Pozvánka

creatio eu, s.r.o. Vás pozýva na seminár s názvom

Osobný bankrot

organizovaný dňa 20. júna 2017

Od 1. marca 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii /zák. č. 377/2016 Z.z./, ktorá po novom upravuje oddlženie fyzických osôb - tzv. osobný bankrot.
Inštitút osobného bankrotu má výrazne napomôcť dlžníkom, ktorí nie sú schopní splácať svoje pohľadávky a je voči nim vedená exekúcia alebo iné obdobné vykonávacie konanie (napr. dražba). Novela zmenila podmienky, odpadáva pôvodné skúšobné obdobie a celý proces by mal byť kratší a jednoduchší.
Zbaviť sa dlhov je možné dvoma spôsobmi - konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Oddlženie musí povoliť súd na návrh samotného dlžníka, ktorý musí byť zastúpený advokátom alebo Centrom právnej pomoci. Ani nový postup a proces osobného bankrotu však dlžníkov nezbaví všetkých dlhov. Zabezpečené dlhy nie je možné riešiť cez osobný bankrot a v bankrote taktiež nie je možné zbaviť sa tzv. nedotknuteľných pohľadávok, kam patria pohľadávky za škody spôsobené na zdraví alebo výživné pre maloleté deti.

Seminár v podaní konkurzného sudcu s dlhoročnou praxou a vysokým odborným kreditom ponúka komplex odborných poznatkov o zákonom stanovených podmienkach a procesnom postupe, ktoré je nevyhnutné splniť pre oddlženie fyzickej osoby, s dôrazom kladeným na aplikačnú prax.

Cieľová skupina:

 • správcovia konkurzných podstát, exekútori, advokáti, advokátski koncipienti, právnici spoločností, štátnych inštitúcií, samosprávy a ostatná právnická verejnosť

Prednášajúci:

JUDr. Boris Tóth pôsobí ako podpredseda Krajského súdu v Bratislave a zároveň sa ako sudca venuje vybavovaniu konkurznej a exekučnej agendy, má 28-ročnú súdnu prax. Je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, od r. 1994 lektoroval desiatky verejných odborných a právnickou verejnosťou vysoko hodnotených seminárov s akcentom na právnu prax. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Program seminára:

 • Ciele a účinnosť novej právnej úpravy inštitútu osobného bankrotu
 • Kto je dlžníkom v úpadku pri osobnom bankrote, podmienky osobného bankrotu
 • Pohľadávky a osobný bankrot, nedotknuteľné pohľadávky
 • Proces osobného bankrotu - návrh, lehoty, zastúpenie, odmena
 • Spôsoby oddlženia
 • konkurz (speňaženie majetku, rozhodnutie súdu o oddlžení)
 • splátkový kalendár (ustanovenie správcu, návrh splátkového kalendára, rozsah právnych úkonov dlžníka, skúšobné obdobie...)
 • Diskusia

Dátum a miesto konania:

 • APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - Bratislava - Ružinov)
 • Dr. Vl. Clementisa 10
 • Bratislava

Dňa: 20.06.2017

V čase: od 9:00 do 16:00 hod. (prezentácia od 8:30 hod.)

Účastnícky poplatok:

    96,00 € s DPH / osoba
    80,00 € bez DPH / osoba

 • poplatok zahŕňa obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára
 • sme platcami DPH

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN: SK49 0900 0000 0051 1165 0607, SWIFT/BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: IČO zamestnávateľa/spoločnosti

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

 • Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Uzávierka záväzných prihlášok: 19.06.2017

Registrácia, informácie a otázky:

info@creatioeu.sk
t.č.: 0902 359 374 - Petra Šušuková

*Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch. zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si creatio eu, s.r.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.