creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Vybrané aspekty katastrálneho konania v aplikačnej praxi
(s osobitným dôrazom na exekučnú činnosť, dražby, konkurz, notárske osvedčenia a notárske zápisnice)
dňa 19. septembra 2019

Katastrálne konanie je osobitný druh správneho konania, v ktorom sa (okrem iných) zapisujú práva k nehnuteľnostiam a rozhoduje o oprave chýb v katastrálnom operáte.
Okresný úrad, katastrálny odbor musí pri svojom postupe v rámci katastrálneho konania, najmä pokiaľ ide o zápis práv do katastra nehnuteľností, prihliadať na celý rad právnych predpisov z rôznych právnych odvetí (ako sú napríklad správne právo, občianske právo hmotné a procesné, či obchodné právo) ako aj na rozmanité právne a skutkové okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie, prípadne opatrenie tohto správneho orgánu. Neraz sa okresný úrad, katastrálny odbor musí vysporiadať s vplyvom exekučného konania alebo konkurzného konania na návrh na zápis do katastra nehnuteľností. Vzhľadom na tieto skutočnosti (a historické dedičstvo, na ktorom je kataster nehnuteľností v Slovenskej republike budovaný) aplikačná prax prináša viacero zaujímavých praktických otázok.
Seminár sa zameriava na vybrané aspekty katastrálneho konania v aplikačnej praxi, t. j. najmä na otázky spojené s katastrálnym konaním ako aj s osobitnými konaniami (exekučné konanie a konkurz) majúcimi dopad na kataster nehnuteľností, ktoré sú v praxi pomerne frekventované, resp. ktorých riešenie vzhľadom na platnú a účinnú právnu úpravu nie je jednoznačné.
Lektori sa budú v rámci seminára venovať aj aktuálnym stanoviskám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ohľadne novely katastrálneho zákona, ktorá nadobudla účinnosť 01.10.2018, v rozsahu, v akom sa táto novela dotkla katastrálneho konania. Napokon sa lektori budú venovať aj dopadom nariadenia GDPR na kataster nehnuteľností a poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností, a teda formálnej publicite katastra nehnuteľností.

Cieľová skupina:

advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:

JUDr. Odeta Poldaufová je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009 a v minulosti bola aj dlhoročnou riaditeľkou Správy katastra Pezinok. Má bohaté praktické skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti, pôsobila aj v pedagogickej oblasti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov v Úrade geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (v ÚGKK SR pôsobí od r. 2007). V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava


Dátum konania: 19.09.2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 18.09.2019

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH

80,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • vymedzenie pojmu "katastrálne konanie" a druhy katastrálnych konaní
 • zápis práv do katastra nehnuteľností (vklad, záznam a ich účinky)
 • náležitosti návrhu na zápis práva do katastra nehnuteľností
 • zápis duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností a jej odstraňovanie
 • exekučná činnosť a kataster nehnuteľností (zápis poznámok v nadväznosti na exekučné konanie do katastra nehnuteľností, dopad zápisu týchto poznámok na zápis práv do katastra nehnuteľností a zápis exekučného záložného práva)
 • dražba a kataster nehnuteľností (zápis do katastra nehnuteľností v nadväznosti na dražbu nehnuteľnosti)
 • konkurz a kataster nehnuteľností (zápis poznámky v nadväznosti na konkurz do katastra nehnuteľností a ich vplyv na konanie o návrhu na vklad)
 • zápis do katastra nehnuteľností v nadväznosti na notárske osvedčenia a notárske zápisnice (rozsah prieskumu zmluvy vyhotovenej vo forme notárskej zápisnice, na základe ktorej bol podaný návrh na vklad)
 • zápis do katastra nehnuteľností v nadväznosti na zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizovanú advokátom
 • opravné prostriedky proti rozhodnutiam a opatreniam orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností
 • dopad nariadenia GDPR na kataster nehnuteľností a poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky
 • stanoviská prezentované v súdnej praxi vo vzťahu ku katastrálnemu konaniu
 • diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581


*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.