creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Ústavná sťažnosť v právnom poriadku Slovenskej republiky
(ústavná a zákonná úprava a jej uplatňovanie v praxi)

dňa 20. mája 2019

Ústavná sťažnosť je jedným z najzásadnejších inštitútov ústavného súdnictva v Slovenskej republike. Ústavný súd SR ako orgán konštituovaný priamo Ústavou SR zasahuje do činnosti zákonodarnej výkonnej aj súdnej moci a je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti, ktorá je poskytovaná aj v konaní o sťažnostiach.

Seminár ponúka výnimočnú tému a jedinečný odborný pohľad na inštitút ústavnej sťažnosti (vnímaný právnickou verejnosťou aj ako „tretia forma súdneho konania“) a jeho právnu úpravu. Pôsobnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky konať o ústavnej sťažnosti podľa ústavného zákona č. 90/2001 Z.z. vznikla 1. januára 2001, kedy účelom prijatia tohto zákona bolo zásadne rozšíriť ústavnú ochranu fyzických a právnických osôb v Slovenskej republike a priblížiť ústavnú úpravu medzinárodnému štandardu a judikatúre medzinárodných orgánov na ochranu základných ľudských práv a slobôd (napr. Európskeho súdu pre ľudské práva). V aktuálnej praxi Ústavný súd SR prijíma a rozhoduje o množstve podaní. V aplikačnej praxi sú však doposiaľ diskutované niektoré aspekty právnej úpravy ústavných sťažností - lehoty na podanie sťažnosti, princíp subsidiarity atď., a tak cieľom seminára je poskytnúť teoretický, a tiež praktický pohľad, poukázať na chyby, vady a otvorené otázky týkajúce sa tohto významného právneho inštitútu v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Seminár bude viesť renomovaný odborník s excelentnou znalosťou právnej úpravy a rozsiahlymi praktickými skúsenosťami z rozhodovacej činnosti ústavného súdu, ktorú dopĺňa svojimi právnymi názormi a aktuálnou judikatúrou.

Cieľová skupina:
advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurzných podstát, exekútori, právnici spoločností, bánk, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:
doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
- renomovaný právny expert na ústavné právo, pôsobil ako ústavný sudca na Ústavnom súde SR v rokoch 2007 - 2019, v rokoch 2002 - 2004 v Kancelárii Ústavného súdu SR ako súdny poradca, v minulosti bol poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR a v rokoch 1998 - 2002 poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom jej ústavnoprávneho výboru. Od roku 2005 až doposiaľ pôsobí na Katedre ústavného a správneho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Aktuálne očakáva odovzdanie dekrétu o vymenovaní za profesora prezidentom Slovenskej republiky. Patrí k významným a vo svojom odbore uznávaným odborníkom, s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami, venuje sa vedeckej a tiež publikačnej činnosti.

Miesto konania:
Hotel COLOR***
Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava

Viac informácií o hoteli a službách: www.hotelcolor.sk
Wifi pripojenie na internet - vysokorýchlostné a stabilné pripojenie dostupné v celom hoteli bezplatne.
Parkovanie: bezplatne pred hotelom

Dátum konania: 20. 5. 2019

 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Uzávierka záväzných prihlášok: 16. 5. 2019

Účastnícky poplatok:
156,00 € s DPH
130,00 € bez DPH

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2523 7352, SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote

Program:

 • Ústavná sťažnosť ako právny prostriedok ochrany ľudských práv a základných slobôd
  • právna podstata
  • účel
  • formy ústavnej úpravy ústavnej sťažnosti vo vybraných európskych štátoch a poznatky o jej uplatňovaní v praxi
 • Inštitút ústavnej sťažnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky
  • vývoj ústavnej a zákonnej úpravy,
  • aktuálna ústavná a zákonná úprava,
  • zákonom predpísané náležitosti ústavnej sťažnosti,
  • predbežné prerokovanie ústavnej sťažnosti,
  • rozhodovanie o ústavnej sťažnosti a právne účinky rozhodnutia o ústavnej sťažnosti,
  • ústavná sťažnosť, komunálna ústavná sťažnosť a volebná sťažnosť (spoločné znaky a rozdiely)
 • Ústavná sťažnosť v doterajšej praxi
  • hrnutie poznatkov a skúseností z doterajšieho uplatňovania ústavnej sťažnosti v praxi,
  • ustálená judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republike týkajúca sa rozhodovania o ústavných sťažnostiach,
  • zjednocovanie judikatúry senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
  • najčastejšie chyby a nedostatky, otvorené problémy
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@creatioeu.sk
halmesova@creatioeu.sk
JUDr. Emília Halmešová - tel. 0905 690 581

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.