creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Oddlženie a jeho vplyv na záväzkové vzťahy

dňa 16. mája 2019

Ku dňu 1. 3. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 377/2016 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“), ktorým sa novelizovali podmienky oddlženia fyzických osôb konkurzom alebo splátkovým kalendárom - tzv. osobný bankrot. Novelizovaná právna úprava priniesla pre dlžníkov zjednodušenie procedúry v zásade úplného zbavenia sa (v prípade konkurzu), alebo zásadného eliminovania (v prípade splátkového kalendára) existujúcich záväzkov, znamená však aj mimoriadny zásah pokiaľ ide o právne istoty a vymožiteľnosť nárokov veriteľov …
Seminár ponúka pohľad na viaceré aspekty a úskalia oddlženia, ako inštitútu zasahujúceho do majetkových práv veriteľov v kontexte ich následnej ochrany.

Seminár bude viesť sudca, uznávaný odborník na civilné procesné právo, s dlhoročnými skúsenosťami v súdnej praxi. Prednášky v jeho podaní sa vyznačujú excelentnou znalosťou právnej úpravy, aktuálnymi informáciami z praxe, ktoré dopĺňa svojimi názormi a aktuálnou judikatúrou.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth
pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 29-ročnú súdnu prax.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 16. 5. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 15. 5. 2019

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH

85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Veriteľ a právne možnosti dosiahnutia uspokojenia jeho pohľadávky (charakteristika a podmienky foriem uspokojenia veriteľa, dobrovoľná dražba, súdne konanie, exekučné konanie, konkurzné a reštrukturalizačné konanie)
 • Oddlženie ako osobitná forma konania podľa zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zákona č. 377/2016 Z.z. (ciele, charakteristika, podmienky a predpoklady pre jeho zahájenie a priebeh)
 • Účinky rozhodnutia o oddlžení (identifikácia oddlžením dotknutých, z uspokojenia vylúčených a nedotknutých pohľadávok, časové vyjadrenie účinkov oddlženia, zrušenie oddlženia)
 • Oddlženie a vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy (vzťah k jednostranným právnym úkonom)
 • Oddlženie a právne úkony (započítanie, postúpenie pohľadávky veriteľa),
 • Oddlženie a zabezpečovacie práva (podmienky vplyvu oddlženia na zabezpečeného veriteľa, jeho rozsah a dôsledky uplatnenia zabezpečenej pohľadávky prihláškou),
 • Oddlženie a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (komparácia konania podľa 2. časti a 4. časti ZoKR, pozícia veriteľov manžela úpadcu, ich identifikácia a uspokojenie ich pohľadávok)
 • Oddlženie a dobrovoľná dražba (dôsledky rozhodnutia o oddlžení na túto formu uspokojovania veriteľa v časovej osi)
 • Oddlženie a exekučné konania (dôsledky rozhodnutia o oddlžení na túto formu uspokojovania veriteľa v časovej osi)
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.