creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Informačné technológie vo verejnej správe a kybernetická bezpečnosť
/Konkurencia právnych úprav alebo nadstavba kybernetickej bezpečnosti?/

dňa 17. júna 2019

Bezpečnosť sietí a informačných systémov, informačná či kybernetická bezpečnosť postupne prenikajú aj do právneho poriadku Slovenskej republiky. Predovšetkým je to zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej ako „ZoKB“) a zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej ako „ZoITVS“), ktorý nadobudol účinnosť 1. mája t.r. Cieľom predpisov je zvýšiť bezpečnosť tých sietí a informačných systémov, na ktorých je postavené fungovanie hospodárskych, spoločenských a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, či už hovoríme o sieťach a informačných systémoch základnej služby alebo informačných systémoch verejnej správy. Otáznym zostáva, kedy sa ktorý právny predpis a v akom rozsahu aplikuje.

Vzhľadom k skutočnosti, že pod pojmom základná služba sa v zmysle ZoKB rozumie aj informačný systém verejnej správy, povinné osoby sa budú musieť vysporiadať najmä s tým, režimom ktorej právnej úpravy sa budú riadiť v rámci povinnosti prijať bezpečnostné opatrenia, aké ďalšie povinnosti sú v zmysle oboch právnych úprav povinné plniť, prípadne v akých prípadoch je daná výlučná pôsobnosť ZoKB alebo ZoITVS. Predmetné právne úpravy so sebou prinášajú množstvo novej terminológie, identifikujú nové povinné osoby, ako aj zavádzajú nové povinnosti, ktorých plnenie je nevyhnutné zabezpečiť jednak vo vzťahu k subjektom vykonávajúcim pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike a orgánom správy informačných technológií verejnej správy, tak aj vo vzťahu k bezpečnosti sietí a informačných systémov a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy.

Seminár je zameraný na uvedenie do základnej problematiky informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s cieľom objasniť postavenie subjektov vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR a oblasti informačných technológií verejnej správy, identifikovať základné povinnosti povinných osôb v zmysle oboch právnych úprav a objasniť, od ktorého dátumu budú musieť povinné osoby súlad so ZoKB a ZoITVS v zmysle príslušných prechodných ustanovení zabezpečiť.

Cieľová skupina:
zamestnanci útvarov informačných a komunikačných technológií, IT - špecialisti, právnici a zamestnanci útvarov verejného obstarávania vo verejnej správe a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
- partner a advokát v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala v Bratislave.

Advokát s 15-ročnou praxou so zameraním na IT právo, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochranu osobných údajov, právny rámec eIDAS a e-Governmentu, cloudové služby a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti Duševného vlastníctva a IT práva a telekomunikácií. Pod jeho vedením je advokátska kancelária BCH opakovane zaraďovaná medzi odporúčané kancelárie v súťaži Právnická firma roka na Slovensku.

Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti IT práva s dôrazom na logické prepojenie práva a technológií. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva Slovenskej advokátskej komory alebo na najvýznamnejšej slovenskej odbornej konferencii z oblasti IT práva, na ktorej sa podieľa aj ako predseda programového výboru.

Dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU v Bratislave. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

JUDr. Štefan Pilár - advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala v Bratislave.

V súčasnosti pôsobí ako právnik so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a IT právo. Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti s GDPR či problematiku kybernetickej bezpečnosti. Podieľa sa na implementačných projektoch zavádzajúcich opatrenia pre spracúvanie a ochranu osobných údajov pre významné spoločnosti z oblasti cloud computingu, telekomunikačných služieb alebo finančného sektoru.

V minulosti pôsobil na viacerých pozíciách s prepojením práva a IT technológií, a to ako právny poradca CSIRT-u alebo ako spolutvorca zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti. Na medzinárodnej úrovni pôsobil v pozícii národného experta pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, a to v rámci pracovných platforiem Európskej komisie (NIS Expert Group, Komitologický výbor NIS, Politika kybernetickej bezpečnosti - Galileo).

V pozícii národného právneho poradcu zastupoval Slovenskú republiku na medzinárodných cvičeniach kybernetickej obrany (Locked Shields, Cyber Coalition). V rámci svojho odborného zamerania absolvoval stáž v Centre výnimočnosti NATO pre oblasť spoločnej kybernetickej obrany v Estónsku.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 17. 6. 2019

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 14. 6. 2019

Účastnícky poplatok:
144,00 € s DPH
120,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • Predmet právnej úpravy zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB) a zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ZoITVS)
  • Pôsobnosť a základné pojmy - ZoKB a ZoITVS
  • Výnimky z pôsobnosti právnych úprav a ich rozsah
  • Povinnosti a zodpovednosti povinných osôb v zmysle ZoKB a ZoITVS
  • Bezpečnostné opatrenia a bezpečnosť informačných technológií verejnej správy
  • Sankcie, splnomocňovacie a prechodné ustanovenia
  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.