creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Predchádzanie rizikám a riešenie sporov zo zmluvy o dielo v stavebníctve podľa Obchodného zákonníka
Odkladáme na neurčito

  Seminár sa zameria na inštitúty zmluvy o dielo v stavebníctve podľa Obchodného zákonníka s ich detailným rozborom a predstaví úskalia tvorby a aplikácie zmluvy o dielo v praxi z pohľadu nielen teórie a aplikačnej praxe, ale aj z pohľadu aktuálnej judikatúry slovenských a českých súdov.

  Pozornosť bude venovaná problematike vybraných aplikačných problémov diela, zrozumiteľnému určeniu predmetu zmluvy, kategorizácii vád a ich významu pre zmluvné strany, ako aj riešeniu sporov a vyporiadaniu nárokov zmluvných strán.


  Cieľová skupina:

  investori, projektanti, stavební dodávatelia a subdodávatelia, advokáti, konzultačné firmy, ktoré pracujú na projektoch financovaných EÚ, pre zahraničných investorov v SR, účastníci tendrových konaní zahraničných investorov, alebo tí, ktorí vyvážajú stavebné práce do zahraničia, verejní obstarávatelia a ďalší záujemcovia

  Prednášajúci:

  JUDr. Zuzana Bartová - pôsobí ako advokátka v advokátskej spoločnosti Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o., je uznávanou odborníčkou v oblasti obchodného práva. Pravidelne poskytuje odborné poradenstvo obchodným spoločnostiam v oblasti korporátnych zmien, ako i v oblasti obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. Poskytuje právne poradenstvo viacerým bankám, významným spoločnostiam z oblasti energetiky, informačných technológií, stavebníctva a potravinárskeho priemyslu. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti obchodného práva.


  Miesto konania:

  APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

  Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

  Dátum konania: 19.03.2020

  Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

  Uzávierka záväzných prihlášok: 18.03.2020

  Účastnícky poplatok:
  102,00 € s DPH
  85,00 € bez DPH


  V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

  IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
  Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

  Program

 • OBSAH ZMLUVY O DIELO
 • obsahové náležitosti zmluvy o dielo
 • odkaz na zmluvné podmienky
 • minimálne obsahové náležitosti zmluvy o dielo
 • osoby uzatvárajúce (podpisujúce) zmluvu o dielo
 • neplatnosť zmluvy o dielo
 • CENA DIELA
 • spôsoby určenia ceny diela
 • cena určená záväzným/nezáväzným rozpočtom/pevná cena
 • zádržné/banková záruka
 • FÁZA VYKONÁVANIA DIELA
 • riziká zákonnej konštrukcie zodpovednosti zhotoviteľa - ako vyvážene nastaviť zodpovednosť zmluvných strán
 • spôsob komunikácie objednávateľa a zhotoviteľa pri vykonávaní diela
 • osoby poverené zmluvou o dielo v technických veciach - identifikácia a rozsah ich oprávnení
 • pokyny objednávateľa a následky/možnosť ich nerešpektovania zhotoviteľom
 • dohlaď objednávateľa nad vykonávaním diela objednávateľom
 • naviac práce a ich uznanie/ocenenie
 • zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie nominovaných/nenominovaných subdodávateľov
 • FÁZA ODOVZDANIA DIELA
 • spôsob odovzdania a prevzatia diela
 • faktické odovzdanie diela
 • odmietnutie prebratia diela objednávateľom
 • kedy má dielo vady?
 • záruka za akosť diela a definovanie záručnej doby
 • spôsob uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady
 • postup objednávateľa v prípade, ak zhotoviteľ reklamované vady neodstráni
 • FÁZA RIEŠENIA SPOROV ZO ZMLUVY O DIELO
 • odstúpenie od zmluvy o dielo
 • vyporiadanie nárokov zmluvných strán
 • uplatnenie nároku na náhradu škody - preukazovanie škody
 • znalecké posudky v súdnych konaniach
 • konkurencia nárokov z vád a nárokov na náhradu škody
 • uplatnenie nárokov na zmluvné pokuty
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.