creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov po prijatí vyhlášky MDV SR č. 17/2020, účinnej od 1.3.2020
dňa 20. marca 2020

Na výstavbu nových budov, ako aj na obnovu budov sa v procese plánovania, resp. výstavby vzťahujú požiadavky súvisiace so zabudovávaním stavebných výrobkov - stavebných materiálov a stavebných konštrukcií, ktoré je potrebné zohľadniť v procese ich uvedenia na stavebný trh v súlade s platnou právnou úpravou v SR a EÚ.

Dňom 1. marca 2020 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 17/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.

Obsah seminára je zameraný na kompletný výklad problematiky posudzovania parametrov stavebných výrobkov vrátane novelizovanej právnej úpravy, ktorá prináša najmä doplnenie niektorých nových druhov stavebných výrobkov, ktorých sa týka posudzovanie parametrov, aj upresnenie predpísaných systémov posudzovania parametrov najmä s ohľadom na pribúdajúce technické špecifikácie na stavebné výrobky.

Vlastnosti týchto výrobkov ovplyvňujú aj ich výber a zabudovanie do stavby, prípadne aj cenu hotového diela.


Cieľová skupina:

Seminár je určený pre pracovníkov spoločností, ktoré vyrábajú a/alebo uvádzajú stavebné výrobky na trh Slovenskej republiky aj na vnútorný trh EÚ (t. j. výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútori), pre stavebné firmy, architektov, projektantov, správcov budov a ďalších záujemcov o problematiku.

Prednášajúci:

Ing. Daša Kozáková - je poprednou odborníčkou na technické predpisy a postupy posudzovania parametrov stavebných výrobkov. Dlhoročne pôsobí v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o. (TSÚS), v súčasnosti vo funkcii námestníčky pre certifikáciu. Zastáva funkciu vedúcej Autorizovanej osoby SK04 a Notifikovanej osoby 1301, ktorá v rozsahu svojej autorizácie a notifikácie vykonáva činnosť pri posudzovaní parametrov stavebných výrobkov pre slovenských aj zahraničných výrobcov. Metodicky riadi súvisiace činnosti na ôsmych pobočkách TSÚS na Slovensku. Spolupracuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR na úlohách v oblasti stavebných výrobkov.

Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti v oblasti posudzovania parametrov stavebných výrobkov a licenčnej činnosti TSÚS.


Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 20.03.2020

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 19.03.2020

Účastnícky poplatok:
72,00 € s DPH
60,00 € bez DPH


V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude elektronicky doručená v zákonnej lehote

Program


  • Úvod do problematiky
  • Aktuálne predpisy platné pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh EÚ a na trh SR, vrátane novej vyhlášky MDV SR č. 17/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.
  • Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov
  • Technické špecifikácie
  • Vyhlásenie o parametroch
  • Dokumenty na umiestnenie stavebných výrobkov na trh a zabudovanie do stavby
  • Možné problémy a nedostatky, kontrola stavebných výrobkov a ich parametrov
  • Diskusia
Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

Všeobecné obchodné podmienky pre semináre

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.