creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na dvojdňový odborný seminár

Zmluvy a základy kontraktácie v obchodnom práve a dôsledky chýb v zmluvnom procese - vrátane špecifík procesu verejného obstarávania

v dňoch 16. a 17. októbra 2019
Bratislava, hotel COLOR***

Cieľom unikátneho seminára - čo do jeho odborného obsahu i lektorského obsadenia - je previesť účastníkov celým procesom vzniku a plnenia zmluvy zakladajúcej obchodno-záväzkový vzťah a upozorniť na najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú v praxi v procese kontraktácie. Výklad sa zameria aj na špecifiká jednotlivých právnych inštitútov v rámci záväzkového vzťahu podliehajúcemu právnej úprave verejného obstarávania. Lektori problematiku vysvetlia aj z pohľadu súdnej praxe, ktorá v rámci rozhodovacej činnosti významným spôsobom vysvetľuje a dopĺňa právnu úpravu, najmä ohľadom zmien zmluvy, odstúpenia od zmluvy a zabezpečenia záväzkov zo zmluvy s odkazom na judikatúru slovenských i českých súdov. Zároveň poukážu a vysvetlia spôsoby riešenia defektov v zmluvách a aktivizáciu právnych inštitútov ako sú úroky z omeškania, zmluvná pokuta a náhrada škody.

Cieľová skupina:

advokáti, advokátski koncipienti, právnici spoločností a bánk, verejní obstarávatelia konzultačné firmy, ktoré pracujú na projektoch financovaných EÚ, pre zahraničných investorov v SR, účastníci tendrových konaní zahraničných investorov a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:

JUDr. Zuzana Bartová - pôsobí ako advokátka v advokátskej spoločnosti Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o., je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.


JUDr. Juraj Tkáč - pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners v Bratislave. Je expertom na verejné obstarávanie, má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných i podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár , spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku , spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.


Miesto konania:

Hotel Color***
Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava

Dátum konania: 16.-17.10.2019

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 11.10.2019

Účastnícky poplatok:
234,00 € s DPH
195,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý coffee break a občerstvenie a obedy počas konania seminára, náklady na organizačné zabezpečenie seminára. V mieste konania je k dispozícii wifi pripojenie na internet a bezplatné parkovanie pred hotelom.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

Ďalšie obchodné podmienky:

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.

Po prijatí záväznej prihlášky/objednávky organizátor obratom zašle zálohovú faktúru v elektronickej forme obsahujúcu všetky údaje potrebné k jej úhrade. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 11.10.2019, zúčtovacia faktúra bude doručená po prijatí platby v zákonnej lehote v elektronickej forme.

V prípade, že účastník neuhradí účastnícky poplatok včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky záväzných prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Poznámka:

Ubytovanie si v prípade potreby účastníci zabezpečujú individuálne. Záujemcovia o ubytovanie v hoteli Color môžu kontaktovať recepciu: e-mail: reception@hotelcolor.sk; tel.: +421 2 491 01 255 alebo 0917 925 200.
Viac informácií o hoteli a službách: www.hotelcolor.sk.
Wifi pripojenie na internet - vysokorýchlostné a stabilné pripojenie dostupné v celom hoteli bezplatne.
Parkovanie: bezplatne pred hotelom (pre všetkých - aj neubytovaných účastníkov seminára).

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Program:

 • FÁZA PRÍPRAVY A UZAVRETIA ZMLUVY
 • účastníci zmluvných vzťahov, osoby oprávnené podpisovať zmluvu, vnútorné obmedzenia v obchodných spoločnostiach, obmedzenie podpísania zmluvy vo verejnom obstarávaní a pri eurofondových zákazkách
 • obsah zmlúv, náležitosti záväzkov, kogentné a dispozitívne ustanovenia, interpretačné postupy - revízne postupy pri obsahu zmluvy vo verejnom obstarávaní
 • splatnosť záväzkov, príslušenstvo pohľadávky
 • zabezpečovacie inštitúty - zmluvné pokuty, bankové záruky, klasické spôsoby zabezpečenia (záložné právo, ručenie, zmenka atď.) - pohľad na zabezpečovacie inštitúty vo verejnom obstarávaní
 • ZMENY ZMLUVNÝCH VZŤAHOV A DEFEKTY V PLNENÍ ZMLÚV
 • spôsob zmeny zmlúv - limit zmeny vo verejnom obstarávaní
 • odstúpenie od zmluvy, výpoveď zmluvy a iné spôsoby ukončenia zmluvného vzťahu
 • aktivizácia zabezpečovacích inštitútov
 • FÁZA RIEŠENIA SPOROV ZO ZMLÚV - SÚDNE RIEŠENIE SPOROV A ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 • vzniku sporu
 • predžalobná agenda
 • žaloba a postup v spore
 • alternatívne spôsoby riešenia sporu (rozhodcovské konanie, mediácia, exekučná notárska zápisnica)
 • diskusia

Časový harmonogram:

16.10.2019
09:30 - 10:00 registrácia
10:00 - 12:00 prednáška
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 14:30 prednáška
14:30 - 15:00 prestávka
15:00 - 17:00 prednáška


17.10.2019
08:30 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 11:00 prestávka
11:00 - 12:30 prednáška
12:30 - 13:30 obed
13:30 - 15:00 prednáška
15:00 diskusia a záver

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.