creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Vybrané otázky konaní v správnom súdnictve podľa SSP - aktuálne skúsenosti v rozhodovacej činnosti správnych súdov

dňa 16. októbra 2018

Po tom, ako Správny súdny poriadok zaviedol od 1. júla 2016 nové inštitúty a nové typy konaní o žalobách z oblasti verejného práva, seminár ponúka odborný výklad a skúsenosti z rozhodovacej činnosti súdov týkajúci sa správnej žaloby ako najčastejšieho typu konania upraveného v SSP. Z osobitných konaní upravených v štvrtej časti SSP sa ďalej seminár zameria na konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy a ponúkne komparáciu pôvodnej právnej úpravy a zmien novej samostatnej procesnej úpravy v SSP s dôrazom na aktuálne skúsenosti v rozhodovacej činnosti správnych súdov.

Cieľová skupina:
právnici a odborní zamestnanci štátnych inštitúcií a samosprávy, advokáti, advokátski koncipienti, právnici spoločností, bánk a ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:
JUDr. Anna Peťovská, PhD.
pôsobí ako predsedníčka správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave. V justícii pôsobí od r. 1991 (Okresný súd Bratislava-vidiek, Okresný súd Bratislava II. a III., od roku 2006 ako sudkyňa správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave). Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte UK v rokoch 1980-1984, doktorandské štúdium absolvovala na PaF UK vo vednom odbore správne právo a bol jej priznaný titul PhD. Od r.2008 pôsobí ako externý pedagóg na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy práva a v roku 2018 sa stala externým pedagógom Justičnej akadémie. V minulosti sa podieľala na programe celoživotného vzdelávania exekútorov a pôsobila na Vysokej škole verejnej správy. Je členkou Komory pre riešenie sporov SFZ.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 16. 10. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 15. 10. 2018

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote
Program:

 • Aktuálne skúsenosti správnych súdov s aplikáciou Správneho súdneho poriadku v konaní o všeobecnej správnej žalobe - vybrané okruhy
  • skúmanie procesných podmienok konania
  • nedostatky náležitostí všeobecnej správnej žaloby v kontexte kumulácie predpokladov aktívnej legitimácie
  • žalobca ako subjekt s verejnomocenskou právomocou vo veciach disciplinárnych konaní notárov a súdnych exekútorov
  • uspokojenie žalobcu
  • rozhodovanie o trovách konania
 • Zmeny v konaní o žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy v spojení s aktuálnou rozhodovacou činnosťou správnych súdov
  • žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy - definícia nečinnosti orgánu verejnej moci, žalobná legimitácia, účastníci konania, náležitosti žaloby, rozhodovanie súdu, povinnosť žalovaného doručiť správnemu súdu v určenej lehote vydané rozhodnutie, opatrenie alebo oznámenie o vykonanom úkone, prípadne o začatí administratívneho konania, posudzovanie relevancie dôvodov správnym súdom, pre ktoré žalovaný neodstránil nečinnosť...
  • žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy - terminologické a ďalšie zmeny oproti pôvodnej úprave v OSP, definícia iného zásahu, podmienky prípustnosti žaloby, žaloba proti skončenému zásahu, priznanie odkladného účinku, rozhodovanie podľa novej právnej úpravy
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.