creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Notárska zápisnica - jej miesto medzi exekučnými titulmi
a aktuálne hodnotenie tejto náhrady súdneho rozhodnutia
z pohľadu exekučného konania

dňa 20. februára 2019

Notárska zápisnica z hľadiska rozdelenia exekučných titulov v Exekučnom poriadku patrí popri súdnych rozhodnutiach medzi ostatné exekučné tituly a predstavuje výnimku, resp. špecifický exekučný titul vyznačujúci sa osobitosťami v porovnaní s ostatnými exekučnými titulmi.

Cieľom seminára je podať účastníkom komplexné odborné informácie, pozornosť bude venovaná rozsahu preskúmavaniu podmienok formálnej a materiálnej vykonateľnosti notárskej zápisnice, problematike hmotnoprávneho prieskumu notárskej zápisnice ako exekučného titulu, jej náležitostiam atď. Zároveň seminár ponúka aj aktuálne hodnotenie záväzkov plynúcich z notárskej zápisnice z pohľadu súdnej praxe, keďže notárska zápisnica sa často využíva povinnými osobami na tunelovanie obchodných spoločností.

Seminár bude viesť sudca, uznávaný odborník na civilné procesné právo, s dlhoročnými skúsenosťami v súdnej praxi. Prednášky v jeho podaní sa vyznačujú excelentnou znalosťou právnej úpravy, aktuálnymi informáciami z praxe, ktoré dopĺňa svojimi názormi a aktuálnou judikatúrou.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
JUDr. Boris Tóth
pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave, je uznávaným odborníkom na civilné procesné právo s viac ako 30-ročnou súdnou praxou. Ako sudca sa venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy.

Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava

Dátum konania: 20. 2. 2019

  • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 19. 2. 2019

Účastnícky poplatok:
102,00 € s DPH
85,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

  • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
  • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

  • Exekučné konanie ako prostriedok núteného vymoženia uloženej povinnosti na základe exekučného titulu (nútené vymoženie pohľadávok veriteľmi, jeho formy, zákonné požiadavky a obmedzenia kladené na nútený výkon)
  • Notárska zápisnica - výnimka medzi exekučnými titulmi, (dôvod rozšírenia exekučných titulov o exekučnú notársku zápisnicu, odlišnosti tohto exekučného titulu od autoritatívnych exekučných titulov)
  • Formálne a materiálne podmienky tzv. exekučnej notárskej zápisnice (bližšia identifikácia zákonných požiadaviek kladených na notársku zápisnicu ako titulu pre úspešné zahájenie exekúcie)
  • Hodnotenie záväzku plynúceho z Notárskej zápisnice (odlišnosti späté s týmto procesným inštitútom pri posudzovaní významu hmotnoprávnych aspektov záväzku medzi oprávneným a povinným subjektom)
  • Rozsah prieskumu tzv. exekučnej notárskej zápisnice exekučným súdom, jeho obsah a rozsah v kontexte zmien Exekučného poriadku
  • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.