Pozvánka

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom

"Civilný sporový poriadok"

Cieľom seminára je predstaviť nový režim konania pred súdmi a nové procesné pravidlá podľa novej právnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku s upozornením na všetky zásadné a pre právnu prax najdôležitejšie zmeny v niektorých právnych inštitútoch a terminológii v komparácii s relevantnými ustanoveniami OSP.

Program seminára je zameraný s dôrazom na praktickú stránku uplatňovania kódexu v praxi - v civilnom súdnom konaní v prvej inštancii, a tiež na opravné prostriedky a konanie o nich.

Cieľová skupina:

advokáti, advokátski koncipienti, notári, exekútori, správcovia konkurzných podstát, právnici spoločností, firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci: JUDr. Boris Tóth

JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave a zároveň sa ako sudca venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 28-ročnú súdnu prax.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Program seminára:

  • Úvod do problematiky, kompetenčný rozsah CSP, účinnosť a prechodné ustanovenia
  • CSP - Všeobecná časť (Právomoc a príslušnosť súdu, zloženie súdu, vylúčenie sudcov, subjekty konania, procesné úkony súdu a lehoty, doručovanie, úkony strán, podania, žaloby, zmena žaloby, späťvzatie, tvrdenia, námietky)
  • CSP - konanie v prvej inštancii (Postup súdu po začatí konania, pojednávanie - príprava pojednávania, priebeh pojednávania, odročenie pojednávania; dokazovanie; súdne rozhodnutia - rozsudok, uznesenie, ich formálne a materiálne náležitosti, sťažnosť proti uzneseniu vydanému súdnym úradníkom, jej náležitosti a konanie o nej; trovy konania - ich charakteristika, oslobodenie od súdneho poplatku, náhrada trov konania, rozhodovanie o trovách; osobitné procesné postupy - skrátené konania a rozhodnutia, ich charakteristika a opravný režim, spory s ochranou slabšej strany charakteristika a ich osobitosti, neodkladné zabezpečovacie a iné opatrenia súdu ich špecifiká a rozhodovanie o nich)
  • CSP - opravné prostriedky a konanie o nich (Odvolanie - prípustnosť odvolania, subjekty oprávnené podať odvolanie, lehota na ich podanie, obnova konania)
  • Diskusia

Dátum a miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava - Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10

Bratislava

Dňa: 18.08.2016

V čase: od9:00 do 15:30 hod. (prezentácia od 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

96 Eur s DPH/osoba

80 Eur bez DPH/osoba

  • poplatok zahŕňa obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára
  • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.

Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 17.08.2016

Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.