creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Nová verzia 2017 FIDIC zmluvných podmienok - porovnanie súčasnej aplikačnej praxe a predstavenie nových podmienok

dňa 20. marca 2018

FIDIC zmluvné podmienky si našli svoje pevné miesto v slovenskom prostredí investičnej výstavby. Okrem veľkých infraštruktúrnych projektov (diaľnice, železnice, priehrady) si jednotlivé verzie FIDIC zmluvných podmienok (najmä Červená a Žltá kniha) nachádzajú svoje uplatnenie aj na projektoch čistiarní odpadových vôd, kanalizácií, ale aj rekonštrukcií pozemných a inžinierskych diel. V slovenskom prostredí sú najviac využívanou verziou FIDIC zmluvných podmienok tie v znení z roku 1999.

Organizácia FIDIC po niekoľkoročných odborných debatách v roku 2017 predstavila nové verzie Žltej ako aj Červenej knihy FIDIC. V porovnaní s doterajšou verziou 1999 sú nové knihy o poznanie komplexnejšie a detailnejšie. Podrobnejšie sa napr. upravuje spôsob nahliadania na plynutie času vo FIDIC zmluvných podmienkach, počítanie omeškania, nové povinnosti pre všetkých účastníkov FIDIC zmluvných podmienok (stavebný dozor, Objednávateľ, Zhotoviteľ), ako aj nový pohľad na režim tzv. claimov (nárokov).

Cieľom seminára je poukázanie na doterajšiu prax aplikovania jednotlivých inštitútov FIDIC zmluvných podmienok, a to najmä s poukazom aj na Obchodný zákonník, zákon o verejnom obstarávaní a pod. Pri jednotlivých inštitútoch bude predstavený aj nový pohľad FIDICu.

Práve nový pohľad na viaceré inštitúty FIDIC zmluvných podmienok v kontexte ich nových verzií môže napomôcť aj k lepšiemu použitiu súčasnej verzie 1999, resp. môže pomôcť lepšie a efektívnejšie nadefinovať osobitné zmluvné podmienky, nakoľko všetky prednášané novinky z verzie FIDIC zmluvných podmienok 2017 je možné v podobe osobitných zmluvných podmienok aplikovať aj na súčasne uplatňované zmluvné podmienky verzie 1999.

Cieľová skupina:
investori, projektanti, stavební dodávatelia a subdodávatelia, advokáti, konzultačné firmy, ktoré pracujú na projektoch financovaných EÚ, pre zahraničných investorov v SR, účastníci tendrových konaní zahraničných investorov, alebo tí, ktorí vyvážajú stavebné práce do zahraničia, verejní obstarávatelia a ďalší záujemcovia

Prednášajúci:
JUDr. Juraj Tkáč - pôsobí ako konzultant - expert na aplikáciu FIDIC zmluvných podmienok a zároveň sa venuje čerpaniu eurofondov a verejnému obstarávaniu. Niekoľko rokov pracoval v investičnej výstavbe, má bohaté skúsenosti s aplikáciou FIDIC zmluvných podmienok tak zo strany verejného obstarávateľa (objednávateľa), ako aj uchádzača (zhotoviteľa), a to v prípravnej aj realizačnej fáze. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti.

V súčasnosti pôsobí ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 20. 3. 2018

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 19. 3. 2018

Účastnícky poplatok:
130,80 € s DPH
109,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Zmluvné podmienky FIDIC všeobecne:
  • typy zmluvných podmienok
  • štruktúra zmluvných podmienok
  • prípustnosť aplikácie zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku
  • nové FIDIC zmluvné podmienky 2017 - nové definície
 • Subjekty zmluvných podmienok FIDIC:
  • objednávateľ - jeho práva a povinnosti, rôzne postavenie v jednotlivých FIDIC zmluvných podmienkach, nové práva a povinnosti podľa verzie 2017
  • zhotoviteľ - jeho práva a povinnosti, nové práva a povinnosti podľa verzie 2017
  • stavebný dozor - jeho práva a povinnosti, rôzne postavenie v jednotlivých FIDIC zmluvných podmienkach, nové práva a povinnosti podľa verzie 2017
  • iné subjekty pôsobiace na stavenisku
 • Proces výstavby diela v Červenej, Žltej knihe:
  • projektová dokumentácia vs. požiadavky objednávateľa
  • začatie výstavby - prístup na stavenisko, zábezpeka na vykonanie prác
  • meranie a oceňovanie vykonávaných prác, charakter zmluvnej ceny
  • skúšky - priebežné, záverečné, testovacia prevádzka
  • zmeny, zlepšovací návrh, povinnosť zhotoviteľa vykonať zmeny
  • platby za vykonané práce - zálohové platby, priebežné platby, zádržné, konečná faktúra
  • prebratie diela, predčasné užívanie
  • odstraňovanie vád na diele, defectsliabilityperiod vs. záručná doba
 • Plynutie času ako základný prvok riadenia projektu :
  • princíp kritickej cesty
  • druhy používaných harmonogramov
  • time at large
  • novinky na požiadavky na harmonogram podľa FIDIC 2017
 • Zmeny :
  • pokyn na zmenu vs. dodatok,
  • spôsob režimu zmien
  • novinky pri formálnom postupe zmien podľa FIDIC 2017
 • ClaimManagement v Červenej, Žltej knihe:
  • funkcie nárokov
  • najčastejšie nároky zhotoviteľa v Červenej, Žltej knihe
  • najčastejšie nároky objednávateľa v Červenej, Žltej knihe
  • nový princíp Claim managementu podľa FIDIC 2017
 • Proces rozhodovania sporov v Červenej, Žltej knihe:
  • rozdiel medzi nárokom a sporom
  • rozhodnutie o spore stavebným dozorom - postavenie stavebného dozora, záväznosť rozhodnutia
  • rozhodnutie o spore Komisiou na riešenie sporov - postavenie stavebného dozora, Komisie, záväznosť rozhodnutia, výhody a nevýhody využitia Komisie
  • rozhodnutie o spore arbitrami - postavenie arbitrov, záväznosť rozhodnutia, výhody a nevýhody využitia arbitrov
  • rozhodnutie o spore súdom - záväznosť rozhodnutia, výhody a nevýhody využitia súdneho konania
  • nový pohľad na riešenie sporov podľa FIDIC 2017
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.