creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Informačné, monitorovacie a bezpečnostné systémy u zamestnávateľa a ich zmeny v súvislosti s nariadením GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov

/3. časť intenzívneho kurzu/

dňa 16. mája 2018

Spoločnosť creatio eu, s.r.o. a Labour Law Association/Asociácia pracovného práva si Vám dovoľujú ponúknuť intenzívny kurz ochrany osobných údajov v súvislosti s prijatím nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov a nového zákona o ochrane osobných údajov. Intenzívny kurz Vás v 3 samostatných seminároch prevedie postupne všetkými relevantnými oblasťami činnosti podnikateľských subjektov, ktorých sa nový právny stav dotkne, vrátane dopadov na realizáciu pracovnoprávnych vzťahov.

Tretí seminár sa osobitne zameriava na vplyvy nariadenia GDPR na existujúce informačné, monitorovacie a bezpečnostné systémy zavedené u zamestnávateľa z pohľadu potreby realizácie nevyhnutných zmien v súvislosti s novým právnym stavom. Predmetom vzdelávanie tak bude výklad k problematike prevádzkovania informačných, monitorovacích a bezpečnostných systémov, evidencie informačných, monitorovacích a bezpečnostných systémov, nových práv dotknutých osôb napr. v podobe profilovania alebo práva na zabudnutie, možnosti a obmedzenia pri používaní monitorovacích systémov zamestnancov. Pozornosť bude rovnako venovaná existujúcim politikám zamestnávateľa v oblasti zabezpečovania sociálnej starostlivosti zamestnávateľom voči zamestnancom, marketingovej prezentácie spoločnosti navonok formou interných a externých aktivít, rôznych foriem vernostných programov a pod., ktoré využívajú alebo obsahujú (osobné) údaje zamestnancov alebo tretích subjektov. Osobitne je pozornosť venovaná súhlasu dotknutej osoby ako legálneho a legitímneho právneho základu pre spracovanie osobných údajov pre predmetné účely.

Cieľová skupina:
zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, riadiaci zamestnanci so zodpovednosťou za personálnu a mzdovú agendu u zamestnávateľov, zamestnanci so zodpovednosťou za ochranu osobných údajov

Prednášajúci:
Mgr. Tatiana Valentová
pôsobí ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a zároveň riaditeľka odboru kontroly spracúvania osobných údajov. Dlhoročne pôsobí v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií. Podieľala sa na príprave nového zákona o ochrane osobných údajov a ďalších sekundárnych právnych predpisov v súvislosti s účinnosťou európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Pôsobila ako bezpečnostný analytik a má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. Spolupracuje s Labour Law Association, je členkou ISACA, publikuje, prednáša a vedie semináre o ochrane osobných údajov, je hosťom odborných konferencií aj na medzinárodnej úrovni, kde prezentuje praktické skúsenosti v oblasti ochrany údajov a súkromia.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 16. 5. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 15. 5. 2018

Účastnícky poplatok:
84,00 € s DPH
70,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • právny základ spracúvania (osobných) údajov o zamestnancoch, rozsah a forma spracúvaných osobných údajov,
 • typy spracúvaných osobných údajov ako napr. IP adresy, cookies, online identifikátory,
 • identifikácia jednotlivých systémov, v ktorých prichádza k spracúvaniu údajov o zamestnancoch, resp., prostredníctvom ktorých sa monitoruje ich poloha a obsah podávaného pracovného výkonu pre zamestnávateľa,
 • zmeny v oblasti registrácie, osobitnej registrácie informačných, komunikačných a monitorovacích systémov,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa a jeho obmedzenia, povinnosti prevádzkovateľa voči ďalším osobám,
 • ako sa dotkne GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov zavedených monitorovacích zariadení zamestnancov (kamerové systémy, biometria, monitorovanie polohy, monitorovanie telefónov a emailovej komunikácie),
 • uplatnenie práva na zabudnutie, profilovanie prostredníctvom elektronických systémov,
 • šifrovanie dát, nahlasovanie porušenia ochrany osobných údajov "data breach", plynutie lehôt,
 • bezpečnostný incident a jeho podstata, prijatie primeraných bezpečnostných opatrení, zavedenie vnútorných mechanizmov, posudzovanie vplyvu na ochranu osobných údajov (dopad spracovateľských operácií na práva a ochranu súkromia dotknutých osôb),
 • postupy pri identifikácii rizika súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov, posúdenie rizika súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov, jeho posúdením zo zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a jeho závažnosť a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika,
 • zmeny v postavení sprostredkovateľa, obsah a rozsah sprostredkovateľskej zmluvy a zodpovednosť prevádzkovateľa v zmysle GDPR v rámci existujúcich systémov,
 • identifikácia jednotlivých systémov, v ktorých prichádza k spracúvaniu údajov o zamestnancoch, resp. tretích subjektov v predmetných oblastiach,
 • typy spracúvaných osobných údajov ako napr. IP adresy, cookies, online identifikátory, rozdiel medzi osobnými a pseudonymizovanými osobnými údajmi,
 • zmeny v oblasti vnútornej i vonkajšej komunikačnej stratégii vo vzťahu k získavaniu súhlasu dotknutých osôb, ktorých údaje budú zaradené do rôznych vernostných alebo marketingových systémov, priamy marketing,
 • súhlas fyzickej osoby získavaný pri prevádzkovaní marketingových aktivít spoločnosti (newslettre, súťaže, vernostné programy),
 • poskytovanie rôznych foriem benefitov alebo výhier a ich objektivizácia vo vzťahu k získaným osobným údajom,
 • dotknutá osoba a jej práva - povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov,
 • poskytnutie osobných údajov inému prevádzkovateľovi a prenos osobných údajov v rámci a mimo EÚ;
 • profilovanie - sledovanie aktivity (správania sa) v kontexte marketingovej komunikácie (sledovanie aktivít návštevníka v digitálnom prostredí),
 • poskytnutie osobných údajov inému prevádzkovateľovi, poskytnutie osobných údajov v rámci EÚ a prenos osobných údajov mimo EÚ,
 • prehľad zákonných lehôt pre realizáciu jednotlivých práv a povinností,
 • riešenie konkrétnych prípadových štúdií na podmienky zamestnávateľa.

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.