creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Kataster nehnuteľností v aplikačnej praxi a elektronizácia katastra

dňa 15. marca 2018

Elektronizácia verejnej správy a zmeny, ktoré z nej vyplývajú, predstavujú veľkú výzvu pre rezort geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Seminár je zameraný na poskytnutie komplexného pohľadu na právnu úpravu katastrálneho konania s dôrazom na konanie o návrhu na vklad, zápis do katastra formou záznamu, zápis poznámok do katastra nehnuteľností, ako aj konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte s prihliadnutím k stanoviskám súdnej praxe a Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností SR. Prednášajúci budú klásť dôraz aj na zásadné stanoviská, ktoré Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zaujal v rámci svojej rozhodovacej činnosti o odvolaniach proti rozhodnutiam o zamietnutí návrhu na vklad.

V rámci výkladu o katastri nehnuteľností a o zápise práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností nie je samozrejme možné prehliadnuť ani problematiku ochrany dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností.

V rámci seminára budú prezentované dopady zákona o eGovernmente, ako aj prijatia nových procesných predpisov na katastrálne konanie (napr. zaručená konverzia dokumentov, rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o zamietnutí návrhu na vklad).

Cieľová skupina:
právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, advokáti, koncipienti, notári, zamestnanci realitných kancelárií, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Odeta Poldaufová je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009 a v minulosti bola aj dlhoročnou riaditeľkou Správy katastra Pezinok. Má bohaté praktické skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti, pôsobila aj v pedagogickej oblasti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (v ÚGKK SR pôsobí od r. 2007). V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 15. 3. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.


Uzávierka záväzných prihlášok:
14. 3. 2018

Účastnícky poplatok:
90,00 € s DPH

75,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • pozemky a stavby evidované v katastri nehnuteľností (definícia stavby v právnom poriadku SR, stavby zapisované do katastra nehnuteľností a stavby, ktoré sa spravidla do katastra nehnuteľností nezapisujú, zápis budov /rozostavaných stavieb/, bytov /rozostavaných bytov/, nebytových priestorov /rozostavaných nebytových priestorov/, apartmánov a štúdií do katastra nehnuteľností, zrúcaniny, garáže, rybníky a iné stavby a kataster nehnuteľností, nadstavby, vstavby a prestavby a kataster nehnuteľností)
 • konanie o návrhu na vklad
 • záznam
 • poznámka (dôsledky zápisu poznámok do katastra nehnuteľností, výmaz poznámky z katastra nehnuteľností)
 • oprava chyby v katastrálnom operáte (spresňovanie výmery pozemku)
 • opravné prostriedky proti rozhodnutiam a opatreniam orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností
 • zápis duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností a možnosti jej odstraňovania
 • elektronické podania v katastrálnom konaní
 • zákon o eGovernmente a katastrálne konanie
 • elektronické služby katastra nehnuteľností
 • nová právna úprava civilného procesu a katastrálne konanie
 • platenie správnych poplatkov elektronicky
 • diskusia k otázkam katastrálneho konania

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.