creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Preskúmavanie rozhodnutí vydaných v správnom konaní
dňa 17. decembra 2019
Seminár sa zameria na aplikačné problémy právnej úpravy prieskumu rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Nosnou časťou seminára bude prieskum rozhodnutí vydaných v správnom konaní prostredníctvom tzv. riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v režime podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších zmien. Odborný program sa zameria aj na prieskum rozhodnutí v konaní o proteste prokurátora a v krátkosti aj na podmienky, za ktorých je možné preskúmať rozhodnutia vydané v správnom konaní v rámci správneho súdnictva.
Lektor poukáže na špecifiká jednotlivých spôsobov prieskumu, rozdiely medzi nimi a porovná ich výhody a nevýhody a pri jednotlivých inštitútoch poukáže aj na špecifiká vybraných osobitných právnych úprav.

Cieľová skupina:

právnici a odborní zamestnanci štátnych inštitúcií a samosprávy, advokáti, advokátski koncipienti, právnici spoločností, bánk a ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2015 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore správne právo Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, téma habilitačnej prednášky: Vplyv štátnej správy na fungovanie činnosti verejnej správy, téma habilitačnej práce: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní.
Od r. 2006 pôsobí súčasne v advokátskej kancelárii Čakvári, Matkovčík, Vačok a partneri v Bratislave. V minulosti pôsobil aj na iných vysokých školách. Je členom dvoch rozkladových komisií. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä správnemu konaniu a správnemu súdnictvu. Je autorom viacerých vedeckých článkov a jednej monografie, spoluautorom štyroch vysokoškolských učebníc a dvoch komentárov, popritom sa úspešne venuje sa aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 17.12.2019

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 16.12.2019

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program


 • Rozhodnutie v správnom konaní, druhy rozhodnutí, vlastnosti rozhodnutia (platnosť, právoplatnosť, vykonateľnosť rozhodnutí)
 • Systém prostriedkov prieskumu vydaných správnych rozhodnutí (základné predstavenie prostriedkov prieskumu so zreteľom na najzásadnejšie rozdiely medzi nimi)
 • Odvolanie (náležitosti odvolania, lehota a miesto na podanie odvolania, tzv. autoremedúrne konania, konanie na odvolacom orgáne so zreteľom na možný rozsah prieskumu a spôsoby rozhodnutia, oneskorené podané odvolanie)
 • Rozklad (charakteristika rozkladu, zameranie sa na špecifiká rozkladu vo vzťahu k odvolaniu)
 • Obnova konania (začatie konania na obnovu konania, príslušnosť v konaní na obnovu konania, podmienky na obnovu konania so zreteľom na posudzovanie dôvodov na obnovu konania, spôsoby rozhodnutia v konaní na obnovu konania)
 • Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (spôsoby začatia preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania, príslušnosť, podmienky pre úspešné preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, spôsoby rozhodnutia)
 • Konanie o proteste prokurátora (podnet prokurátorovi vrátane spôsobov vybavenia podnetu, začatie konania o proteste prokurátora, lehota na podanie protestu prokurátora, konanie pred orgánom, ktorý rozhodnutie vydal, konanie pred nadriadeným orgánom, možnosti podania odvolania, podanie správnej žaloby prokurátorom)
 • Preskúmanie rozhodnutia na základe správnej žaloby (podmienky pre podanie správnej žaloby a možné spôsoby rozhodnutia)
 • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.