creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní a nové pojmy vo verejnom obstarávaní 
Odkladáme na neurčito
  Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom zverejnili novú Metodiku kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní. Obsiahly, skoro 100 stranový materiál, má predstavovať metodickú príručku pre verejných obstarávateľov, v rámci ktorej okrem iného obe štátne inštitúcie analyzujú jednotlivé fázy verejného obstarávania vrátane upriamenia pozornosti na kritické kroky v jednotlivých fázach verejného obstarávania.
  Predmetná metodika stanovuje aj nový princíp vo verejnom obstarávaní - princíp účelnosti. Napriek skutočnosti, že uvedený princíp nie je zakotvený legislatívne v zákone o verejnom obstarávaní, z metodiky vyplýva, že ÚVO môže posudzovať zákazky aj v kontexte tohto princípu. Metodika zakotvuje aj nové pojmy ako sú napr. sekundárne politiky verejného obstarávania.
  Seminár si dáva za cieľ nielen predstaviť novú metodiku, ale najmä upriamiť pozornosť aj na nový princíp účelnosti verejného obstarávania a jeho praktické použitie v nových verejných obstarávaniach.
  Seminár je určený nielen pre verejných obstarávateľov, ktorí budú celkom logicky nútení postupovať v súlade s touto novou metodikou, ale môže byť zaujímavý aj pre uchádzačov, nakoľko predmetná metodika stanovuje nové trendy v oblasti verejného obstarávania.

  Cieľová skupina:

  verejní obstarávatelia, obstarávatelia, prijímatelia a záujemcovia o eurofondy, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, konzultanti pre EÚ fondy, advokáti a ďalší záujemcovia

  Prednášajúci:

JUDr. Juraj Tkáč pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners v Bratislave. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Od septembra 2019 je vedený ako expertný pracovník pre Slovak business agency (vedený v databáze expertov VO). Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár , spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku , spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.
   


  Miesto konania:

  APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

  Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

  Dátum konania: 16.03.2020

  Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

  Uzávierka záväzných prihlášok: 15.03.2020

  Účastnícky poplatok:
  90,00 € s DPH
  75,00 € bez DPH


  V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

  IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
  Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

  Program

 • Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní - ciele metodika, základný proces kontroly
 • Kontrola - úkony pred začatím kontroly, priebeh kontroly, výstup kontroly
 • Princípy 3E vo verejnom obstarávaní
 • Princíp účelnosti - obsah pojmu , vendor lock in, čo je účelne vyhlásené verejné obstarávanie, sekundárne politiky verejného obstarávania, riadenie rizík, sledovanie plnenia zákazky, zdieľanie dobrej a zlej praxe, funkčná vnútorná kontrola
 • Monitoring dodržiavania metodiky a sledovanie výsledkov
 • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.