creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Návrat sociálnych podnikov do prostredia verejného obstarávania a zelené verejné obstarávanie

dňa 16. augusta 2018

Zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa do slovenského právneho poriadku navrátili tzv. sociálne podniky ako jeden z nástrojov sociálnej politiky štátu. Okrem priamej podpory zamestnávania sociálne znevýhodnených osôb budú sociálne podniky preferovanými subjektmi aj pri zákazkách podliehajúcim režimu verejného obstarávania.

Okrem uvedenej oblasti existujú ďalšie politiky tzv. sociálneho nakupovania, t.j. tzv. sociálneho verejného obstarávania. Tieto politiky spolu s princípmi zeleného verejného obstarávania majú napomôcť, aby aj zákazky podliehajúce režimu verejného obstarávania predstavovali prínos pre trvalo udržateľný rast.

Obsahom seminára je rozobratie tak politiky zeleného verejného obstarávania ako aj sociálneho aspektu na komunitárnej (EÚ) úrovni, a tiež slovenskej národnej úrovni, vrátane požiadaviek riadiacich orgánov na využitie inštitútov zeleného verejného obstarávania a sociálneho aspektu v eurofondových zákazkách. Zároveň účastníci získajú v potrebnom primeranom časovom predstihu zásadné informácie o pripravovanej veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľová skupina:
verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, stavebného sektora, uchádzači vo verejnom obstarávaní, advokáti, konzultačné firmy, ktoré pracujú na projektoch financovaných EÚ a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč - pôsobí ako konzultant - expert na verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.


Miesto konania:
TeleDom - Vzdelávacie centrum
Timonova 27, 040 01 Košice

Dátum konania: 16. 8. 2018

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 14. 8. 2018

Účastnícky poplatok:
84,00 € s DPH
70,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • Sociálny podnik - podmienky priznania statutu sociálneho podniku, podmienky pre využitie sociálneho podniku vo verejnom obstarávaní
  • Iné prípady sociálneho aspektu verejného obstarávania - príručky EK, Nové usmernenie Európskej komisie Verejné obstarávanie - Usmernenie pre odborníkov z praxe, sociálny aspekt v podmienkach účasti, sociálny aspekt v opise predmetu zákazky, požiadavky na súčinnosť, sociálny aspekt pri plnení zákazky
  • Zelené verejné obstarávanie - Národný plán zeleného verejného obstarávania, zelené podmienky účasti, ekologické kritériá na vyhodnotenie ponúk, ekologické požiadavky na plnenie zmluvy
  • Príklady typov zákaziek na ktoré sa hodia a na ktoré sa nehodia pravidlá zeleného verejného obstarávania / sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní
  • Zásadné informácie o pripravovanej veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní od „A“ po „Z“.
  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.