikatúrou.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 29-ročnú súdnu prax.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 14. 6. 2018

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 13. 6. 2018

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote
Program:

  • Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia
    návrh a jeho náležitosti, odstraňovanie vád takéhoto návrhu, konanie o týchto opatreniach pred, v priebehu, a po skončení konania, rozhodovanie súdov I. a II. inštancie
  • Elektronizácia súdneho konania
    elektronická komunikácia so súdom, doručovanie, podmienky, elektronický súdny spis
  • Diskusia


Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.