creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Záložné právo v právnej praxi a aktuálne zmeny

dňa 19. októbra 2017

Záložné právo patrí medzi významné inštitúty súkromného práva, s právnou úpravou v Občianskom zákonníku. Problematika interpretácie a aplikácie tohto inštitútu je v praxi veľmi aktuálnou. Zriadenie záložného práva predstavuje jeden z najrozšírenejších spôsobov zabezpečenia záväzku, akým si veriteľ môže zabezpečiť čo najsilnejšiu pozíciu či už v občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahoch. Dynamické zmeny legislatívy vyžadujú pre jeho efektívne využitie v praxi dostatočnú znalosť a obozretnosť v zaužívaných pravidlách zriaďovania a výkonu záložného práva.

Seminár ponúka odborný výklad, sprostredkovanie poznatkov a dlhoročných skúseností zo súdnej praxe (vrátane sudcovskej exekučnej a konkurznej agendy), s poukazom na relevantnú judikatúru.

Cieľová skupina:

 • advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť
Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 28-ročnú súdnu prax.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10

Bratislava

Dátum konania: 19. 10. 2017

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 18. 10. 2017

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

Právna úprava záložného práva ako inštitútu zabezpečenia záväzku
 • pojem, princípy, zásady a charakteristika záložného práva
 • súvisiace predpisy
 • účastníci záväzku
 • záložné právo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Triedenie záložných práv
 • zákonné, zmluvné, administratívne, sudcovské (zabezpečovacie opatrenie) a exekútorské záložné právo, ich vzájomné vzťahy a postavenie
Vznik, zmena a zánik záložného práva v závislosti od jeho druhu, zmeny v osobách, predmete a obsahu záväzku

Vlastná realizácia práva záložného veriteľa

 • jej formy
 • súbeh záložných práv navzájom, súbeh záložného práva s ostatnými zabezpečovacími inštitútmi
 • dobrovoľná dražba
 • exekúcie
Záložné právo a exekučné konanie
 • ich vzájomné ovplyvňovanie
 • pozícia záložného veriteľa v exekučnom konaní vo vzťahu k jeho uspokojeniu
 • porovnanie úpravy Exekučného poriadku vykonanej zákonom NR SR č. 2/2017 Z.z. s doterajším právnym stavom
Záložné právo a konkurz
 • pozícia oddeleného veriteľa, jeho formy uspokojenia
 • porovnanie procesnej situácie záložného veriteľa podľa druhej a štvrtej časti Zákona o konkurze a vyrovnaní
Diskusia


Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk

t.č.: 0902 359 374 - Petra Šušuková

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.