creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Nakladanie s majetkom obcí

dňa 15. júna 2018

Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Základný povinný minimálny obsah zásad hospodárenia určuje ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí, podľa ktorého zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo.

Seminár je zameraný na právne aspekty a možnosti obce pri dispozícii s jej majetkom, vrátane transparentného a efektívneho nakladania s majetkom v súlade s pravidlami nakladania s majetkom obce.

Lektor bude komunikáciou s účastníkmi riešiť pretrvávajúce problémy pri nakladaní s majetkom obce. Výklad bude realizovaný interaktívnou formou, a to lektorom riadenou skupinovou diskusiou účastníkov k nimi nastolenými aplikačnými problémami nakladania s majetkom obce.

Prevažná väčšina súdnych sporov sa dotýka nakladania s obecným majetkom. Seminár je aj reakciou na najnovšiu knihu lektora o majetku obce, v ktorej zosumarizoval rozhodovaciu činnosť súdov ohľadom obecného majetku.

Cieľová skupina:
starostovia obcí, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci samosprávy, poslanci zastupiteľstiev

Prednášajúci:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
v aplikačnej praxi pôsobí ako advokát, v oblasti právnej vedy na Katedre ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty P.J. Šafárika v Košiciach. Je lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave a Akadémie vzdelávania samosprávy.

V aplikačnej praxi pôsobil tiež niekoľko rokov ako hlavný kontrolór mesta Spišské Podhradie. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu Legislatívno-právnej komisie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Je autorom vyše päťdesiatich vedeckých odborných článkov z oblasti správneho práva, je spoluautorom publikácie "Zákon o obecnom zriadení - komentár" a autorom publikácií Nakladanie s majetkom obcí, Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti, Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016, Kontrola v obecnej samospráve, Správne právo. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti i v aplikačnej praxi sa zameriava predovšetkým na inštitúty územnej samosprávy.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 15. 06. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 14. 06. 2018

Účastnícky poplatok:
66,00 € s DPH
55,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Nové pravidlá Notárskeho poriadku pre vyjadrenie obce k vydržaniu nehnuteľnosti Majetok obce - možný účel jeho použitia
 • Prevody majetku obce - predaj, zámena, darovanie
 • Dôvod hodný osobitného zreteľa
 • Sankcie za porušenie povinností obce pri prevodoch a prenájmoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa
 • Nadobúdanie majetku obce - kúpa
 • Nájom a výpožička majetku obce
 • Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladaní s majetkom obce
 • Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce
 • Majetok obce v obchodných spoločnostiach
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.