creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Riadenie zmien - organizačné zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh v obciach a školách
dňa 15. mája 2020

Obce, školy a školské zariadenia sú významnými zamestnávateľmi. V zamestnávaní obcí, škôl a školských zariadení sa však prejavujú faktické špecifiká: dlhodobosť pracovných pomerov, feminizované kolektívy, nemerateľnosť pracovných výkonov a zmeny pracovných úväzkov každý školský rok k začiatku nového školského roka. Do zmluvne dohodnutých pracovných podmienok vstupujú objektívne neovplyvniteľné faktory - počet žiakov, počet krúžkov, počet tried. Školy, školské zariadenia a obce, ktoré ú zamestnávateľmi vo vzťahu k školám bez právnej subjektivity častokrát nevedia zákonným spôsobom zvládnuť proces zmien úväzkov zamestnancov a organizačných zmien. Uvedené vedie následne k súdnym sporom, ktoré vo väčšine prípadov končia rozhodnutím v neprospech zamestnávateľa - školy, školského zariadenia, obce.

Seminár má vysvetliť špecifiká zmien pracovných pomerov, úväzkov, organizačných zmien a skončení pracovných pomerov práve v podmienkach škôl, školských zariadení a obcí ako zriaďovateľov škôl. Výklad bude realizovaný interaktívnou formou, a to lektorom riadenou skupinovou diskusiou účastníkov k nimi nastolenými aplikačnými problémami.


Cieľová skupina:

starostovia obcí, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci samosprávy, poslanci zastupiteľstiev

Prednášajúci:

Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. v aplikačnej praxi pôsobí ako advokát, v oblasti právnej vedy na Katedre ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty P.J. Šafárika v Košiciach. Je lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave a Akadémie vzdelávania samosprávy.

V aplikačnej praxi pôsobil tiež niekoľko rokov ako hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Je autorom vyše päťdesiatich vedeckých odborných článkov z oblasti správneho práva, je spoluautorom publikácie Zákon o obecnom zriadení - komentár a autorom publikácií Nakladanie s majetkom obcí, Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti, Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016, Kontrola v obecnej samospráve, Správne právo. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti i v aplikačnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy. Popritom sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.


Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 15.05.2020

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 14.05.2020

Účastnícky poplatok:
78,00 € s DPH
65,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program


  • Úvod do problematiky
  • Výpovedné dôvody - nadbytočnosť učiteľa pri zmene úväzkov v škole, rozdiel medzi "slabým" učiteľom a učiteľom porušujúcim pracovnú disciplínu
  • Okamžité skončenie pracovného pomeru - aké porušenia učiteľa môžu viesť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru ?
  • Kedy odstupné áno, kedy nie? - možno odstupným "motivovať" k skončeniu pracovného pomeru?
  • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru - porušenie povinnosti voči odborom ako častý dôvod neplatných výpovedí
  • Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru - ako minimalizovať riziká zamestnávateľa z neplatného skončenia pracovného pomeru?
  • Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch - možno zamestnancovi doručovať listiny k pracovnému pomeru "položením na stôl" alebo mailom ?
  • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.