creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Novela katastrálneho zákona účinná od 1. októbra 2018

Ľutujeme, seminár je plne obsadený.
dňa 19. septembra 2018

Dňa 1. októbra 2018 nadobudne účinnosť jedna z najrozsiahlejších a najzásadnejších noviel zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) od roku 1995, ktorá do katastrálnej praxe prináša viacero dôležitých zmien (ďalej aj len „novela katastrálneho zákona“).

Predmetná novela katastrálneho zákona reaguje na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, na pokrok v oblasti informačných technológií v súvislosti s verejnosťou katastrálneho operátu a poskytovaním údajov z katastra nehnuteľností, a to aj s prihliadnutím na ochranu osobných údajov. Novela katastrálneho zákona prináša zmeny v oblasti evidovania stavieb v katastri nehnuteľností, vrátane rozhodovania o tom, či určitá stavba je alebo nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. V katastrálnom konaní novela zavádza všeobecné náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania, precizuje predkladanie príloh k návrhu na začatie katastrálneho konania, dotýka sa problematiky prikladania geometrického plánu k návrhu na vklad, či niektorých opatrení na odstránenie prieťahov v konaní o návrhu na vklad a v konaní o zázname. Zároveň sa rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad, katastrálny odbor, opraviť chyby v katastrálnom operáte, pričom prináša podstatne podrobnejšiu právnu úpravu inštitútu opravy chyby v katastrálnom operáte v porovnaní s právnou úpravou účinnou do 1. októbra 2018.

Cieľová skupina:
sudcovia, advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Odeta Poldaufová je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009 a v minulosti bola aj dlhoročnou riaditeľkou Správy katastra Pezinok. Má bohaté praktické skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti, pôsobila aj v pedagogickej oblasti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (v ÚGKK SR pôsobí od r. 2007). V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 19. 9. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 18. 9. 2018

Účastnícky poplatok:
96,00 € s DPH
80,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v tlačenej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • pojem „iná oprávnená osoba“
 • evidovanie stavieb v katastri nehnuteľností
 • rozhodovanie o tom, či určitá stavba je alebo nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností
 • evidovanie cien v katastri nehnuteľností
 • návrh na začatie katastrálneho konania
 • predkladanie príloh k návrhu na začatie katastrálneho zákona
 • doručovanie fyzickej osobe, ktorá neuvedie v návrhu na začatie katastrálneho konania adresu na doručovanie v tuzemsku
 • prílohy návrhu na vklad
 • evidovanie záložného práva podľa § 15 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • odstraňovanie chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností v zmluve po podaní návrhu na vklad
 • oprava chyby v katastrálnom operáte a rozšírenie právomoci okresného úradu, katastrálneho operátu opraviť chyby v katastrálnom operáte
 • verejnosť katastrálneho operátu
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • súpis nehnuteľností a sledovanie zmien na liste vlastníctva
 • prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 1. októbra 2018
 • informácia o návrhu novely vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
 • stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky prezentované v jeho rozhodovacej činnosti, katastrálna judikatúra a novela katastrálneho zákona účinná od 1. októbra 2018

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.